top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 2

Organizacja roku szkolnego
1.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za drugi semestr jest
        oceną roczną (końcową).
2.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o  :
       a ) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
             klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
             siebie programu nauczania                                                
        b ) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
        c ) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z
             obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3.    Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców  (prawnych opiekunów) o
        warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
        przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny
        klasyfikacyjnej zachowania  
4.    Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
       Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących
       danego przedmiotu.Z zasadami przedmiotowego systemu oceniania zapoznaje uczniów nauczyciel na
       pierwszych lekcjach z danego przedmiotu w każdym roku szkolnym.
5.    Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)  w nowym roku szkolnym,
       przekazuje ogólne Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania oraz informuje o terminach wywiadówek ze
       szczególnym uwzględnieniem terminu i trybu przekazywania informacji o ocenach klasyfikacyjnych
       śródrocznych i rocznych.
6.    Wewnątrzszkolny i przedmiotowe systemy oceniania wraz z poziomami wymagań z każdego przedmiotu
       dostępne są w bibliotece szkolnej.
7.    Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach
       uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji
       przebiegu nauczania.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.