top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


Załącznik nr 1
do statutu Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
stanowiący jego integralną część
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 22
im. Juliusza Słowackiego
w Katowicach

 § 1

1.     Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania opracowane są na podstawie :

-  art. 22 ust. 22 pkt 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.
nr 67, poz 329 i nr 106, poz, 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz.943 oraz z 1998 r. nr
117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126 z późn. zm.)
-  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej  kształcenia ogólnego,
- standardów osiągnięć,
- statutu szkoły.      
           
2.    Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania określają zasady oceniania, klasyfikowania                                  i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ze wszystkich przedmiotów oprócz religii i etyki.
3.    Zasady oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy.§ 2

Organizacja roku szkolnego
1.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za drugi semestr jest
        oceną roczną (końcową).
2.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o  :
       a ) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
             klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
             siebie programu nauczania                                                
        b ) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
        c ) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z
             obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3.    Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców  (prawnych opiekunów) o
        warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
        przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny
        klasyfikacyjnej zachowania  
4.    Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
       Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących
       danego przedmiotu.Z zasadami przedmiotowego systemu oceniania zapoznaje uczniów nauczyciel na
       pierwszych lekcjach z danego przedmiotu w każdym roku szkolnym.
5.    Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)  w nowym roku szkolnym,
       przekazuje ogólne Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania oraz informuje o terminach wywiadówek ze
       szczególnym uwzględnieniem terminu i trybu przekazywania informacji o ocenach klasyfikacyjnych
       śródrocznych i rocznych.
6.    Wewnątrzszkolny i przedmiotowe systemy oceniania wraz z poziomami wymagań z każdego przedmiotu
       dostępne są w bibliotece szkolnej.
7.    Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach
       uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji
       przebiegu nauczania.§ 3

1.    Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają :
       1 ) osiągnięcia edukacyjne ucznia
       2 ) zachowanie ucznia

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
      rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w
      stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

3.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1 ) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach oraz ewentualnych brakach w tym zakresie,
2 ) wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,
5 ) doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela,
6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

4.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
1 ) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2 ) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w naszej szkole,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5 ) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7 ) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

5.    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły,                      
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.§ 4

1.    Skala i kryteria ocen w klasach I - III
1)    W klasach  I-III szkoły podstawowej roczna klasyfikacja z zajęć edukacyjnych i z zachowania są ocenami opisowymi


Roczna ocena opisowa uwzględnia następujące kategorie, które składają się na charakterystykę rozwoju ucznia:
a) rozwój poznawczy: mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności
matematyczne, umiejętności przyrodnicze i społeczne, umiejętności informatyczne i
techniczne,
b) rozwój artystyczny: umiejętności muzyczne i plastyczne,
c) rozwój społeczno - emocjonalny,
d) rozwój fizyczny.

2)    Ocena śródroczna przedstawiona jest w postaci karty osiągnięć ucznia, która informuje o postępach w nauce i wskazuje zalecenia do dalszej pracy w II semestrze. Zalecenia te dotyczą zarówno postępów w edukacji, jak i w zachowaniu.

3)    Ocena bieżąca odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach, to ocena motywująca do aktywności, wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić. Uwzględnia możliwości dziecka, bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania, uwzględnia postęp jaki dokonał się w dziecku. Ocenianie bieżące stosowane jest w bezpośrednich kontaktach z dzieckiem.
Może przybierać formy werbalne, może być wyrażone poprzez gest i mimikę, znaczki motywujące, komentarz pisemny.

4)      Jedną z form kontroli są sprawdziany pisemne, testy, kartkówki.

Kartkówki – obejmują wąski zakres materiału np. tylko dodawanie, trwają do 15 minut,
nie muszą być zapowiadane.
Sprawdziany – obejmują materiał z zakresu omawianego działu tematycznego
(zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), mogą także dotyczyć sprawdzania
umiejętności czytania ze zrozumieniem – wówczas nie wymagają zapowiadania.
Testy zintegrowane diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności ucznia –
są przeprowadzane w klasie I i II  2  razy w roku (  na zakończenie I półrocza i na zakończenie nauki - w maju)  oraz w klasie I  dodatkowo test  - we wrześniu

Sprawdziany i testy są punktowane i w zależności od ilości punktów uczeń może uzyskać
następujące oceny:
6- 100% punktów
5-  99% - 90% punktów
4- 89% - 75% punktów
3- 74% - 60% punktów
2- 59% - 30% punktów
1- 29% punktów i poniżej


5)    Nauczyciel, obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje, zbiera również karty pracy ucznia, sprawdziany, jego prace plastyczne, literackie. Przechowuje je w teczce lub miejscu wyznaczonym w klasie. Na tej podstawie dokonuje oceny śródrocznej oraz oceny opisowej na koniec roku szkolnego.

6)     Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy zajęć ruchowych nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

7)     Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:
„bz” - brak zadania
„np.” - brak przygotowania do zajęć
„nb” - nieobecność dziecka podczas zajęć

8)    W klasach I- III oceny bieżące ustala się według następującej skali:

6 – wspaniale;
5 – bardzo dobrze;
4 – dobrze;
3 – wystarczająco;
2 – słabo;
1– bardzo słabo.

                                          (6) Wspaniale - bardzo wysoki poziom umiejętności.

Przyjmuje się zasadę, że uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne (zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga transferu wiedzy i zastosowanie jej w nowych sytuacjach. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.
Czytanie – uczeń czyta tekst wyraziście z zastosowaniem akcentów logicznych                     i gramatycznych, odzwierciedlając głosem i jego barwą uczucia, nastroje, stosunek do bohatera; czyta cicho sprawnie i rozumie czytany tekst; wydobywa istotne treści oraz informacje szczegółowe.
Mówienie – uczeń komunikatywnie wypowiada swoje myśli w formie zwartej                      i rozbudowanej wypowiedzi; stosuje elementy dialogu, odpowiednio ożywia i dynamizuje akcję; potrafi redagować swą wypowiedź stosownie do sytuacji; umie wnioskować                           i uogólniać; posiada wiedzę z różnych dziedzin życia, wykazuje się bogatym słownictwem; włącza się do rozmowy z własnej inicjatywy.
Pisanie – uczeń pisze płynnie, właściwie łączy litery, zachowuje ich właściwy kształt                  i proporcje; starannie prowadzi zeszyty; potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na zadany lub swobodny temat zachowując logiczny porządek wypowiedzi; pisząc z pamięci lub ze słuchu nie robi błędów; pisze w bardzo dobrym tempie.
Umiejętności matematyczne – uczeń bezbłędnie dodaje i odejmuje oraz mnoży i dzieli w zakresie liczbowym wykraczającym poza zakres określony programowo dla danego etapu nauczania; samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe, potrafi ułożyć zadania do podanej formuły lub schematu; chętnie wykonuje dodatkowe prace; jest dociekliwy, proponuje różne sposoby rozwiązań problemów matematycznych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi samorzutnie uważnie obserwować przyrodę i wyciągać prawidłowe wnioski, dostrzega i rozumie zależności występujące w świecie roślin i zwierząt; interesuje się przyrodą i chętnie wypowiada się na temat zjawisk w niej występujących.
Umiejętności plastyczne –. praca zgodna z tematem, poprawnie i dokładnie wykonana, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna i wyróżniona - uznana przez większość rówieśników jako praca szczególnie oryginalna i pomysłowa - wyjątkowa
Umiejętności muzyczne - uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej, potrafi zagrać na instrumencie muzycznym melodie poznanych piosenek lub utworów instrumentalnych, zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie.
Umiejętności ruchowe – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; zgodnie współpracuje z partnerem i zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych; wykazuje wysoką sprawność w opanowaniu wybranych umiejętności i osiąga sukcesy sportowe; ma wiedzę na temat ochrony zdrowia, rozumie potrzebę pomocy słabszym lub niepełnosprawnym, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach

