top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Cele:
Stworzenie warunków zapobiegających występowaniu zachowań agresywnych
Obszar działania Sposoby realizacji
Działania dyrektora 1. Zatrudnianie specjalistów (za zgodą organu prowadzącego).
2. Organizowanie zajęć specjalistycznych w ramach tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Organizowanie zajęć specjalistycznych w ramach środowiskowego programu profilaktycznego.
4. Organizacja dyżurów nauczycielskich.
5. Monitoring szkoły.
6. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia w miarę posiadanych środków finansowych.
7. Opracowanie i stosowanie procedur.
8. Współpraca z instytucjami wspierającymi.
9. Opracowanie z Radą Pedagogiczną wewnętrznych procedur i regulaminów.
Działania rady pedagogicznej związane z doskonaleniem; zawodowym w zakresie zapobiegania agresji (tematyka zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń). 1. Udział w doskonaleniu zawodowym poza szkołą:
a) Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
b) Praca z uczniem z ADHD.
2. Organizowanie warsztatów na terenie szkoły:
a) Style reagowania w sytuacjach konfliktów.
b) Jak utrzymać ład i dyscyplinę na lekcjach.
Działania z rodzicami

1. Powierzanie ról.
2. Debaty, warsztaty dla rodziców.
3. Grupy wsparcia.
4. Indywidualne konsultacje.
5. Spotkania ze specjalistami.

Działania z uczniami 1. Oferta zajęć pozalekcyjnych.
2. Zajęcia specjalistyczne.
3. Spektakle profilaktyczne.
4. Programy profilaktyczne: "Sznupek", środowiskowy program profilaktyczny.
5. Szkolny ceremoniał i obrzędowość.
6. Regulamin szkoły.
7. Konkursy, zawody, akcje.
8. Apele
9. Działalność w samorządzie uczniowskim.
10. Oferta biblioteki.
11. Oferta zajęć Świetlicy szkolnej.
12. Powierzanie uczniom ról.
13. Stosowanie pozytywnych wzmocnień słownych
Współpraca z instytucjami specjalistycznymi 1.Policja:
a) monitoring nieobecności nieusprawiedliwionej,
b) pogadanki dla uczniów,
c) prelekcje dla rodziców na temat narkomanii, przestępczości wśród nieletnich.
d) „Sznupek"
3. Straż Miejska: organizacja konkursu dla szkół podstawowych „Bezpieczna dzielnica moich marzeń: prelekcje strażników miejskich w klasach 5 i 6;
4. Parafia: udział w imprezach parafialnych, organizowanie pomocy dla uczniów (pomoc materialna, kolonie, zimowiska)
5. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna: kierowanie uczniów sprawiających trudności wychowawcze na badania; konsultacje indywidualne; zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pracowników poradni.
Działania szkolnych specjalistów - pedagoga 1. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole.
2. Analiza skarg uczniów i rodziców dotyczących przejawów agresji.
3. Stosowanie procedur.
4. Indywidualne konsultacje dla uczniów, nauczycieli, rodziców.
5. Zajęcia integracyjne w klasach.

 


Uzyskiwanie informacji zwrotnych o efektach wdrażanego systemu
 

Sposoby Termin Odpowiedzialny
Ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli Maj Pedagog
Analiza przypadków agresji Dwa razy w roku Pedagog, zespół wychowawczy

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.