top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 4

1.    Skala i kryteria ocen w klasach I - III
1)    W klasach  I-III szkoły podstawowej roczna klasyfikacja z zajęć edukacyjnych i z zachowania są ocenami opisowymi


Roczna ocena opisowa uwzględnia następujące kategorie, które składają się na charakterystykę rozwoju ucznia:
a) rozwój poznawczy: mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności
matematyczne, umiejętności przyrodnicze i społeczne, umiejętności informatyczne i
techniczne,
b) rozwój artystyczny: umiejętności muzyczne i plastyczne,
c) rozwój społeczno - emocjonalny,
d) rozwój fizyczny.

2)    Ocena śródroczna przedstawiona jest w postaci karty osiągnięć ucznia, która informuje o postępach w nauce i wskazuje zalecenia do dalszej pracy w II semestrze. Zalecenia te dotyczą zarówno postępów w edukacji, jak i w zachowaniu.

3)    Ocena bieżąca odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach, to ocena motywująca do aktywności, wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić. Uwzględnia możliwości dziecka, bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania, uwzględnia postęp jaki dokonał się w dziecku. Ocenianie bieżące stosowane jest w bezpośrednich kontaktach z dzieckiem.
Może przybierać formy werbalne, może być wyrażone poprzez gest i mimikę, znaczki motywujące, komentarz pisemny.

4)      Jedną z form kontroli są sprawdziany pisemne, testy, kartkówki.

Kartkówki – obejmują wąski zakres materiału np. tylko dodawanie, trwają do 15 minut,
nie muszą być zapowiadane.
Sprawdziany – obejmują materiał z zakresu omawianego działu tematycznego
(zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), mogą także dotyczyć sprawdzania
umiejętności czytania ze zrozumieniem – wówczas nie wymagają zapowiadania.
Testy zintegrowane diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności ucznia –
są przeprowadzane w klasie I i II  2  razy w roku (  na zakończenie I półrocza i na zakończenie nauki - w maju)  oraz w klasie I  dodatkowo test  - we wrześniu

Sprawdziany i testy są punktowane i w zależności od ilości punktów uczeń może uzyskać
następujące oceny:
6- 100% punktów
5-  99% - 90% punktów
4- 89% - 75% punktów
3- 74% - 60% punktów
2- 59% - 30% punktów
1- 29% punktów i poniżej


5)    Nauczyciel, obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje, zbiera również karty pracy ucznia, sprawdziany, jego prace plastyczne, literackie. Przechowuje je w teczce lub miejscu wyznaczonym w klasie. Na tej podstawie dokonuje oceny śródrocznej oraz oceny opisowej na koniec roku szkolnego.

6)     Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy zajęć ruchowych nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

7)     Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:
„bz” - brak zadania
„np.” - brak przygotowania do zajęć
„nb” - nieobecność dziecka podczas zajęć

8)    W klasach I- III oceny bieżące ustala się według następującej skali:

6 – wspaniale;
5 – bardzo dobrze;
4 – dobrze;
3 – wystarczająco;
2 – słabo;
1– bardzo słabo.

                                          (6) Wspaniale - bardzo wysoki poziom umiejętności.

