top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 13

Ocenianie zachowania uczniów
1.    Ustalenie oceny zachowania jest integralną częścią klasyfikowania śródrocznego                             i rocznego.
2.    Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału  respektowania przez  ucznia obowiązków, określonych w statucie szkoły  a w szczególności uwzględnia :
1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia ( w zakresie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych ),
2)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
3)     respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
4)    dbałość o piękno mowy ojczystej,
5)     godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
6)    przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
3.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :
          1)   oceny z zajęć edukacyjnych,
          2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
4.    Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
5.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach IV – VI  ustala się według następującej określonej w statucie skali :
wzorowe ( wz )
bardzo dobre ( bdb )
dobre ( db )
poprawne ( pop )
nieodpowiednie ( ndp )
naganne ( ng )    
6.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
7.    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8.    Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
9.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
10.     Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając uwagi członków Rady    
            Pedagogicznej, pracowników szkoły, ocenę zespołu klasowego i samoocenę ucznia

11.     Kryteria ocen  zachowania  

          1)  OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III
          Ocena zachowania okresowa i roczna w klasach I-III jest oceną opisową.

Elementy obserwacji zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej:
- uczeń systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia,
- uczeń bierze czynny udział w lekcjach,
- potrafi współpracować w grupie,
- wywiązuje się z podjętych zadań,
- dba o ład i porządek w miejscu pracy,
- systematycznie odrabia prace domowe,
- zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników i dorosłych,
- szanuje mienie osobiste i społeczne,
- zachowuje się bezpiecznie w szkole, na drodze, na wycieczce,
- dba o higienę osobistą, rozwija własne zainteresowania,
- rozwija własne zainteresowania,

Zachowanie jest oceniane każdego dnia – uczniowie otrzymują pieczątki wg poniższej legendy:

    
          2)  OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV – VI

    a) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który :
- jest zawsze   przygotowany do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga
                maksymalnie wysokie wyniki,
           - rozwija swoje zainteresowania pracując w kołach przedmiotowych i uczestnicząc w
            konkursach przedmiotowych,   
           - uznaje  i potrafi uzewnętrznić wartości etyczne i moralne,
           - jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę bycia, słowa i dyskusji,
           -  pracuje nad kształtowaniem własnej osobowości,
           - zawsze szanuje mienie społeczne i pracę innych,
           - godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
           - wzorowo dba o piękno mowy ojczystej,
           -   zawsze wywiązuje się z zadań dobrowolnie przyjętych i powierzonych,
          - bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, klasowych oraz w pracach na rzecz
             szkoły lub środowiska,
           - szczególnie dba o zdrowie swoje i innych oraz o swój wygląd,
           -  zawsze jest ubrany w strój galowy  podczas uroczystości szkolnych,
           -  w 100% usprawiedliwia nieobecności na lekcjach,
            -  jest punktualny,
            - zawsze przestrzega regulaminu szkolnego dotyczącego powinności i obowiązków ucznia
               (uchylone)
            - szanuje tradycję szkolną i dba o dobre jej imię.
         b) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który :
              -  uznaje i zachowuje wartości moralne i etyczne
          -  reprezentuje wysoką kulturę osobistą,
          -  pracuje nad  własną osobowością,
          -   przestrzega norm współżycia społecznego,
          -  wykazuje staranność w przygotowaniu się do zajęć,
          -   przejawia życzliwość wobec rówieśników,
          -  okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły,
          -   dba o mienie szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
          -  dba o piękno mowy ojczystej,
         - dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
          -  czynnie bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,
          -   przestrzega punkty regulaminu szkolnego dotyczące powinności i obowiązków ucznia,
          - wszystkie nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwione, nie spóźnia się.

       c) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który :
          - przygotowuje się do zajęć i osiąga wyniki w nauce zgodne z możliwościami intelektualnymi
              i środowiskowymi,
          - stara się zachować kulturę słowa i być taktowny oraz życzliwie usposobiony,
         - kieruje się wartościami etycznymi  i moralnymi,
           - pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności,
         - szanuje mienie społeczne i pracę innych,
           - wykonuje powierzone zadania, ale nie przejawia własnej inicjatywy,
         - bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, ale nie wyróżnia się w pracach
           na rzecz szkoły i klasy,
          -  wyróżnia się kulturą osobistą, dbałością o zdrowie własne i innych,
          - w zasadzie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego ( dopuszcza się 6 spóźnień   w
             semestrze ),
           - wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.

        d)  Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który :
         - czasami nie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga
           przeciętne wyniki,
         - sporadycznie:
-  wzbudza zastrzeżenia co do postawy etycznej i moralnej,
-  nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i klasowych,
-  zachowuje się nietaktownie oraz  nie szanuje mienia publicznego,
         - wykonuje powierzone obowiązki bez zaangażowania i z opóźnieniem,
        - kilkakrotnie ma zwracaną uwagę dot. niezgodnego z regulaminem stroju, wyglądu, obuwia
           szkolnego,
        - ma do 30 godz. nieusprawiedliwionych w semestrze,
        - dość często spóźnia się ( ma nie więcej niż 12 spóźnień w semestrze ).

        e) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który :
            - nie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki,
            - ma lekceważący stosunek do wartości etycznych i moralnych
            - często jest nietaktowny i agresywny,
            - nie szanuje mienia społecznego i pracy innych,
            - nie przyjmuje uwag wychowawców i nauczycieli,
            -  nie wywiązuje się z powierzonych zadań ,
          - nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych i klasowych,
             - notorycznie łamie punkty regulaminu szkolnego dotyczące powinności i obowiązków ucznia
                 ( nagminny brak stroju galowego i zmiany obuwia itp. ),
            -   ma godziny nieusprawiedliwione ( ponad 30 ), często spóźnia się ( ponad 12 w semestrze ).

        f)   Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który :
           - lekceważy zajęcia szkolne i nie przygotowuje się do nich,  notorycznie przeszkadza w
prowadzeniu lekcji,
           - jest wulgarny i agresywny w stosunku do rówieśników i nauczycieli,
           - wywiera demoralizujący wpływ na  rówieśników, jest niezdyscyplinowany i niekoleżeński,
           - ma lekceważący stosunek do wartości etycznych i moralnych ( kłamie, oszukuje ),
           - notorycznie łamie regulamin szkolny ( nagminny brak stroju galowego i zmiany obuwia ) i
             zasady współżycia społecznego,
           -    nie reaguje na uwagi nauczycieli i nie wykazuje chęci poprawy,
          - świadomie szkodzi swojemu zdrowiu poprzez używanie środków uzależniających,
         - naraża zdrowie i bezpieczeństwo innych,
            - niszczy mienie szkolne, kradnie,
            - notorycznie wagaruje i spóźnia się na lekcje.

12.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
13.      O przewidywanej ocenie  nagannej uczeń  ( na godz. wychowawczej ) i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) drogą pisemną są informowani na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych z zachowania.
14.     uchylony
15.      W przypadku stwierdzenia , że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
16.     W skład komisji wymienionej w ust.13 wchodzą :
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2)    wychowawca klasy,
3)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego
5)    pedagog
6)    uchylony
7)    przedstawiciel rady rodziców.
17.    Ocena ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny wystawionej wcześniej przez wychowawcę klasy  i jest oceną ostateczną.
18.    Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.