top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 14

Zespół do spraw oceniania
1.    Dyrektor szkoły powołuje Zespół do spraw oceniania, który :
1)    przeprowadza ewaluacje funkcjonowania  Wewnątrzszkolnych Zasad   Oceniania,
2)    uchylony
3)    uchylony
2.    Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
3.    Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach  Oceniania formułuje Zespół do spraw oceniania, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.


Podstawa prawna do naniesienia zmian – Rozporządzenie MEN z dn. 13 lipca 2007r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z 10 czerwca 2015 roku ( Dz. U. z 2015, poz. 843).

Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr I/2015/2016  Rady Pedagogicznej
 z dnia 31 sierpnia  2015 r.

..................................................
(pieczęć i podpis dyrektora)

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.