                                  ( 5 ) Bardzo dobrze – wysoki poziom umiejętności

Uczeń posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami.  Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne.

Czytanie – Uczeń czyta wyraziście; rozumie czytany samodzielnie tekst; uwzględnia znaki przestankowe, potrafi czytać z podziałem na role; czyta w dobrym tempie.
Mówienie – uczeń posiada duży zasób słów i potrafi wypowiadać swoje myśli zwięźle           i komunikatywnie, często włącza się do dyskusji w czasie lekcji; dokonuje głębszych analiz tekstu, wnioskuje; wypowiedzi są poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym; umie redagować teksty, ma ciekawe pomysły.
Pisanie – uczeń poprawnie odtwarza kształt liter oraz połączenia w wyrazie; z reguły stosuje zasady ortograficzne, czasami popełnia błędy, potrafi pisać z pamięci i ze słuchu; starannie prowadzi zeszyty; wypowiedzi pisemne są uporządkowane, pisze w dobrym tempie.
Umiejętności matematyczne – uczeń nie ma trudności z dodawaniem i odejmowaniem w określonym zakresie liczbowym, opanował tabliczkę mnożenia i dzielenia; samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe; potrafi stosować przy obliczeniach poznane prawa matematyczne.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi obserwować przyrodę, stara się być jej przyjacielem; zna swoją okolicę, umie obserwować zjawiska; dba o rośliny i wykonuje proste czynności pielęgnacyjne; orientuje się w terenie, zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach; przestrzega zasad higieny.
Umiejętności plastyczne - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie,
Umiejętności muzyczne - śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, samodzielnie określa tempo i nastrój słuchanych utworów, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy, uważnie słucha muzyki instrumentalnej na żywo, odtwarzanej mechanicznie.
Umiejętności ruchowe – uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe, sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia, ma dobrze opanowane umiejętności (objęte programem), dba o prawidłową postawę przy siedzeniu, zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących w nim reguł.


                                            (4)     Dobrze – średni poziom umiejętności

Uczeń reprezentuje umiejętności i wiadomości ujęte w wymaganiach programowych i określone jako podstawowe na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej, a zatem posiada umiejętności umożliwiające dalsze uczenie się i umiejętności niezbędne w życiu. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą nauczyciela.

Czytanie – uczeń czyta poprawnie proste zdania, zwalnia tempo lub sylabizuje                                                      w trakcie odczytywania dłuższych i trudniejszych wyrazów, tempo czytania jest zwolnione; nie uwzględnia siły głosu, nie zwraca uwagi na intonację i znaki przestankowe; nie zawsze rozumie samodzielnie przeczytany tekst.
Mówienie – uczeń wypowiada się poprawnie, ale krótkimi zdaniami, najchętniej na swobodny temat; ze względu na trudności w czytaniu nie bierze udziału w rozmowach dotyczących treści czytanych tekstów; potrafi prawidłowo konstruować krótkie zdania, czasami popełnia błędy gramatyczne.
Pisanie – uczeń pisze w wolnym tempie, nieuważnie, niekiedy popełnia błędy przy przepisywaniu; pismo nie zawsze jest staranne; w czasie pisania z pamięci i ze słuchu popełnia błędy; w trakcie samodzielnego wykonywania zadań oczekuje na dodatkowe wyjaśnienia oraz na indywidualne powtarzanie poleceń i wskazówek.
Umiejętności matematyczne – uczeń potrafi dodawać i odejmować w określonym zakresie liczbowym, ale trudniejsze przykłady liczy wolno i popełnia błędy; rozwiązuje zadania z treścią oczekując pomocy nauczyciela; niektóre przykłady liczy na konkretach, niedokładnie opanował mnożenie i dzielenie.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi obserwować przyrodę, ale nie zawsze wyciąga właściwe wnioski z tych obserwacji; potrafi opisać tylko niektóre ekosystemy; myli strony świata; zna tylko wybrane przepisy ruchu drogowego; nie zawsze przestrzega zasad higieny.
Umiejętności plastyczne - praca zgodna z tematem, niezbyt staranna, uboga w szczegóły i kolorystykę, niedokładnie wykonana
Umiejętności muzyczne - poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, wyraża muzykę ruchem.
Umiejętności ruchowe – uczeń w miarę swoich możliwości stara się opanować umiejętności (objęte programem), dba o prawidłową postawę przy siedzeniu; zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby

                                     (3) Wystarczająco– przeciętny poziom umiejętności

Uczeń prezentuje umiejętności konieczne w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji i w życiu codziennym. Rozwiązuje typowe zadania o małym stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

Czytanie – uczeń nie potrafi czytać całymi wyrazami, czyta tekst głoskując, ma kłopoty z czytaniem sylabami, zniekształca lub odgaduje wyrazy; często nie rozumie czytanego tekstu, wymaga ćwiczeń wyrównawczych.
Mówienie – uczeń mówi cicho i niechętnie, wypowiada się pojedynczymi wyrazami, ma ubogi zasób słów; samodzielne wypowiedzi są nieuporządkowane, popełnia błędy gramatyczne; nie wykazuje inicjatywy w rozmowach.
Pisanie – uczeń nie zna niektórych liter, ma kłopoty z odtwarzaniem ich prawidłowego kształtu i łączeniami, często nie mieści się w liniaturze; popełnia błędy przy przepisywaniu, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu; zeszyty prowadzi mało estetycznie; często nie kończy rozpoczętej pracy, pisze bardzo wolno; wymaga ćwiczeń wyrównawczych.
Umiejętności matematyczne – uczeń nie radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem, z trudem posługuje się tabliczką mnożenia i dzielenia; z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania z treścią, wykazuje małą samodzielność w trakcie wykonywania zadań, oczekuje pomocy nauczyciela; wymaga dodatkowych ćwiczeń wyrównawczych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń z trudem  obserwuje i analizuje zjawiska przyrodnicze, nie zawsze potrafi je wyjaśnić; potrafi nazwać tylko niektóre gatunki roślin i zwierząt; nie potrafi określić kierunków świata,
Umiejętności plastyczne - praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat,
Umiejętności muzyczne - próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, próbuje wyrażać muzykę ruchem.
Umiejętności ruchowe – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i zasad bezpieczeństwa,

