top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


§ 1

1.     Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania opracowane są na podstawie :

-  art. 22 ust. 22 pkt 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.
nr 67, poz 329 i nr 106, poz, 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz.943 oraz z 1998 r. nr
117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126 z późn. zm.)
-  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej  kształcenia ogólnego,
- standardów osiągnięć,
- statutu szkoły.      
           
2.    Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania określają zasady oceniania, klasyfikowania                                  i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ze wszystkich przedmiotów oprócz religii i etyki.
3.    Zasady oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.