Przyjmuje się zasadę, że uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne (zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga transferu wiedzy i zastosowanie jej w nowych sytuacjach. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.
Czytanie – uczeń czyta tekst wyraziście z zastosowaniem akcentów logicznych                     i gramatycznych, odzwierciedlając głosem i jego barwą uczucia, nastroje, stosunek do bohatera; czyta cicho sprawnie i rozumie czytany tekst; wydobywa istotne treści oraz informacje szczegółowe.
Mówienie – uczeń komunikatywnie wypowiada swoje myśli w formie zwartej                      i rozbudowanej wypowiedzi; stosuje elementy dialogu, odpowiednio ożywia i dynamizuje akcję; potrafi redagować swą wypowiedź stosownie do sytuacji; umie wnioskować                           i uogólniać; posiada wiedzę z różnych dziedzin życia, wykazuje się bogatym słownictwem; włącza się do rozmowy z własnej inicjatywy.
Pisanie – uczeń pisze płynnie, właściwie łączy litery, zachowuje ich właściwy kształt                  i proporcje; starannie prowadzi zeszyty; potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na zadany lub swobodny temat zachowując logiczny porządek wypowiedzi; pisząc z pamięci lub ze słuchu nie robi błędów; pisze w bardzo dobrym tempie.
Umiejętności matematyczne – uczeń bezbłędnie dodaje i odejmuje oraz mnoży i dzieli w zakresie liczbowym wykraczającym poza zakres określony programowo dla danego etapu nauczania; samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe, potrafi ułożyć zadania do podanej formuły lub schematu; chętnie wykonuje dodatkowe prace; jest dociekliwy, proponuje różne sposoby rozwiązań problemów matematycznych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi samorzutnie uważnie obserwować przyrodę i wyciągać prawidłowe wnioski, dostrzega i rozumie zależności występujące w świecie roślin i zwierząt; interesuje się przyrodą i chętnie wypowiada się na temat zjawisk w niej występujących.
Umiejętności plastyczne –. praca zgodna z tematem, poprawnie i dokładnie wykonana, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna i wyróżniona - uznana przez większość rówieśników jako praca szczególnie oryginalna i pomysłowa - wyjątkowa
Umiejętności muzyczne - uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej, potrafi zagrać na instrumencie muzycznym melodie poznanych piosenek lub utworów instrumentalnych, zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie.
Umiejętności ruchowe – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; zgodnie współpracuje z partnerem i zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych; wykazuje wysoką sprawność w opanowaniu wybranych umiejętności i osiąga sukcesy sportowe; ma wiedzę na temat ochrony zdrowia, rozumie potrzebę pomocy słabszym lub niepełnosprawnym, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach

                                  ( 5 ) Bardzo dobrze – wysoki poziom umiejętności

Uczeń posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami.  Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne.

Czytanie – Uczeń czyta wyraziście; rozumie czytany samodzielnie tekst; uwzględnia znaki przestankowe, potrafi czytać z podziałem na role; czyta w dobrym tempie.
Mówienie – uczeń posiada duży zasób słów i potrafi wypowiadać swoje myśli zwięźle           i komunikatywnie, często włącza się do dyskusji w czasie lekcji; dokonuje głębszych analiz tekstu, wnioskuje; wypowiedzi są poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym; umie redagować teksty, ma ciekawe pomysły.
Pisanie – uczeń poprawnie odtwarza kształt liter oraz połączenia w wyrazie; z reguły stosuje zasady ortograficzne, czasami popełnia błędy, potrafi pisać z pamięci i ze słuchu; starannie prowadzi zeszyty; wypowiedzi pisemne są uporządkowane, pisze w dobrym tempie.
Umiejętności matematyczne – uczeń nie ma trudności z dodawaniem i odejmowaniem w określonym zakresie liczbowym, opanował tabliczkę mnożenia i dzielenia; samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe; potrafi stosować przy obliczeniach poznane prawa matematyczne.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi obserwować przyrodę, stara się być jej przyjacielem; zna swoją okolicę, umie obserwować zjawiska; dba o rośliny i wykonuje proste czynności pielęgnacyjne; orientuje się w terenie, zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach; przestrzega zasad higieny.
Umiejętności plastyczne - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie,
Umiejętności muzyczne - śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, samodzielnie określa tempo i nastrój słuchanych utworów, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy, uważnie słucha muzyki instrumentalnej na żywo, odtwarzanej mechanicznie.
Umiejętności ruchowe – uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe, sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia, ma dobrze opanowane umiejętności (objęte programem), dba o prawidłową postawę przy siedzeniu, zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących w nim reguł.


                                            (4)     Dobrze – średni poziom umiejętności

Uczeń reprezentuje umiejętności i wiadomości ujęte w wymaganiach programowych i określone jako podstawowe na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej, a zatem posiada umiejętności umożliwiające dalsze uczenie się i umiejętności niezbędne w życiu. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą nauczyciela.

