top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 3

1.    Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają :
       1 ) osiągnięcia edukacyjne ucznia
       2 ) zachowanie ucznia

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
      rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w
      stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

3.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1 ) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach oraz ewentualnych brakach w tym zakresie,
2 ) wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,
5 ) doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela,
6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

4.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
1 ) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2 ) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w naszej szkole,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5 ) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7 ) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

5.    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły,                      
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.