                         (2)     Słabo– minimalny poziom umiejętności

Uczeń w minimalnym stopniu posiada umiejętności i wiadomości w zakresie ustnego i pisemnego porozumiewania się, które określone zostały w wymaganiach programowych na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej jako konieczne. Uczeń wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań


Czytanie – czyta bardzo wolno metodą głoskową, czasami sylabami, Popełnia liczne błędy w czytaniu. Nie zwraca uwagi  na znaki przestankowe. Nie rozumie czytanego tekstu.
Mówienie – Ma ubogi zasób słownictwa. Na zadane pytania odpowiada pojedynczymi zdaniami.
Pisanie – w pisaniu popełnia wiele błędów, pismo jest niekształtne.  Uczeń myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenie liter w wyrazach, nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze, nie rozdziela wyrazów w zdaniach.
Umiejętności matematyczne – popełnia liczne błędy w dodawaniu i odejmowaniu, nie opanował tabliczki mnożenia i dzielenia, nie potrafi rozwiązywać prostych zadań                          z treścią, wymaga dodatkowych ćwiczeń wyrównawczych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń nie wykazuje zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi, niechętnie je obserwuje i nie potrafi ich analizować, opisywać czy wyjaśniać; rozpoznaje niewiele gatunków roślin i zwierząt; nie opanował większości zasad bezpieczeństwa; nie zna sposobów ochrony środowiska, nie potrafi rozróżniać elementów środowiska.
Umiejętności plastyczne - praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w szczegóły,
niedokończona (z powodu braku chęci do jej wykończenia),
Umiejętności muzyczne - jest bierny podczas zajęć, niechętnie śpiewa piosenki, zwykle nie zna ich słów
Umiejętności ruchowe – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych oraz w zabawach rytmiczno-tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach,


                                   Bardzo słabo- bardzo niski poziom umiejętności

Uczeń nie opanował umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia.
Mimo stałego wsparcia uczeń nie wykonuje zadań, nawet z pomocą nauczyciela i nie podejmuje działań zmierzających do rozwiązania problemu.


  Czytanie - uczeń nie potrafi dokonać syntezy, przeczytać wyrazów całościowo składając je z pojedynczych głosek, nie czyta sylabami, nie pamięta wcześniej poznanych liter; nie rozumie czytanych tekstów; nie wykazuje postępów mimo ćwiczeń reedukacyjnych.    
Mówienie - uczeń nie rozumie kierowanych do niego pytań, nie wypowiada się samodzielnie, ma trudności w zrozumieniu treści przedstawionej na ilustracji i w tekście; ma ubogi zasób słów; nie wykazuje inicjatywy w rozmowach.
Pisanie- uczeń nie zna większości wcześniej poznanych liter, ma kłopoty  z odtwarzaniem ich prawidłowego kształtu i łączeniami, często nie mieści się w liniaturze; popełnia błędy przy przepisywaniu, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu; zeszyty prowadzi mało estetycznie; często nie kończy rozpoczętej pracy, pisze bardzo wolno; nie potrafi zredagować zdania; nie robi postępów mimo dodatkowych ćwiczeń.
Umiejętności matematyczne - uczeń nie opanował dodawania i odejmowania oraz tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie podstawowym; nie potrafi rozwiązywać prostych zadań z treścią, oczekuje pomocy nauczyciela w trakcie wykonywanych zadań; nie wykazuje postępów mimo dodatkowych ćwiczeń reedukacyjnych.
Umiejętności przyrodnicze - uczeń nie wykazuje zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi, niechętnie je obserwuje i nie potrafi ich analizować, opisywać, czy wyjaśniać; nie rozpoznaje wcześniej poznanych gatunków roślin i zwierząt, nie opanował żadnych zasad bezpieczeństwa; nie potrafi rozróżniać elementów środowiska; nie zna i nie orientuje się w najbliższym otoczeniu.
Umiejętności plastyczne - praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny.
Umiejętności muzyczne - nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie uczestniczy w zabawach ze śpiewem.
Umiejętności ruchowe - uczeń unika zabaw ruchowych, nie wykonuje ćwiczeń, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

9)    Sprawdzanie pisemnych prac domowych - ocenia się wg następujących zasad:

            a)     Pracę domową uznaje się za odrobioną tylko wtedy, gdy została wykonana w całości
             (wszystkie zadania, polecenia).
             b)     Brak pracy domowej nauczyciel odnotowuje w zeszycie lub karcie pracy ucznia (brak
            zadania lub „bz”) oraz w dzienniku lekcyjnym z odpowiednią datą
              c)     Za odrobione prace domowe uczeń może uzyskać następujące oceny jeżeli:

6 – uczeń wykonał zadania dodatkowe, zadania wykonane bardzo starannie, bezbłędnie
5 – zadania wykonane poprawnie, starannie, estetycznie
4 – zadania wykonane poprawnie, ale mają drobne uchybienia typu pojedyncze
błędy lub niezbyt staranne pismo
3 – praca odrobiona niestarannie, zawiera sporo pomyłek, błędów, pismo niekształtne
2 – praca nieczytelna

10)    Sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

 Do każdego tekstu   nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią wskaźnik do określenia stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie; umiejętność czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen od 6 do 1; odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych w  skali procentowej, uczeń może uzyskać następujące oceny:

6 - 100% - uczeń doskonale rozumie czytany tekst
5 - 99% - 90% - uczeń bardzo dobrze rozumie czytany tekst
4 - 89% - 75% - uczeń dobrze rozumie czytany tekst
3 - 74% - 60% - uczeń nie w pełni rozumie czytany tekst
2 - 59% - 30% - uczeń ma problemy z  rozumieniem czytanego tekstu
1- 29% i poniżej - uczeń nie rozumie czytanego tekstu

11)    Pisanie z pamięci ocenia się według określonej skali:

6 - 0 błędów, a ponadto pismo bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery
poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
5 - 1 błąd ortograficzny I stopnia
4 - 2 błędy ortograficzne I stopnia
3 - 3 błędy ortograficzne I stopnia
2 - 4 błędy ortograficzne I stopnia
1- 5 błędów ortograficznych I stopnia

3 błędy ortograficzne II stopnia = 1 błąd ortograficzny I stopnia
Za błąd ortograficzny  I stopnia uważa się: brak wielkiej litery lub błąd w pisowni liter i dwuznaków  – ó, u ż, rz, h, ch

           12) Pisanie ze słuchu ocenia się według określonej skali:

6 - 0 błędów, a ponadto pismo bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery
               poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
5 - 1 błąd ortograficzny I stopnia
4 - 2 błędy ortograficzne I stopnia
3 - 3 błędy ortograficzne I stopnia
2 - 4 błędy ortograficzne I stopnia
1-  5 błędów ortograficznych i więcej I stopnia

3 błędy ortograficzne II stopnia  = 1 błąd ortograficzny I stopnia
Za błąd ortograficzny I stopnia  uważa się: brak wielkiej litery lub błąd w pisowni liter i dwuznaków – ó, u ż, rz, h, ch.

