top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 10

Egzamin klasyfikacyjny
1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródroczne lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.    Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :
1)    realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
2)    uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą,
3)    uczeń przyjęty w wyniku porozumienia stron ( strony to uczeń i jego rodzice oraz dyrektor i nauczyciel przedmiotu ) z innego typu szkoły.
5.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu oraz uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) z tym, że :
1)    egzaminy klasyfikacyjne po I semestrze powinny być przeprowadzane nie później niż w pierwszym tygodniu nauki w II semestrze,
2)    egzaminy klasyfikacyjne roczne należy przeprowadzić między klasyfikacyjnym                  a plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3)    egzaminy klasyfikacyjne z powodu zmiany szkoły w trybie ust. 4 pkt. c, należy zakończyć przed upływem dwóch miesięcy od daty przyjęcia, zawsze jednak na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z formy pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem informatyki, plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego, z którego egzamin klasyfikacyjny ma formę ćwiczeń praktycznych.
7.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza egzaminator, tj. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel pokrewnego przedmiotu.
8.    W charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć w egzaminie klasyfikacyjnym rodzice ucznia zdającego egzamin.
9.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający :
1)     imiona i nazwiska nauczycieli,
2)     termin egzaminu,
3)     pytania egzaminacyjne,
4)     wynik egzaminu i ocenę,
5)     załączniki – prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.
10.    Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest jednocześnie oceną z zajęć edukacyjnych,                                     z których uczeń był nieklasyfikowany.
11.    Uczeń, który w wyniku końcowego egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy,                   o którym mowa w par. 12.
12.    Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
13.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która :
1)     przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2)    termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).
14.    W skład komisji wchodzą :
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3)     dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
15.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 14 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub winnych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
17.    Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
18.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 13 pkt. a  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
19.    Przepisy ust. 12 – 18 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,  z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.