top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 9

Klasyfikacja śródroczna i roczna ( końcowa )
1.  Śródroczne oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności, z niżej wymienionych form aktywności :

1)     udziału w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności,
2)    indywidualnego lub zespołowego opracowania i prezentacji referatów, tekstów, wystąpień, pokazów, itp.,
3)    ustnych odpowiedzi na lekcji,
4)    udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
5)     prac domowych
6)    innych form aktywności ucznia uwzględniających specyfikę przedmiotu.
2.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę  zachowania – wychowawca klasy.
3.    Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym,                               w ostatnim tygodniu pierwszego semestru lub w terminie określonym w kalendarium szkolnym i statucie szkoły.
4.    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen śródrocznych klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
5.    Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
6.    Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną, jest zobowiązany do jej poprawy w terminie 2 tygodni po zakończeniu ferii zimowych. Formę poprawy uczeń ustala z nauczycielem. Nieuzyskanie oceny pozytywnej                             w istotny sposób ma wpływ na ocenę roczną.
7.    Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacyjnych śródrocznych określonych                    w statucie szkoły :

Ocena                                     Skrót literowy                            Oznaczenie cyfrowe
Celujący                                          cel                                                       6
Bardzo dobry                                  bdb                                                      5
Dobry                                              db                                                        4
Dostateczny                                    dst                                                        3
Dopuszczający                               dop                                                       2
Niedostateczny                               ndst                                                      1
8.    Klasyfikacja roczna począwszy od kl. IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania   i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali o której mowa w par. 10 ust 9.
9.    Ocena klasyfikacyjna roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
10.    Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacyjnych rocznych określonych w statucie szkoły :
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny
11.    Na dwa tygodnie przed  śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ( termin posiedzenia wyznacza dyrektor ), nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału ustalają i przekazują uczniom i ich rodzicom informacje o przewidywanych dla nich  śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. Na  trzy tygodnie  przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen w dzienniku lekcyjnym.      
12.    Miesiąc przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy na wniosek nauczycieli uczących zawiadamia na piśmie rodziców   
( prawnych opiekunów ) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i ocenie najniższej  zachowania.
13.    Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze to ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie oceną roczną ( końcową ).
14.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w par. 11.
15.    Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI nie mają wpływu na ocenę końcową.
16.    Do średniej ocen zostaje także włączona ocena śródroczna z religii .(wg Rozporządzenia MEN z dn. 13 lipca 2007r.)
17.     Stopień końcoworoczny z zajęć edukacyjnych ustalony przez nauczyciela może być
            zmieniony jedynie w wyniku:
        1) sprawdzianu wiadomości z danych zajęć edukacyjnych, w przypadku odwołania się
            rodziców niepełnoletniego ucznia od oceny, jeżeli ocena została ustalona niezgodnie
            z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny;
        2) egzaminu poprawkowego przysługującego uczniowi, który na koniec roku szkolnego
            otrzymał ocenę niedostateczną z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć
           edukacyjnych;
        3) egzaminu klasyfikacyjnego.
        4) sprawdzianu rocznego z danych zajęć edukacyjnych, w przypadku odwołania się
           rodziców niepełnoletniego ucznia od przewidywanej oceny i uznania wniosku
          rodziców za zasadny;

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

a)    Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału w terminie 14 dni, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora
                  szkoły w formie pisemnej w terminie 1 dnia roboczego od dnia zapoznania z          
                  przewidywaną oceną.
b)    Dyrektor szkoły w ciągu 1 dnia roboczego informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
c)     Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
d)    Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
e)    Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący,
                  a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.   
                  Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać
                  kryterium wymagań edukacyjnych na stopień, o który ubiega się uczeń.
f)     Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:
-  imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
-  termin tych czynności;
-  zadania sprawdzające;
-  wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
-  podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
g)    Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy  zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych
                  odpowiedziach.
h)    Od przewidywanej rocznej oceny z zachowania mogą odwołać się rodzice / prawni
                  opiekunowie ucznia, który:
             - nie wszedł w konflikt z prawem;
             -  nie był karany naganą dyrektora szkoły;
             -  frekwencja ucznia jest zgodna z Regulaminem ocen z zachowania na daną ocenę.
i)     Przewiduje się następujące warunki i tryb odwołania od przewidywanej oceny rocznej z zachowania:
             -  rodzice / prawni opiekunowie ucznia składają do dyrektora szkoły pisemny,
                umotywowany wniosek dotyczący podwyższenia przewidywanej przez   
                wychowawcę rocznej oceny z zachowania;
             -  wniosek, o którym mowa składa się w terminie jednego dnia od powiadomienia
                 uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania
             -  wniosek poddany zostaje głosowaniu na zebraniu klasyfikacyjnym Rady
                 Pedagogicznej – o wyniku głosownia decyduje się zwykłą większością głosów;  
                decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
j)    Od stopnia ustalonego w wyniku sprawdzianu odwołanie nie przysługuje.

18.     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
            roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami   
            prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
            która:
        1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
            sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala
            roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
            klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
            w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
        3) Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni roboczych
         od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
         rodzicami (prawnymi opiekunami) w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.