13)    Przepisywanie ocenia się według określonej skali:

                   a)    w klasie I

6 – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie, a przy tym pismo jest
bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach, a tekst właściwie rozmieszczony na stronie
5 - uczeń przepisuje bezbłędnie, pismo staranne, utrzymane w liniaturze, litery poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
4 – poprawnie pisze litery, ale nie zawsze zwraca uwagę na ich połączenia w wyrazach, zdarza się pominięcie litery w wyrazie
3 – nie zawsze prawidłowo odtwarza kształty liter, nieprawidłowo łączy je w wyrazach, popełnia błędy (pominięcie liter, wyrazów, błędy ortograficzne)
2 – myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach, nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze, nie rozdziela wyrazów w zdaniach,
1– pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

               b)    w klasie II

6– w szybkim tempie i poprawnie odtwarza wyrazy i zdania, pisze starannie i estetycznie, właściwie rozmieszcza tekst na stronie,
5– prawidłowo odtwarza kształty liter i ich połączenia w wyrazach, poprawnie i starannie pisze wyrazy w liniaturze, właściwie rozmieszcza tekst,
4 – przepisuje tekst starannie z nielicznymi błędami, zachowuje kształty, proporcje i właściwe połączenia liter, prawidłowo rozmieszcza wyrazy w zdaniach,
3– przepisuje tekst popełniając błędy, ale zachowuje kształty, proporcje i właściwe połączenia liter, na ogół poprawnie rozmieszcza wyrazy w zdaniach,
2– przepisuje tekst samodzielnie popełniając liczne błędy, zachowuje kształty liter, ale są one nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone,
1– pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

               c)    w klasie III

6– uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie; pismo kształtne, staranne i estetyczne.
5– uczeń przy przepisywaniu nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego błędu  ortograficznego.
4– uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu.
3 – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2 błędy
ortograficzne.
2– uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne.
1 – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze

 3 błędy typu: brak kreski, kropki, ,,ogonka” nie wpływa na obniżenie oceny.
 Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne
pismo powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie.


14)    Umiejętność głośnego czytania ocenia się według określonej skali:

               a)    w klasie I

6 – uczeń czyta płynnie i poprawnie nowy, nieznany tekst (bez przygotowania)
5 – uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie i wyraziście
4 – uczeń czyta wyuczony tekst sylabami i wyrazami, poprawnie, wykazuje brak płynności czytania
3 - uczeń czyta wyuczony tekst sylabami i głoskami, wolno dokonując syntezy wyrazów, popełniając błędy
2 - uczeń czyta bardzo wolno metodą głoskową, czasami sylabami, bez syntezy trudniejszych wyrazów, popełnia liczne błędy w czytaniu - zmiany liter, opuszczenia, zniekształcenie końcówki wyrazów
1 – uczeń odczytuje pojedyncze litery, ma problemy z dokonaniem syntezy nawet prostych wyrazów, myli litery o podobnym wyglądzie, ma trudności w zestawieniu dźwięku w całość. (ciągłe literowanie utrudnia zrozumienie treści).

                   b)    w klasie II

6 – uczeń czyta płynnie, poprawnie i wyraziście nowy, nieznany tekst (bez przygotowania),
5 – uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie i wyraziście,
4 – uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami, poprawnie i płynnie, w tempie
odpowiadającym możliwościom dziecka,
3 - uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami, wolno, popełniając błędy,
2 - uczeń czyta bardzo wolno metodą sylabową, czyta proste wyrazy, popełnia liczne
błędy w czytaniu,
1 – uczeń czyta bardzo wolno, głoskując wyrazy (ciągłe literowanie utrudnia zrozumienie treści).

                   c)    w klasie III

6 - uczeń czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania,
5 - uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją,
4 - uczeń czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie
zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe ,
3 - uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca
uwagi na znaki przestankowe,
2 - uczeń czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki
przestankowe
1 - uczeń czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy.

15)    Sprawdzanie pamięciowego opanowania tekstów literackich

6- bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki przestankowe, właściwe tempo i zmianę siły głosu,
5 - bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe,
4 - dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe,
3 - niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez uwzględnienia znaków przestankowych,
2 - tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela,
1- uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela

16)    Sprawdzanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych (określonych
w programie) – w klasie II i III


6– samodzielnie układa kilkuzdaniowy tekst stosując bogate słownictwo i zachowując odpowiednią strukturę, używa poprawnie zbudowanych zdań złożonych, pamięta o poprawnej pisowni zwrotów grzecznościowych, nie popełnia błędów ortograficznych,
5– samodzielnie układa i pisze tekst, poprawnie buduje zdania, używa bogatego w słownictwa, zachowuje właściwą strukturę, pamięta o poprawnej pisowni zwrotów grzecznościowych,
4– samodzielnie układa treść w formie kilku zdań, nie zawsze zachowuje odpowiednią strukturę
3– pisze teksty posługując się zdaniami prostymi, nie pamięta o właściwej strukturze i wielkich literach w zwrotach grzecznościowych,
2 – układa i pisze teksty posługując się rozsypanką zdaniową, przy czym wykonuje to po uprzednim ukierunkowaniu przez nauczyciela,
1 – nie potrafi napisać tekstu ułożonego z rozsypani zdaniowej po uprzednim ukierunkowaniu przez nauczyciela.

 § 5

       1.   Skala i kryteria ocen w klasach IV – VI

1)    Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się wg skali określonej w statucie szkoły :
           a)    niedostateczny (1, ndst)
           b)    dopuszczający (2, dop)
           c)    dostateczny (3, dst)
           d)    dobry (4, db)
           e)    bardzo dobry (5, bdb)
           f)    celujący (6, cel)
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa  w ust. 1 pkt 1 litera b – f. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu  o którym mowa w ust. 1 pkt 1 litera a.