Czytanie – uczeń czyta poprawnie proste zdania, zwalnia tempo lub sylabizuje                                                      w trakcie odczytywania dłuższych i trudniejszych wyrazów, tempo czytania jest zwolnione; nie uwzględnia siły głosu, nie zwraca uwagi na intonację i znaki przestankowe; nie zawsze rozumie samodzielnie przeczytany tekst.
Mówienie – uczeń wypowiada się poprawnie, ale krótkimi zdaniami, najchętniej na swobodny temat; ze względu na trudności w czytaniu nie bierze udziału w rozmowach dotyczących treści czytanych tekstów; potrafi prawidłowo konstruować krótkie zdania, czasami popełnia błędy gramatyczne.
Pisanie – uczeń pisze w wolnym tempie, nieuważnie, niekiedy popełnia błędy przy przepisywaniu; pismo nie zawsze jest staranne; w czasie pisania z pamięci i ze słuchu popełnia błędy; w trakcie samodzielnego wykonywania zadań oczekuje na dodatkowe wyjaśnienia oraz na indywidualne powtarzanie poleceń i wskazówek.
Umiejętności matematyczne – uczeń potrafi dodawać i odejmować w określonym zakresie liczbowym, ale trudniejsze przykłady liczy wolno i popełnia błędy; rozwiązuje zadania z treścią oczekując pomocy nauczyciela; niektóre przykłady liczy na konkretach, niedokładnie opanował mnożenie i dzielenie.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi obserwować przyrodę, ale nie zawsze wyciąga właściwe wnioski z tych obserwacji; potrafi opisać tylko niektóre ekosystemy; myli strony świata; zna tylko wybrane przepisy ruchu drogowego; nie zawsze przestrzega zasad higieny.
Umiejętności plastyczne - praca zgodna z tematem, niezbyt staranna, uboga w szczegóły i kolorystykę, niedokładnie wykonana
Umiejętności muzyczne - poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, wyraża muzykę ruchem.
Umiejętności ruchowe – uczeń w miarę swoich możliwości stara się opanować umiejętności (objęte programem), dba o prawidłową postawę przy siedzeniu; zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby

                                     (3) Wystarczająco– przeciętny poziom umiejętności

Uczeń prezentuje umiejętności konieczne w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji i w życiu codziennym. Rozwiązuje typowe zadania o małym stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

Czytanie – uczeń nie potrafi czytać całymi wyrazami, czyta tekst głoskując, ma kłopoty z czytaniem sylabami, zniekształca lub odgaduje wyrazy; często nie rozumie czytanego tekstu, wymaga ćwiczeń wyrównawczych.
Mówienie – uczeń mówi cicho i niechętnie, wypowiada się pojedynczymi wyrazami, ma ubogi zasób słów; samodzielne wypowiedzi są nieuporządkowane, popełnia błędy gramatyczne; nie wykazuje inicjatywy w rozmowach.
Pisanie – uczeń nie zna niektórych liter, ma kłopoty z odtwarzaniem ich prawidłowego kształtu i łączeniami, często nie mieści się w liniaturze; popełnia błędy przy przepisywaniu, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu; zeszyty prowadzi mało estetycznie; często nie kończy rozpoczętej pracy, pisze bardzo wolno; wymaga ćwiczeń wyrównawczych.
Umiejętności matematyczne – uczeń nie radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem, z trudem posługuje się tabliczką mnożenia i dzielenia; z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania z treścią, wykazuje małą samodzielność w trakcie wykonywania zadań, oczekuje pomocy nauczyciela; wymaga dodatkowych ćwiczeń wyrównawczych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń z trudem  obserwuje i analizuje zjawiska przyrodnicze, nie zawsze potrafi je wyjaśnić; potrafi nazwać tylko niektóre gatunki roślin i zwierząt; nie potrafi określić kierunków świata,
Umiejętności plastyczne - praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat,
Umiejętności muzyczne - próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, próbuje wyrażać muzykę ruchem.
Umiejętności ruchowe – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i zasad bezpieczeństwa,

                         (2)     Słabo– minimalny poziom umiejętności

Uczeń w minimalnym stopniu posiada umiejętności i wiadomości w zakresie ustnego i pisemnego porozumiewania się, które określone zostały w wymaganiach programowych na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej jako konieczne. Uczeń wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań


Czytanie – czyta bardzo wolno metodą głoskową, czasami sylabami, Popełnia liczne błędy w czytaniu. Nie zwraca uwagi  na znaki przestankowe. Nie rozumie czytanego tekstu.
Mówienie – Ma ubogi zasób słownictwa. Na zadane pytania odpowiada pojedynczymi zdaniami.
Pisanie – w pisaniu popełnia wiele błędów, pismo jest niekształtne.  Uczeń myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenie liter w wyrazach, nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze, nie rozdziela wyrazów w zdaniach.
Umiejętności matematyczne – popełnia liczne błędy w dodawaniu i odejmowaniu, nie opanował tabliczki mnożenia i dzielenia, nie potrafi rozwiązywać prostych zadań                          z treścią, wymaga dodatkowych ćwiczeń wyrównawczych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń nie wykazuje zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi, niechętnie je obserwuje i nie potrafi ich analizować, opisywać czy wyjaśniać; rozpoznaje niewiele gatunków roślin i zwierząt; nie opanował większości zasad bezpieczeństwa; nie zna sposobów ochrony środowiska, nie potrafi rozróżniać elementów środowiska.
Umiejętności plastyczne - praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w szczegóły,
niedokończona (z powodu braku chęci do jej wykończenia),
Umiejętności muzyczne - jest bierny podczas zajęć, niechętnie śpiewa piosenki, zwykle nie zna ich słów
Umiejętności ruchowe – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych oraz w zabawach rytmiczno-tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach,


                                   Bardzo słabo- bardzo niski poziom umiejętności

Uczeń nie opanował umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia.
Mimo stałego wsparcia uczeń nie wykonuje zadań, nawet z pomocą nauczyciela i nie podejmuje działań zmierzających do rozwiązania problemu.


  Czytanie - uczeń nie potrafi dokonać syntezy, przeczytać wyrazów całościowo składając je z pojedynczych głosek, nie czyta sylabami, nie pamięta wcześniej poznanych liter; nie rozumie czytanych tekstów; nie wykazuje postępów mimo ćwiczeń reedukacyjnych.    
Mówienie - uczeń nie rozumie kierowanych do niego pytań, nie wypowiada się samodzielnie, ma trudności w zrozumieniu treści przedstawionej na ilustracji i w tekście; ma ubogi zasób słów; nie wykazuje inicjatywy w rozmowach.
Pisanie- uczeń nie zna większości wcześniej poznanych liter, ma kłopoty  z odtwarzaniem ich prawidłowego kształtu i łączeniami, często nie mieści się w liniaturze; popełnia błędy przy przepisywaniu, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu; zeszyty prowadzi mało estetycznie; często nie kończy rozpoczętej pracy, pisze bardzo wolno; nie potrafi zredagować zdania; nie robi postępów mimo dodatkowych ćwiczeń.
Umiejętności matematyczne - uczeń nie opanował dodawania i odejmowania oraz tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie podstawowym; nie potrafi rozwiązywać prostych zadań z treścią, oczekuje pomocy nauczyciela w trakcie wykonywanych zadań; nie wykazuje postępów mimo dodatkowych ćwiczeń reedukacyjnych.
Umiejętności przyrodnicze - uczeń nie wykazuje zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi, niechętnie je obserwuje i nie potrafi ich analizować, opisywać, czy wyjaśniać; nie rozpoznaje wcześniej poznanych gatunków roślin i zwierząt, nie opanował żadnych zasad bezpieczeństwa; nie potrafi rozróżniać elementów środowiska; nie zna i nie orientuje się w najbliższym otoczeniu.
Umiejętności plastyczne - praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny.
Umiejętności muzyczne - nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie uczestniczy w zabawach ze śpiewem.
Umiejętności ruchowe - uczeń unika zabaw ruchowych, nie wykonuje ćwiczeń, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

