top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 5

       1.   Skala i kryteria ocen w klasach IV – VI

1)    Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się wg skali określonej w statucie szkoły :
           a)    niedostateczny (1, ndst)
           b)    dopuszczający (2, dop)
           c)    dostateczny (3, dst)
           d)    dobry (4, db)
           e)    bardzo dobry (5, bdb)
           f)    celujący (6, cel)
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa  w ust. 1 pkt 1 litera b – f. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu  o którym mowa w ust. 1 pkt 1 litera a.

2)    Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
         a)    uchylony
         b)    twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,
         c)    uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
         d)    systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe, lecz również nadobowiązkowe zadania
                domowe,
          e)    aktywnie pogłębia wiedzę we własnym zakresie i rozwija swoje uzdolnienia,
          f)    wyraża samodzielny, krytyczny ( w stopniu odpowiednim do wieku ) stosunek do określonych zagadnień,
          g)    potrafi udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji,
          h)    systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
          i)    przejawia szczególnie wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
           a)    osiągnął pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
           b)    objęte programem nauczania treści kształcenia potrafi wykorzystywać w sytuacjach typowych    
                   i  problemowych,
           c)    bierze udział w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
           d)    sprawnie posługuje się wiadomościami zdobytymi w szkole, posiada umiejętność uogólniania, wykazuje
                 samodzielność i otwartość myślenia,
           e)     wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów i potrafi ją wyrazić w formie pisemnej i ustnej,
           f)    korzysta z literatury podstawowej i uzupełniającej wskazanej przez nauczyciela,
           g)    systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
           h)    systematycznie  prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
            i)    przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.

 stopień dobry otrzymuje uczeń który :
          a)    uchylony
          b)    zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie z sytuacją
                   problemową,
          c)    poprawnie stosuje wiadomości zdobyte w szkole, choć może mieć problemy z systematycznością
                  w przyswajaniu wiedzy i mogą u niego występować dysproporcje w zakresie możliwości werbalizacji
                  wiedzy w zróżnicowanych formach (mowa, pismo, forma graficzna),
           d)    korzysta z literatury podstawowej wskazanej przez nauczyciela,
           e)    systematycznie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
           f)    systematycznie  prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :
          a)    osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta i stosuje w
                  sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w podstawie programowej,
          b)    stara się systematycznie wykonywać zadania domowe, a w razie zaniedbań uzupełnia zaległe prace,
          c)    ma kłopoty z werbalizacją wiedzy, nie popełnia jednak poważnych błędów merytorycznych,
          d)    potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy ( np. podręcznika czy lektury),
          e)    rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, a zadania nietypowe wykonuje przy pomocy
                   nauczyciela,
          f)    stara się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :
           a)    osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie najważniejsze
                   treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych,
                   często z pomocą nauczyciela,
           b)    nie wykonuje zadań domowych, jednak na polecenie nauczyciela podejmuje próbę uzupełnienia
                zaległych prac,
           c)    ma poważne kłopoty z samodzielną werbalizacją wiedzy,
           d)    posiada zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :
           a)    nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój,
           b)    nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
           c)    nie wykonuje zadań domowych ani na polecenie nauczyciela nie podejmuje prób uzupełnienia zaległych
                  prac,
           d)    nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela,
           e)    nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.


    2. Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę pisemną lub ustną :
    1)  Sprawdziany
            a ) Przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości                               
             i umiejętności trwającej co najmniej 1 godzinę lekcyjną.
             b ) Dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku 
              lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być
              przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
             c ) W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom
            pisemne prace kontrolne (nauczyciele języka polskiego w ciągu trzech tygodni).
             d ) uchylone
             e ) W przypadku nieobecności uczeń ma prawo i obowiązek uzyskać ocenę z materiału
           objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch tygodni od dnia 
            przybycia do szkoły po chorobie. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma
            zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem.
            f )  Nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną uczniowi, który nie zaliczył materiału nauczania objętego
             sprawdzianem pisemnym w terminie wyznaczonym przez  nauczyciela.
             g ) Uczeń, który otrzymał z klasówki ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy.
Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie nie dłuższym niż dwa  tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek. Forma poprawy zostaje ustalona przez nauczyciela. Ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do  dziennika, jednak fakt nie poprawienia klasówki rzutuje znacząco na ocenę klasyfikacyjną śródroczną bądź roczną.

2)    Kartkówki
            a ) Przez kartkówkę należy rozumieć niezapowiedzianą  pisemną formę sprawdzania wiadomości
            i umiejętności trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich tematów
            z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu.
             b ) Krótkie sprawdziany winny być poprawione i ocenione przez nauczyciela w terminie jednotygodniowym
             i dane uczniowi do wglądu.
             c ) Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.

3)  Pisemne prace domowe                                                                                                                 
            a)  Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej jedną pracę domową ucznia w ciągu miesiąca
            b) Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według
               następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów :


ndst       0 - 29%
dop     30 – 59%
dst       60 – 74%
db        75 – 89%
bdb       90– 99%
cel         100%


4)   uchylony
5)   Odpowiedzi ustne

     a) Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną ucznia.
     b ) Ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela.

   3.   Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nie przygotowania, bez
          podania przyczyny w formie ustalonej z nauczycielem :
1)    jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz  w tygodniu,
2)    dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się 2 – 3 razy w tygodniu,
3)    trzy razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się 4 – 6 razy w tygodniu.
   4.  uchylony
   5. uchylony

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.