2)    Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
         a)    uchylony
         b)    twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,
         c)    uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
         d)    systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe, lecz również nadobowiązkowe zadania
                domowe,
          e)    aktywnie pogłębia wiedzę we własnym zakresie i rozwija swoje uzdolnienia,
          f)    wyraża samodzielny, krytyczny ( w stopniu odpowiednim do wieku ) stosunek do określonych zagadnień,
          g)    potrafi udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji,
          h)    systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
          i)    przejawia szczególnie wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
           a)    osiągnął pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
           b)    objęte programem nauczania treści kształcenia potrafi wykorzystywać w sytuacjach typowych    
                   i  problemowych,
           c)    bierze udział w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
           d)    sprawnie posługuje się wiadomościami zdobytymi w szkole, posiada umiejętność uogólniania, wykazuje
                 samodzielność i otwartość myślenia,
           e)     wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów i potrafi ją wyrazić w formie pisemnej i ustnej,
           f)    korzysta z literatury podstawowej i uzupełniającej wskazanej przez nauczyciela,
           g)    systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
           h)    systematycznie  prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
            i)    przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.

 stopień dobry otrzymuje uczeń który :
          a)    uchylony
          b)    zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie z sytuacją
                   problemową,
          c)    poprawnie stosuje wiadomości zdobyte w szkole, choć może mieć problemy z systematycznością
                  w przyswajaniu wiedzy i mogą u niego występować dysproporcje w zakresie możliwości werbalizacji
                  wiedzy w zróżnicowanych formach (mowa, pismo, forma graficzna),
           d)    korzysta z literatury podstawowej wskazanej przez nauczyciela,
           e)    systematycznie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
           f)    systematycznie  prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :
          a)    osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta i stosuje w
                  sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w podstawie programowej,
          b)    stara się systematycznie wykonywać zadania domowe, a w razie zaniedbań uzupełnia zaległe prace,
          c)    ma kłopoty z werbalizacją wiedzy, nie popełnia jednak poważnych błędów merytorycznych,
          d)    potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy ( np. podręcznika czy lektury),
          e)    rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, a zadania nietypowe wykonuje przy pomocy
                   nauczyciela,
          f)    stara się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :
           a)    osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie najważniejsze
                   treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych,
                   często z pomocą nauczyciela,
           b)    nie wykonuje zadań domowych, jednak na polecenie nauczyciela podejmuje próbę uzupełnienia
                zaległych prac,
           c)    ma poważne kłopoty z samodzielną werbalizacją wiedzy,
           d)    posiada zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :
           a)    nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój,
           b)    nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
           c)    nie wykonuje zadań domowych ani na polecenie nauczyciela nie podejmuje prób uzupełnienia zaległych
                  prac,
           d)    nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela,
           e)    nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.


    2. Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę pisemną lub ustną :
    1)  Sprawdziany
            a ) Przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości                               
             i umiejętności trwającej co najmniej 1 godzinę lekcyjną.
             b ) Dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku 
              lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być
              przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
             c ) W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom
            pisemne prace kontrolne (nauczyciele języka polskiego w ciągu trzech tygodni).
             d ) uchylone
             e ) W przypadku nieobecności uczeń ma prawo i obowiązek uzyskać ocenę z materiału
           objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch tygodni od dnia 
            przybycia do szkoły po chorobie. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma
            zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem.
            f )  Nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną uczniowi, który nie zaliczył materiału nauczania objętego
             sprawdzianem pisemnym w terminie wyznaczonym przez  nauczyciela.
             g ) Uczeń, który otrzymał z klasówki ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy.
Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie nie dłuższym niż dwa  tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek. Forma poprawy zostaje ustalona przez nauczyciela. Ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do  dziennika, jednak fakt nie poprawienia klasówki rzutuje znacząco na ocenę klasyfikacyjną śródroczną bądź roczną.

2)    Kartkówki
            a ) Przez kartkówkę należy rozumieć niezapowiedzianą  pisemną formę sprawdzania wiadomości
            i umiejętności trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich tematów
            z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu.
             b ) Krótkie sprawdziany winny być poprawione i ocenione przez nauczyciela w terminie jednotygodniowym
             i dane uczniowi do wglądu.
             c ) Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.

3)  Pisemne prace domowe                                                                                                                 
            a)  Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej jedną pracę domową ucznia w ciągu miesiąca
            b) Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według
               następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów :


ndst       0 - 29%
dop     30 – 59%
dst       60 – 74%
db        75 – 89%
bdb       90– 99%
cel         100%


4)   uchylony
5)   Odpowiedzi ustne

     a) Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną ucznia.
     b ) Ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela.

   3.   Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nie przygotowania, bez
          podania przyczyny w formie ustalonej z nauczycielem :
1)    jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz  w tygodniu,
2)    dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się 2 – 3 razy w tygodniu,
3)    trzy razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się 4 – 6 razy w tygodniu.
   4.  uchylony
   5. uchylony§ 6

1.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców (prawnych opiekunów).
2.    Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma obowiązek:
          1)  Odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymywania przez ucznia poszczególnych
              śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen
              zachowania,
           2)  Przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze
             strony ucznia,
          3)   Wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć,
3.    Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniom:
          1)    Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi i jego rodzicom do wglądu, a w
               czasie zajęć edukacyjnych omawia się  sprawdzone i ocenione prace uczniów, w danym oddziale z
               odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz
               trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę
               i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności.
          2)    Sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych
                najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.
          3)    Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
          4)    Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych , w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone
               i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale- obowiązkiem nauczyciela jest
               udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych,
                na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
          5)    Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu nauczycielem uczeń
               zwraca pracę nauczycielowi na najbliższych zajęciach.
          6)    uchylone
          7)  uchylone
4.    Rodzice powinni raz w miesiącu spotkać się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi w czasie konsultacji i zebrań , gdzie zostaną powiadomieni o postępach i trudnościach ucznia.
5.  Wszystkie oceny, komentarze i zalecenia nauczyciela opatrzone jego podpisem wymagają podpisu rodzica.
6. Sprawdziany i testy są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą je w dodatkowym
          terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem.
7. Uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niższą od oczekiwanej może ją poprawić.
          Poprawa odbywa się tylko jeden raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocena
          z poprawy jest wpisywana do dziennika bez względu na wynik
8. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie uczestniczą w lekcjach religii,
           na których są oceniani według skali cyfrowej od 1 do 6 zgodnie z PSO z religii.
9.  Na lekcjach języka angielskiego uczniowie są oceniani według skali cyfrowej od 6 do 1 zgodnie z PO z języka
    angielskiego.
10. Ocena bieżąca informuje o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia, o jego postępach. Ocena ta
   wskazuje osiągnięcia ucznia i to, co należy poprawić.
11. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie  
       uzgodnionym z nauczycielem.§ 7

    Obniżenie wymagań edukacyjnych
1.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne                             w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
         a)  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki należy                                 
       w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                 
       z zadań wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym ), szkoła powinna                       w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków.
4.    Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni zawarte w par. 4 ust. 4                          z  uwzględnieniem potrzeb dziecka dyslektycznego :

    1)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który :

a)    uchylony
b)    twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych
c)    uczestniczy w konkursach, turniejach przedmiotowych
d)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego
e)    bardzo dobrze zna zasady ortografii
f)    posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
g)    nie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
h)    przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
i)    wzorowo prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów

2)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

a)    osiągnął pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych i problemowych
b)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego
c)    bardzo dobrze zna zasady ortografii
d)    posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
e)    przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
f)     nie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
g)    systematycznie prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
h)    widoczne są bardzo duże postępy ucznia w nauce.

