top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 11

Egzamin poprawkowy
1.    Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.    Rodzice lub opiekunowie  ucznia, który ubiega się o egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych składają w tej sprawie pisemna prośbę do dyrektora szkoły, nie później niż jeden dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
3.    Egzamin poprawkowy składa się z formy pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu              z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Jego ostateczny termin to ostatni tydzień sierpnia, a w razie przyczyn losowych nie później niż do 30 września kolejnego roku szkolnego.
5.    Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy pod warunkiem, że został sklasyfikowany ze wszystkich pozostałych zajęć edukacyjnych.
6.    Pytania do egzaminu poprawkowego ustala egzaminator po konsultacji                               z przewodniczącym odpowiedniej komisji powołanej przez dyrektora szkoły.
7.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                           W skład komisji wchodzą :
      1 ) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,
      2 ) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
      3 ) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
8.    W przypadku egzaminu poprawkowego nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :
1 ) termin egzaminu i skład komisji,
2 ) pytania egzaminacyjne,
3 ) wynik egzaminu i ocenę,
4 ) załączniki – prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.
10.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 30 września.
11.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
12.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz                                  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.