top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Cele:
Wspieranie w rozwoju ucznia zdolnego, z dysfunkcjami, niepełnosprawnego.
Obszar działania Sposoby realizacji
Rozpoznawanie potrzeb, możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 1. Diagnoza wstępna (pedagogiczna i psychologiczna):
a) analiza dokumentów ( opinie, wyniki pomiaru osiągnięć edukacyjnych ucznia, wyniki klasyfikacji),
b) analiza wytworów ucznia,
c) obserwacje dziecka,
d) ankietowanie, testy socjometryczne,
e) wywiady z rodzicami, nauczycielami, specjalistami,
2. Dokonywanie diagnozy etapowej.
Indywidualizowanie 1. Indywidualizacja pracy uczniów na zajęciach edukacyjnych:
a) opracowanie wymagań edukacyjnych i dostosowań w oparciu o opinie,
b) różne formy organizacyjne pracy ucznia,
c) stosowanie metod aktywizujących,
d) różnicowanie zadań na lekcji i zadań domowych.
Oferta zajęć specjalistycznych 1. Organizacja nauczania indywidualnego.
2.Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
3. Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
4. Organizacja gimnastyki korekcyjnej.
5. Organizacja zajęć logopedycznych.
6. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Inne formy pozalekcyjne 1. Organizacja kół zainteresowań: koło informatyczne, koło matematyczne, koło plastyczne.
2. Funkcjonowanie na terenie szkoły Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół 22".
3. Działalność Spółdzielni Uczniowskiej „Hermes".
4. Organizowanie konkursów, zawodów, turniejów międzyklasowych, szkolnych, międzyszkolnych.
5. Organizowanie wystaw prac uczniów.
6. Prowadzenie akcji „Uczeń miesiąca" wg regulaminu.
7. Prowadzenie „Galerii absolwentów".
8. Wydawanie gazetki szkolnej.
9. Realizowanie środowiskowego programu profilaktycznego.
Wspierająca funkcja szkolnych specjalistów 1. Przewodniczenie zespołowi wychowawczemu.
2.Konsultacje indywidualne dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
3. Prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
4. Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
Wspierająca funkcja rodziców 1. Wyrażenie zgody na badania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Udostępnienie szkole dokumentacji o dziecku (opinie, orzeczenia).
3. Udział w zajęciach otwartych w charakterze obserwatorów.
Wspierająca funkcja organu prowadzącego 1. Finansowanie środowiskowego programu profilaktycznego.
2. Dofinansowanie do działalności UKS -u.
3. Zatrudnianie specjalistów (pedagog)
Wspierająca funkcja kuratorium oświaty 1. Organizowanie konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim.
2. Organizacja szkoleń i narad.
Wspierająca funkcja instytucji specjalistycznych, stowarzyszeń 1. Poradnia psychologiczno -pedagogiczna:
a) spotkania indywidualne,
b) warsztaty dla nauczycieli i rodziców,
c) badania uczniów.
d) zajęcia terapeutyczne.
2. Fundacja Pomoc Dzieciom Śląska:
a) Organizacja kolonii socjoterapeutyczny

Uzyskiwanie informacji zwrotnych o efektach wdrażania systemu

Sposoby Termin Odpowiedzialny
Analiza wyników badania osiągnięć edukacyjnych Kwiecień Zespoły przedmiotowe
Analiza wyników sprawdzianu Sierpień Dyrektor
Analiza wyników klasyfikacji Koniec I i II semestru Dyrektor
Analiza udziału uczniów w konkursach i zawodach organizowanych poza szkołą i wyników uzyskiwanych na tych zawodach Koniec roku szkolnego Dyrektor

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.