3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który :

a)    osiągnął rozszerzający poziom wymagań ( zna treści kształcenia wychodzące ponad   podstawę programową )
b)    zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie  z sytuacją problemową
c)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych korzysta ze słownika ortograficznego
d)    dobrze zna zasady ortografii
e)    posiada dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
f)    przy pomocy słownika i niewielkiej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
g)    sporadycznie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
h)    dobrze prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
i)    widoczne są duże postępy ucznia w nauce
4)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :

a)    osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane                               w podstawie programowej
b)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych słabo korzysta ze słownika ortograficznego
c)    w średnim stopniu zna zasady ortografii
d)    posiada dość wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
e)    przy pomocy słownika i dużej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
f)    często korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
g)    poprawnie prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
h)    widoczne są średnie postępy ucznia w nauce

5)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

a)    osiągnął konieczny do dalszej nauki ( rozwoju ) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych
b)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych w bardzo słabym stopniu potrafi korzystać ze słownika ortograficznego
c)    zna niewiele zasad ortografii
d)    posiada wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
e)    mimo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda
f)    prawie zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
g)    na prośbę nauczyciela prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
h)    mało zauważalne są postępy ucznia w nauce

6)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :

a)    nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój
b)    nie umie korzystać ze słownika ortograficznego
c)    nie zna zasad ortografii
d)    nie potrafi czytać płynnie nawet przy wolnym tempie czytania
e)    mimo bardzo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda
f)    zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów, niestety bezskutecznie
g)    mimo próśb nauczyciela nie prowadzi słowniczka trudniejszych wyrazów
h)    brak jakichkolwiek postępów ucznia w nauce

5.    Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów :

stopień    skala w %
ndst    0 - 29
dop    30 – 59
dst    60 – 74
db    75 – 89
bdb    90 – 99
cel    100§ 8

Zwalnianie z zajęć
1.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzje o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
1a. Dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
1b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii
2.    Zwolnienia okresowe lub roczne należy przedstawić do dwóch tygodni po rozpoczęciu nowego okresu lub niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny powodującej takie zwolnienie.
3.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji procesu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony ”.
4.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
5.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony ”.§ 9

Klasyfikacja śródroczna i roczna ( końcowa )
1.  Śródroczne oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności, z niżej wymienionych form aktywności :

1)     udziału w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności,
2)    indywidualnego lub zespołowego opracowania i prezentacji referatów, tekstów, wystąpień, pokazów, itp.,
3)    ustnych odpowiedzi na lekcji,
4)    udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
5)     prac domowych
6)    innych form aktywności ucznia uwzględniających specyfikę przedmiotu.
2.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę  zachowania – wychowawca klasy.
3.    Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym,                               w ostatnim tygodniu pierwszego semestru lub w terminie określonym w kalendarium szkolnym i statucie szkoły.
4.    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen śródrocznych klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
5.    Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
6.    Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną, jest zobowiązany do jej poprawy w terminie 2 tygodni po zakończeniu ferii zimowych. Formę poprawy uczeń ustala z nauczycielem. Nieuzyskanie oceny pozytywnej                             w istotny sposób ma wpływ na ocenę roczną.
7.    Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacyjnych śródrocznych określonych                    w statucie szkoły :

Ocena                                     Skrót literowy                            Oznaczenie cyfrowe
Celujący                                          cel                                                       6
Bardzo dobry                                  bdb                                                      5
Dobry                                              db                                                        4
Dostateczny                                    dst                                                        3
Dopuszczający                               dop                                                       2
Niedostateczny                               ndst                                                      1
8.    Klasyfikacja roczna począwszy od kl. IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania   i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali o której mowa w par. 10 ust 9.
9.    Ocena klasyfikacyjna roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
10.    Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacyjnych rocznych określonych w statucie szkoły :
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny
11.    Na dwa tygodnie przed  śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ( termin posiedzenia wyznacza dyrektor ), nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału ustalają i przekazują uczniom i ich rodzicom informacje o przewidywanych dla nich  śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. Na  trzy tygodnie  przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen w dzienniku lekcyjnym.      
12.    Miesiąc przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy na wniosek nauczycieli uczących zawiadamia na piśmie rodziców   
( prawnych opiekunów ) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i ocenie najniższej  zachowania.
13.    Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze to ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie oceną roczną ( końcową ).
14.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w par. 11.
15.    Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI nie mają wpływu na ocenę końcową.
16.    Do średniej ocen zostaje także włączona ocena śródroczna z religii .(wg Rozporządzenia MEN z dn. 13 lipca 2007r.)
17.     Stopień końcoworoczny z zajęć edukacyjnych ustalony przez nauczyciela może być
            zmieniony jedynie w wyniku:
        1) sprawdzianu wiadomości z danych zajęć edukacyjnych, w przypadku odwołania się
            rodziców niepełnoletniego ucznia od oceny, jeżeli ocena została ustalona niezgodnie
            z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny;
        2) egzaminu poprawkowego przysługującego uczniowi, który na koniec roku szkolnego
            otrzymał ocenę niedostateczną z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć
           edukacyjnych;
        3) egzaminu klasyfikacyjnego.
        4) sprawdzianu rocznego z danych zajęć edukacyjnych, w przypadku odwołania się
           rodziców niepełnoletniego ucznia od przewidywanej oceny i uznania wniosku
          rodziców za zasadny;

