top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 7

    Obniżenie wymagań edukacyjnych
1.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne                             w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
         a)  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki należy                                 
       w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                 
       z zadań wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym ), szkoła powinna                       w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków.
4.    Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni zawarte w par. 4 ust. 4                          z  uwzględnieniem potrzeb dziecka dyslektycznego :

    1)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który :

a)    uchylony
b)    twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych
c)    uczestniczy w konkursach, turniejach przedmiotowych
d)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego
e)    bardzo dobrze zna zasady ortografii
f)    posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
g)    nie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
h)    przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
i)    wzorowo prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów

2)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

a)    osiągnął pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych i problemowych
b)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego
c)    bardzo dobrze zna zasady ortografii
d)    posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
e)    przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
f)     nie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
g)    systematycznie prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
h)    widoczne są bardzo duże postępy ucznia w nauce.

3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który :

a)    osiągnął rozszerzający poziom wymagań ( zna treści kształcenia wychodzące ponad   podstawę programową )
b)    zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie  z sytuacją problemową
c)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych korzysta ze słownika ortograficznego
d)    dobrze zna zasady ortografii
e)    posiada dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
f)    przy pomocy słownika i niewielkiej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
g)    sporadycznie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
h)    dobrze prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
i)    widoczne są duże postępy ucznia w nauce
4)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :

a)    osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane                               w podstawie programowej
b)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych słabo korzysta ze słownika ortograficznego
c)    w średnim stopniu zna zasady ortografii
d)    posiada dość wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
e)    przy pomocy słownika i dużej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
f)    często korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
g)    poprawnie prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
h)    widoczne są średnie postępy ucznia w nauce

5)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

a)    osiągnął konieczny do dalszej nauki ( rozwoju ) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych
b)    podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych w bardzo słabym stopniu potrafi korzystać ze słownika ortograficznego
c)    zna niewiele zasad ortografii
d)    posiada wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
e)    mimo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda
f)    prawie zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
g)    na prośbę nauczyciela prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
h)    mało zauważalne są postępy ucznia w nauce

6)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :

a)    nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój
b)    nie umie korzystać ze słownika ortograficznego
c)    nie zna zasad ortografii
d)    nie potrafi czytać płynnie nawet przy wolnym tempie czytania
e)    mimo bardzo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda
f)    zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów, niestety bezskutecznie
g)    mimo próśb nauczyciela nie prowadzi słowniczka trudniejszych wyrazów
h)    brak jakichkolwiek postępów ucznia w nauce

5.    Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów :

stopień    skala w %
ndst    0 - 29
dop    30 – 59
dst    60 – 74
db    75 – 89
bdb    90 – 99
cel    100

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.