top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 12

Promocja
1.    Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej .
2.    W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia , w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III , na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
2a   Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na     wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada     pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej     do klasy programowo  wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom     rozwoju i osiągnięć ucznia rokuj opanowanie w jednym roku szkolnym treści     nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
3.    Począwszy od klasy IV świadectwo z paskiem ( wyróżnieniem ) otrzymuje uczeń, który z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
4.    Uczeń klasy VI otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły tylko wówczas, jeżeli przystąpi do sprawdzianu kompetencji. Nie przystąpienie do sprawdzianu kompetencji w klasie VI w terminach ustalonych przez OKE powoduje konieczność powtórzenia klasy VI.
5.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkolę, jeżeli               w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, objętych programem edukacyjnym oceny klasyfikacyjne roczne                   ( końcowe ) wyższe od oceny niedostatecznej.
6.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej.
7.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz                                  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub uzyskał ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej.
8.    W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zwany dalej „sprawdzianem”
8a. Procedury organizacji i przeprowadzania  „ sprawdzianu” określają odrębne przepisy.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.