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

a)    Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału w terminie 14 dni, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora
                  szkoły w formie pisemnej w terminie 1 dnia roboczego od dnia zapoznania z          
                  przewidywaną oceną.
b)    Dyrektor szkoły w ciągu 1 dnia roboczego informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
c)     Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
d)    Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
e)    Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący,
                  a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.   
                  Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać
                  kryterium wymagań edukacyjnych na stopień, o który ubiega się uczeń.
f)     Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:
-  imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
-  termin tych czynności;
-  zadania sprawdzające;
-  wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
-  podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
g)    Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy  zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych
                  odpowiedziach.
h)    Od przewidywanej rocznej oceny z zachowania mogą odwołać się rodzice / prawni
                  opiekunowie ucznia, który:
             - nie wszedł w konflikt z prawem;
             -  nie był karany naganą dyrektora szkoły;
             -  frekwencja ucznia jest zgodna z Regulaminem ocen z zachowania na daną ocenę.
i)     Przewiduje się następujące warunki i tryb odwołania od przewidywanej oceny rocznej z zachowania:
             -  rodzice / prawni opiekunowie ucznia składają do dyrektora szkoły pisemny,
                umotywowany wniosek dotyczący podwyższenia przewidywanej przez   
                wychowawcę rocznej oceny z zachowania;
             -  wniosek, o którym mowa składa się w terminie jednego dnia od powiadomienia
                 uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania
             -  wniosek poddany zostaje głosowaniu na zebraniu klasyfikacyjnym Rady
                 Pedagogicznej – o wyniku głosownia decyduje się zwykłą większością głosów;  
                decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
j)    Od stopnia ustalonego w wyniku sprawdzianu odwołanie nie przysługuje.

18.     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
            roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami   
            prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
            która:
        1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
            sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala
            roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
            klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
            w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
        3) Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni roboczych
         od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
         rodzicami (prawnymi opiekunami) w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.§ 10

Egzamin klasyfikacyjny
1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródroczne lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.    Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :
1)    realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
2)    uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą,
3)    uczeń przyjęty w wyniku porozumienia stron ( strony to uczeń i jego rodzice oraz dyrektor i nauczyciel przedmiotu ) z innego typu szkoły.
5.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu oraz uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) z tym, że :
1)    egzaminy klasyfikacyjne po I semestrze powinny być przeprowadzane nie później niż w pierwszym tygodniu nauki w II semestrze,
2)    egzaminy klasyfikacyjne roczne należy przeprowadzić między klasyfikacyjnym                  a plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3)    egzaminy klasyfikacyjne z powodu zmiany szkoły w trybie ust. 4 pkt. c, należy zakończyć przed upływem dwóch miesięcy od daty przyjęcia, zawsze jednak na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z formy pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem informatyki, plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego, z którego egzamin klasyfikacyjny ma formę ćwiczeń praktycznych.
7.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza egzaminator, tj. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel pokrewnego przedmiotu.
8.    W charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć w egzaminie klasyfikacyjnym rodzice ucznia zdającego egzamin.
9.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający :
1)     imiona i nazwiska nauczycieli,
2)     termin egzaminu,
3)     pytania egzaminacyjne,
4)     wynik egzaminu i ocenę,
5)     załączniki – prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.
10.    Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest jednocześnie oceną z zajęć edukacyjnych,                                     z których uczeń był nieklasyfikowany.
11.    Uczeń, który w wyniku końcowego egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy,                   o którym mowa w par. 12.
12.    Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
13.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która :
1)     przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2)    termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).
14.    W skład komisji wchodzą :
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3)     dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
15.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 14 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub winnych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
17.    Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
18.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 13 pkt. a  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
19.    Przepisy ust. 12 – 18 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,  z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 § 11

Egzamin poprawkowy
1.    Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.    Rodzice lub opiekunowie  ucznia, który ubiega się o egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych składają w tej sprawie pisemna prośbę do dyrektora szkoły, nie później niż jeden dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
3.    Egzamin poprawkowy składa się z formy pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu              z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Jego ostateczny termin to ostatni tydzień sierpnia, a w razie przyczyn losowych nie później niż do 30 września kolejnego roku szkolnego.
5.    Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy pod warunkiem, że został sklasyfikowany ze wszystkich pozostałych zajęć edukacyjnych.
6.    Pytania do egzaminu poprawkowego ustala egzaminator po konsultacji                               z przewodniczącym odpowiedniej komisji powołanej przez dyrektora szkoły.
7.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                           W skład komisji wchodzą :
      1 ) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,
      2 ) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
      3 ) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
8.    W przypadku egzaminu poprawkowego nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :
1 ) termin egzaminu i skład komisji,
2 ) pytania egzaminacyjne,
3 ) wynik egzaminu i ocenę,
4 ) załączniki – prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.
10.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 30 września.
11.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
12.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz                                  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 § 12

Promocja
1.    Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej .
2.    W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia , w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III , na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
2a   Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na     wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada     pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej     do klasy programowo  wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom     rozwoju i osiągnięć ucznia rokuj opanowanie w jednym roku szkolnym treści     nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
3.    Począwszy od klasy IV świadectwo z paskiem ( wyróżnieniem ) otrzymuje uczeń, który z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
4.    Uczeń klasy VI otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły tylko wówczas, jeżeli przystąpi do sprawdzianu kompetencji. Nie przystąpienie do sprawdzianu kompetencji w klasie VI w terminach ustalonych przez OKE powoduje konieczność powtórzenia klasy VI.
5.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkolę, jeżeli               w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, objętych programem edukacyjnym oceny klasyfikacyjne roczne                   ( końcowe ) wyższe od oceny niedostatecznej.
6.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej.
7.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz                                  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub uzyskał ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej.
8.    W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zwany dalej „sprawdzianem”
8a. Procedury organizacji i przeprowadzania  „ sprawdzianu” określają odrębne przepisy.§ 13

Ocenianie zachowania uczniów
1.    Ustalenie oceny zachowania jest integralną częścią klasyfikowania śródrocznego                             i rocznego.
2.    Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału  respektowania przez  ucznia obowiązków, określonych w statucie szkoły  a w szczególności uwzględnia :
1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia ( w zakresie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych ),
2)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
3)     respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
4)    dbałość o piękno mowy ojczystej,
5)     godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
6)    przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
3.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :
          1)   oceny z zajęć edukacyjnych,
          2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
4.    Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
5.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach IV – VI  ustala się według następującej określonej w statucie skali :
wzorowe ( wz )
bardzo dobre ( bdb )
dobre ( db )
poprawne ( pop )
nieodpowiednie ( ndp )
naganne ( ng )    
6.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
7.    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8.    Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
9.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
10.     Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając uwagi członków Rady    
            Pedagogicznej, pracowników szkoły, ocenę zespołu klasowego i samoocenę ucznia

11.     Kryteria ocen  zachowania  

          1)  OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III
          Ocena zachowania okresowa i roczna w klasach I-III jest oceną opisową.