9)    Sprawdzanie pisemnych prac domowych - ocenia się wg następujących zasad:

            a)     Pracę domową uznaje się za odrobioną tylko wtedy, gdy została wykonana w całości
             (wszystkie zadania, polecenia).
             b)     Brak pracy domowej nauczyciel odnotowuje w zeszycie lub karcie pracy ucznia (brak
            zadania lub „bz”) oraz w dzienniku lekcyjnym z odpowiednią datą
              c)     Za odrobione prace domowe uczeń może uzyskać następujące oceny jeżeli:

6 – uczeń wykonał zadania dodatkowe, zadania wykonane bardzo starannie, bezbłędnie
5 – zadania wykonane poprawnie, starannie, estetycznie
4 – zadania wykonane poprawnie, ale mają drobne uchybienia typu pojedyncze
błędy lub niezbyt staranne pismo
3 – praca odrobiona niestarannie, zawiera sporo pomyłek, błędów, pismo niekształtne
2 – praca nieczytelna

10)    Sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

 Do każdego tekstu   nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią wskaźnik do określenia stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie; umiejętność czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen od 6 do 1; odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych w  skali procentowej, uczeń może uzyskać następujące oceny:

6 - 100% - uczeń doskonale rozumie czytany tekst
5 - 99% - 90% - uczeń bardzo dobrze rozumie czytany tekst
4 - 89% - 75% - uczeń dobrze rozumie czytany tekst
3 - 74% - 60% - uczeń nie w pełni rozumie czytany tekst
2 - 59% - 30% - uczeń ma problemy z  rozumieniem czytanego tekstu
1- 29% i poniżej - uczeń nie rozumie czytanego tekstu

11)    Pisanie z pamięci ocenia się według określonej skali:

6 - 0 błędów, a ponadto pismo bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery
poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
5 - 1 błąd ortograficzny I stopnia
4 - 2 błędy ortograficzne I stopnia
3 - 3 błędy ortograficzne I stopnia
2 - 4 błędy ortograficzne I stopnia
1- 5 błędów ortograficznych I stopnia

3 błędy ortograficzne II stopnia = 1 błąd ortograficzny I stopnia
Za błąd ortograficzny  I stopnia uważa się: brak wielkiej litery lub błąd w pisowni liter i dwuznaków  – ó, u ż, rz, h, ch

           12) Pisanie ze słuchu ocenia się według określonej skali:

6 - 0 błędów, a ponadto pismo bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery
               poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
5 - 1 błąd ortograficzny I stopnia
4 - 2 błędy ortograficzne I stopnia
3 - 3 błędy ortograficzne I stopnia
2 - 4 błędy ortograficzne I stopnia
1-  5 błędów ortograficznych i więcej I stopnia

3 błędy ortograficzne II stopnia  = 1 błąd ortograficzny I stopnia
Za błąd ortograficzny I stopnia  uważa się: brak wielkiej litery lub błąd w pisowni liter i dwuznaków – ó, u ż, rz, h, ch.

13)    Przepisywanie ocenia się według określonej skali:

                   a)    w klasie I

6 – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie, a przy tym pismo jest
bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach, a tekst właściwie rozmieszczony na stronie
5 - uczeń przepisuje bezbłędnie, pismo staranne, utrzymane w liniaturze, litery poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
4 – poprawnie pisze litery, ale nie zawsze zwraca uwagę na ich połączenia w wyrazach, zdarza się pominięcie litery w wyrazie
3 – nie zawsze prawidłowo odtwarza kształty liter, nieprawidłowo łączy je w wyrazach, popełnia błędy (pominięcie liter, wyrazów, błędy ortograficzne)
2 – myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach, nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze, nie rozdziela wyrazów w zdaniach,
1– pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

               b)    w klasie II

6– w szybkim tempie i poprawnie odtwarza wyrazy i zdania, pisze starannie i estetycznie, właściwie rozmieszcza tekst na stronie,
5– prawidłowo odtwarza kształty liter i ich połączenia w wyrazach, poprawnie i starannie pisze wyrazy w liniaturze, właściwie rozmieszcza tekst,
4 – przepisuje tekst starannie z nielicznymi błędami, zachowuje kształty, proporcje i właściwe połączenia liter, prawidłowo rozmieszcza wyrazy w zdaniach,
3– przepisuje tekst popełniając błędy, ale zachowuje kształty, proporcje i właściwe połączenia liter, na ogół poprawnie rozmieszcza wyrazy w zdaniach,
2– przepisuje tekst samodzielnie popełniając liczne błędy, zachowuje kształty liter, ale są one nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone,
1– pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

