top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

REGULAMIN REKRUTACJI  DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR  22 IM. Juliusza Słowackiego  W KATOWICACH   w roku SZKOLNYM 2015 / 2016 / 2016 / 2017 / 2018

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016r.,poz.35), 
2. Rozporządzenie MEN  z dnia 2.11.2015r. w sprawie  sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.z 2015r.poz.1872
3. Uchwała Rady Miasta  Katowice nrXXI/403/16 z dnia 27.01.2016r. W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas  pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów  za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
4. Zarzadzenie nr662/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2016r. W sprawie ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz pierwszych klaspublicznych szkól podstawowych , dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2016/2017
5. Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza w Katowicach

Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły Podstawowej nr22 w Katowicach mają dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie  szkoły.

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie  szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia . Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzice/opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Zgłoszenie wymaga wypełnienia wniosku rekrutacyjnego.

• Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie dziecka do szkoły


* Alfabetyczny wykaz ulic należących do obwodu SP22


2. Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 22 w Katowicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisu dzieci z obwodu, rozpoczyna nabór kandydatów spoza obwodu na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły. Zgłoszenie wymaga wypełnienia wniosku rekrutacyjnego i stosownego oświadczenia.

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wniosek rekrutacyjny
• Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych kryteriów


Wniosek może być złożony maksymalnie do 3 szkół podstawowych z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Do wniosku rodzic dołącza oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań szkoły. W razie konieczności Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentacji potwierdzającej wskazane wybory.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 22 w Katowicach na rok szkolny 2015 / 2016 i 2016/2017 obowiązują następujące kryteria:

L.p. Kryteria Liczba punktów
1. Adres zamieszkania kandydata znajduje się w obwodzie S z. Podstawowej nr22 32
2. Kandydat, który realizował edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym znajdującym się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 22 16
3. Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 22 14
4. W obwodzie szkoły zamieszkują bliscy krewni, którzy mogą zapewnić opiekę kandydatowi. 4
5. Wielodzietność rodziny kandydata 1
6. Niepełnosprawność kandydata 1
7. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1
8. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się po drodze lub w pobliżu  Szkoły Podstawowej nr 22 1
9. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
11. Samotne wychowywanie  kandydata w rodzinie 1
12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1

Ustalając przyjęcie kandydata Komisja rekrutacyjna sumuje punkty; pozytywną decyzję uzyskują kandydaci  w miarę wolnych miejsc poczynając od najwyższej punktacji.


W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce szkoły na liście preferencji kandydata określone we wniosku rekrutacyjnym.


* Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach.


Procedura odwoławcza:
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z pisemnym wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

Rekrutacja uzupełniająca:
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające ( na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Przypisy końcowe:
1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie zakończyło się prawomocny wyrokiem.
3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogę mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.