top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 6

1.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców (prawnych opiekunów).
2.    Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma obowiązek:
          1)  Odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymywania przez ucznia poszczególnych
              śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen
              zachowania,
           2)  Przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze
             strony ucznia,
          3)   Wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć,
3.    Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniom:
          1)    Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi i jego rodzicom do wglądu, a w
               czasie zajęć edukacyjnych omawia się  sprawdzone i ocenione prace uczniów, w danym oddziale z
               odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz
               trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę
               i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności.
          2)    Sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych
                najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.
          3)    Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
          4)    Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych , w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone
               i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale- obowiązkiem nauczyciela jest
               udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych,
                na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
          5)    Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu nauczycielem uczeń
               zwraca pracę nauczycielowi na najbliższych zajęciach.
          6)    uchylone
          7)  uchylone
4.    Rodzice powinni raz w miesiącu spotkać się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi w czasie konsultacji i zebrań , gdzie zostaną powiadomieni o postępach i trudnościach ucznia.
5.  Wszystkie oceny, komentarze i zalecenia nauczyciela opatrzone jego podpisem wymagają podpisu rodzica.
6. Sprawdziany i testy są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą je w dodatkowym
          terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem.
7. Uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niższą od oczekiwanej może ją poprawić.
          Poprawa odbywa się tylko jeden raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocena
          z poprawy jest wpisywana do dziennika bez względu na wynik
8. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie uczestniczą w lekcjach religii,
           na których są oceniani według skali cyfrowej od 1 do 6 zgodnie z PSO z religii.
9.  Na lekcjach języka angielskiego uczniowie są oceniani według skali cyfrowej od 6 do 1 zgodnie z PO z języka
    angielskiego.
10. Ocena bieżąca informuje o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia, o jego postępach. Ocena ta
   wskazuje osiągnięcia ucznia i to, co należy poprawić.
11. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie  
       uzgodnionym z nauczycielem.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.