               c)    w klasie III

6– uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie; pismo kształtne, staranne i estetyczne.
5– uczeń przy przepisywaniu nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego błędu  ortograficznego.
4– uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu.
3 – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2 błędy
ortograficzne.
2– uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne.
1 – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze

 3 błędy typu: brak kreski, kropki, ,,ogonka” nie wpływa na obniżenie oceny.
 Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne
pismo powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie.


14)    Umiejętność głośnego czytania ocenia się według określonej skali:

               a)    w klasie I

6 – uczeń czyta płynnie i poprawnie nowy, nieznany tekst (bez przygotowania)
5 – uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie i wyraziście
4 – uczeń czyta wyuczony tekst sylabami i wyrazami, poprawnie, wykazuje brak płynności czytania
3 - uczeń czyta wyuczony tekst sylabami i głoskami, wolno dokonując syntezy wyrazów, popełniając błędy
2 - uczeń czyta bardzo wolno metodą głoskową, czasami sylabami, bez syntezy trudniejszych wyrazów, popełnia liczne błędy w czytaniu - zmiany liter, opuszczenia, zniekształcenie końcówki wyrazów
1 – uczeń odczytuje pojedyncze litery, ma problemy z dokonaniem syntezy nawet prostych wyrazów, myli litery o podobnym wyglądzie, ma trudności w zestawieniu dźwięku w całość. (ciągłe literowanie utrudnia zrozumienie treści).

                   b)    w klasie II

6 – uczeń czyta płynnie, poprawnie i wyraziście nowy, nieznany tekst (bez przygotowania),
5 – uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie i wyraziście,
4 – uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami, poprawnie i płynnie, w tempie
odpowiadającym możliwościom dziecka,
3 - uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami, wolno, popełniając błędy,
2 - uczeń czyta bardzo wolno metodą sylabową, czyta proste wyrazy, popełnia liczne
błędy w czytaniu,
1 – uczeń czyta bardzo wolno, głoskując wyrazy (ciągłe literowanie utrudnia zrozumienie treści).

                   c)    w klasie III

6 - uczeń czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania,
5 - uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją,
4 - uczeń czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie
zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe ,
3 - uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca
uwagi na znaki przestankowe,
2 - uczeń czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki
przestankowe
1 - uczeń czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy.

15)    Sprawdzanie pamięciowego opanowania tekstów literackich

6- bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki przestankowe, właściwe tempo i zmianę siły głosu,
5 - bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe,
4 - dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe,
3 - niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez uwzględnienia znaków przestankowych,
2 - tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela,
1- uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela

16)    Sprawdzanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych (określonych
w programie) – w klasie II i III


6– samodzielnie układa kilkuzdaniowy tekst stosując bogate słownictwo i zachowując odpowiednią strukturę, używa poprawnie zbudowanych zdań złożonych, pamięta o poprawnej pisowni zwrotów grzecznościowych, nie popełnia błędów ortograficznych,
5– samodzielnie układa i pisze tekst, poprawnie buduje zdania, używa bogatego w słownictwa, zachowuje właściwą strukturę, pamięta o poprawnej pisowni zwrotów grzecznościowych,
4– samodzielnie układa treść w formie kilku zdań, nie zawsze zachowuje odpowiednią strukturę
3– pisze teksty posługując się zdaniami prostymi, nie pamięta o właściwej strukturze i wielkich literach w zwrotach grzecznościowych,
2 – układa i pisze teksty posługując się rozsypanką zdaniową, przy czym wykonuje to po uprzednim ukierunkowaniu przez nauczyciela,
1 – nie potrafi napisać tekstu ułożonego z rozsypani zdaniowej po uprzednim ukierunkowaniu przez nauczyciela.

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.