Elementy obserwacji zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej:
- uczeń systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia,
- uczeń bierze czynny udział w lekcjach,
- potrafi współpracować w grupie,
- wywiązuje się z podjętych zadań,
- dba o ład i porządek w miejscu pracy,
- systematycznie odrabia prace domowe,
- zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników i dorosłych,
- szanuje mienie osobiste i społeczne,
- zachowuje się bezpiecznie w szkole, na drodze, na wycieczce,
- dba o higienę osobistą, rozwija własne zainteresowania,
- rozwija własne zainteresowania,

Zachowanie jest oceniane każdego dnia – uczniowie otrzymują pieczątki wg poniższej legendy:

    
          2)  OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV – VI

    a) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który :
- jest zawsze   przygotowany do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga
                maksymalnie wysokie wyniki,
           - rozwija swoje zainteresowania pracując w kołach przedmiotowych i uczestnicząc w
            konkursach przedmiotowych,   
           - uznaje  i potrafi uzewnętrznić wartości etyczne i moralne,
           - jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę bycia, słowa i dyskusji,
           -  pracuje nad kształtowaniem własnej osobowości,
           - zawsze szanuje mienie społeczne i pracę innych,
           - godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
           - wzorowo dba o piękno mowy ojczystej,
           -   zawsze wywiązuje się z zadań dobrowolnie przyjętych i powierzonych,
          - bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, klasowych oraz w pracach na rzecz
             szkoły lub środowiska,
           - szczególnie dba o zdrowie swoje i innych oraz o swój wygląd,
           -  zawsze jest ubrany w strój galowy  podczas uroczystości szkolnych,
           -  w 100% usprawiedliwia nieobecności na lekcjach,
            -  jest punktualny,
            - zawsze przestrzega regulaminu szkolnego dotyczącego powinności i obowiązków ucznia
               (uchylone)
            - szanuje tradycję szkolną i dba o dobre jej imię.
         b) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który :
              -  uznaje i zachowuje wartości moralne i etyczne
          -  reprezentuje wysoką kulturę osobistą,
          -  pracuje nad  własną osobowością,
          -   przestrzega norm współżycia społecznego,
          -  wykazuje staranność w przygotowaniu się do zajęć,
          -   przejawia życzliwość wobec rówieśników,
          -  okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły,
          -   dba o mienie szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
          -  dba o piękno mowy ojczystej,
         - dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
          -  czynnie bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,
          -   przestrzega punkty regulaminu szkolnego dotyczące powinności i obowiązków ucznia,
          - wszystkie nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwione, nie spóźnia się.

       c) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który :
          - przygotowuje się do zajęć i osiąga wyniki w nauce zgodne z możliwościami intelektualnymi
              i środowiskowymi,
          - stara się zachować kulturę słowa i być taktowny oraz życzliwie usposobiony,
         - kieruje się wartościami etycznymi  i moralnymi,
           - pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności,
         - szanuje mienie społeczne i pracę innych,
           - wykonuje powierzone zadania, ale nie przejawia własnej inicjatywy,
         - bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, ale nie wyróżnia się w pracach
           na rzecz szkoły i klasy,
          -  wyróżnia się kulturą osobistą, dbałością o zdrowie własne i innych,
          - w zasadzie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego ( dopuszcza się 6 spóźnień   w
             semestrze ),
           - wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.

        d)  Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który :
         - czasami nie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga
           przeciętne wyniki,
         - sporadycznie:
-  wzbudza zastrzeżenia co do postawy etycznej i moralnej,
-  nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i klasowych,
-  zachowuje się nietaktownie oraz  nie szanuje mienia publicznego,
         - wykonuje powierzone obowiązki bez zaangażowania i z opóźnieniem,
        - kilkakrotnie ma zwracaną uwagę dot. niezgodnego z regulaminem stroju, wyglądu, obuwia
           szkolnego,
        - ma do 30 godz. nieusprawiedliwionych w semestrze,
        - dość często spóźnia się ( ma nie więcej niż 12 spóźnień w semestrze ).

        e) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który :
            - nie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki,
            - ma lekceważący stosunek do wartości etycznych i moralnych
            - często jest nietaktowny i agresywny,
            - nie szanuje mienia społecznego i pracy innych,
            - nie przyjmuje uwag wychowawców i nauczycieli,
            -  nie wywiązuje się z powierzonych zadań ,
          - nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych i klasowych,
             - notorycznie łamie punkty regulaminu szkolnego dotyczące powinności i obowiązków ucznia
                 ( nagminny brak stroju galowego i zmiany obuwia itp. ),
            -   ma godziny nieusprawiedliwione ( ponad 30 ), często spóźnia się ( ponad 12 w semestrze ).

        f)   Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który :
           - lekceważy zajęcia szkolne i nie przygotowuje się do nich,  notorycznie przeszkadza w
prowadzeniu lekcji,
           - jest wulgarny i agresywny w stosunku do rówieśników i nauczycieli,
           - wywiera demoralizujący wpływ na  rówieśników, jest niezdyscyplinowany i niekoleżeński,
           - ma lekceważący stosunek do wartości etycznych i moralnych ( kłamie, oszukuje ),
           - notorycznie łamie regulamin szkolny ( nagminny brak stroju galowego i zmiany obuwia ) i
             zasady współżycia społecznego,
           -    nie reaguje na uwagi nauczycieli i nie wykazuje chęci poprawy,
          - świadomie szkodzi swojemu zdrowiu poprzez używanie środków uzależniających,
         - naraża zdrowie i bezpieczeństwo innych,
            - niszczy mienie szkolne, kradnie,
            - notorycznie wagaruje i spóźnia się na lekcje.

12.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
13.      O przewidywanej ocenie  nagannej uczeń  ( na godz. wychowawczej ) i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) drogą pisemną są informowani na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych z zachowania.
14.     uchylony
15.      W przypadku stwierdzenia , że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
16.     W skład komisji wymienionej w ust.13 wchodzą :
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2)    wychowawca klasy,
3)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego
5)    pedagog
6)    uchylony
7)    przedstawiciel rady rodziców.
17.    Ocena ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny wystawionej wcześniej przez wychowawcę klasy  i jest oceną ostateczną.
18.    Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.§ 14

Zespół do spraw oceniania
1.    Dyrektor szkoły powołuje Zespół do spraw oceniania, który :
1)    przeprowadza ewaluacje funkcjonowania  Wewnątrzszkolnych Zasad   Oceniania,
2)    uchylony
3)    uchylony
2.    Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
3.    Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach  Oceniania formułuje Zespół do spraw oceniania, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.


Podstawa prawna do naniesienia zmian – Rozporządzenie MEN z dn. 13 lipca 2007r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z 10 czerwca 2015 roku ( Dz. U. z 2015, poz. 843).

Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr I/2015/2016  Rady Pedagogicznej
 z dnia 31 sierpnia  2015 r.

..................................................
(pieczęć i podpis dyrektora)

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.