top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Obowiązek tworzenia w szkołach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z art. 53 Karty Nauczyciela. Przepisy Karty Nauczyciela zawierają szczególne regulacje dotyczące funduszu socjalnego tworzonego w szkołach, w szczególności regulują one sprawy związane z dokonywaniem odpisów na fundusz dla nauczycieli i byłych nauczycieli - emerytów i rencistów, z wypłacaniem nauczycielom świadczenia urlopowego, zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami w przypadku likwidacji szkoły.
 

W powyższym zakresie Karta Nauczyciela ustala inne bardziej szczegółowe zasady niż wynikające z unormowań ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz omawia wszystkie zasady tworzenia i działania ZFŚS w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.


Regulamin do pobrania w wersji dokumentu Microsoft Word  i w wersji Acrobat PDF .


§ 1
1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi na podstawie przepisów:
1) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003 r. , Nr 118,poz. 1112 ze zm.)
2) Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 355 ze zm.),
3) Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79. poz. 854 ze zm.),

§ 2
1. Niniejszy Regulamin określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , zwany dalej „Regulaminem” Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach., z siedzibą w Katowicach przy ul. Wolskiego 3.
2. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu.
3. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechdzą na rok następny.


§ 3
1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz odpisów dodatkowych na pracowników niepełnosprawnych oraz na objętych opieką socjalną emerytów i rencistów.
2. Jego wysokość dla nauczcyieli określa art. 53 Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
3. Zwiększa się odpis dla emerytów i rencistów, inwalidów I i II grupy nie będących nauczycielami, zgodnie z ustaleniami ustawy o 6,5 %.
4. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:
1) wpływy z opłat osób i instytucji korzystających z działalności socjalnej,
2) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
3) odsetki od środków funduszu,
4) inne środki określone w przepisach.


§ 4
1. Uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:
1) Pracownicy - nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na podstawie mianowania.
2) Pracownicy - przebywający na urlopach macierzyńskich, zdrowotnych i wychowawczych.
3) Emeryci i renciści, byli pracownicy szkoły, dla których Szkoła Podstawowa nr 22 w Katowicach była ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę.
4) Członkowie rodzin osób wymienionych w punktach 1-3, czyli:
a) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej od 1 roku życia do ukończenia18 lat,
b) dzieci pobierające naukę w szkołach młodzieżowych oraz na studiach dziennych, nie mające własnego źródła utrzymania (jednak nie dłużej niż do 24 roku życia).


§ 5
1. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a w przypadku udzielania pomocy na cele mieszkaniowe również od sytuacji mieszkaniowej tej osoby.
2. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jeakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.
3. Działalnosć socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków działalnosci socjalnej, sporządzony przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
4. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
5. W przypadku likwidacji Szkoły organ prowadzący szkołę wskaże inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencista zlikwidowanej szkoły. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiazujacym w szkkole.
6. Środkami Funduszu administruje dyrektor Szkoły, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Dyrektor Szkoły może zlecić komisji socjalnej lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. O wysokości pomocy świadczonej w wypadkach losowych lub dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej decyduje dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją Socjalną.
8. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu , może wystąpić do Dyrektora Szkoly z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.
9. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:
1) dane personalne wnioskodawcy,
2) wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,
3) wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.
10. Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez dyrektora decyzji o nieprzyznaiu świadczenia.
11. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasiegnięciu opinii jak w ust. 4 podejmuje ostateczna decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.


§ 6
1. Środki Funduszu są przeznaczone na:
1) wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
2) wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku od 7 do ukończenia 18 lat,
3) wczasów zakupionych w biurach turystycznych, wczasów profilaktyczno - leczniczych oraz pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,
4) wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie - „wczasy pod gruszą”,
5) wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy , itp.),
6) biletów wstępu i karnetów na imprezy kulturalno - oświatowe i sportowo - rekreacyjne,
7) pomocy rzeczowej i finansowej (zapomogi pienieżne bezzwrotne),
8) zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe.
9) Świadczenia realizowane w postaci bonów towarowych, paczek lub wypłat gotowkowych.
10) Paczki świąteczne dla dzieci pracowników do ukończenia 13 roku życia.
2. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje jeden raz w roku i jest wypłacane począwszy od 15 czerwca danego roku, w miarę posiadanych środków.


§ 7
1. Osoby uprawnione, ubiegają się o świadczenia z Funduszu na podstawie posiadanych
dokumentów:
1) pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
2) oświadczenia o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
3) dodatkowych zaświadczeń niezbędnych dla udokumentowania trudnej sytuacji wnioskodawcy.

2. Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu, o którym jest mowa w ust. 3, uważa się łączne dochody brutto wszystkich osób pozostajacych we wspólnym gospodarstwie domowycm.
3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje:

1) składniki wynagrodzniea uwzględnione przy obliczaniu zasiłku chorobowego,
2) zasiłki z ubezpieczenia społecznego ( z wyjątkiem zasiłków pogrzebowego, porodowego i rodzinnego),
3) emerytury i renty ze wszystkimi dodatkami ( z wyjątkiem zasiłku rodzinnego oraz dodatku zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatku pielęgnacyjnego),
4) dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony dla celów wymiaru podatku,
5) alimenty faktycznie otrzymane,
6) inne dochody ( z umów zleceń, umów odzieło, itp.)

§ 8
1. Dofinanowanie ze środków Funduszu do:
a) wczasów zakupionych w biurach turystycznych, wczasów profilaktyczno - leczniczych oraz pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,
b) wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie - „wczasy pod gruszą”,
przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego, według tabeli, stanowiacej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9
1. Dzieci wymienione w § 6 ust. 1 pkt 4, mają prawo do najstępujacych świadczeń z Funduszu:
 a) dopłaty do wypoczynku w następujacych formach:
- wczasów z rodzicami,
- kolonii i obozów, „zielonych szkół”, - organizowanych w czasie trwania roku szkolnego,
b) paczek mikołajkowych,
c) wycieczek.

§ 10
1. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
2. Wysokość dopłat do jednego wypoczynku dzieci i młodzieży ustala się według tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 11
1. Dofinansowanie działalnosci kulturalno - oświatowej i sportowo - rekreacyjnej obejmuje dofinansowanie:
a) do zakupionych przez pracodawcę biletów wstepu do kin, teatrów, na koncerty itp.,
b) do wycieczek turystyczno - krajoznawczych,
c) do cel biletów wstępu na ogólnodostępne imprezy sportowe.
2. Wysokosć i zasady dofinansowania działalnosci, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 12
Pomoc materialna oraz rzeczowa dla osób znajdujacych się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej jest udzielana w formach:
a) bezzwrotnej zapomogi pieniężnej,
b) bonów towarowych nie podlegajacych wymianie na pieniadze, uprawniajacych do zakupu towarów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

§ 13
Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy, o której mowa w § 17, są w szczególności:
a) przewlekła choroba pracownika (także członka najbliższej rodziny),
 b) wypadki losowe (np. utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji,
c) wielodzietność powiązana z niskim dochodem na osobę w rodzinie.

§ 14
1. Wysokość pomocy, o ktorej mowa w § 12. nie może być niższa niż 200,00 zł.
2. Każdorazowo w prawie przyznania i ustalenia wysokości pomocy decyzję podejmuje pracodawca, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 15
1. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacanej jest nauczycielom w terminie do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe.
2. Wysokosć świadczenia urlopowego wynosi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
3. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

§ 16
1. Zasady udzielania pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. Zasady udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej z ZFŚS w celu zmniejszenia wydatków mieszkaniowych określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.


§ 17
1. Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem funduszu prowadzi Komisja Socjalna w składzie:
1) przewodniczący zwiazków zawodowych działających w szkole lub reprezentanci mający pełnomocnictwa swego związku.,
2) dwóch przedstawicieli dyrektora szkoły.

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Kadencja komisji trwa dwa lata.
4. Do zadań Komisji należy:

1) sprządzanie planów wykorzystania środków funduszu,
2) opracowywanie corocznych aneksów określajacych maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,
3) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji,
4) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,
5) przekazywanie do Zespolu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy pracownika,
6) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.

5. Za podawanie nieprawdziwych informacji, przyjmowanych do ustalenia wysokości dopłat z funduszu, osoba uprawniona może być pozbawiona praw do korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu na okres trzech lat.
6. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych ustaleniach.
7. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski w wyznaczonych terminach bezpośrednio przewodniczącemu Komisji lub w sekretariacie Szkoły. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.
8. Komisja Socjalna zbiera się raz na kwartał.


§ 18
1. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.
2. W sprawach nieuregulowanych  w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.
3. Zmian w Regulaminie dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego ustalania.
4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomosci pracowników..


Załączniki do Regulaminu ZFŚS:

1. Tabela dofinansowania do wypoczynku.
2. Tabela dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Dofinansowanie działalnosci kulturalno - oświatowej i sportowo - rekreacyjnej.
4. Zasady udzielania pomozy z ZFŚS na cele mieszkaniowe.
5. Bezzwrotna pomoc finansowa z ZFŚS w celu zmniejszenia wydatków mieszkaniowych.
6. Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej ze środków ZFŚS przy Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach (dla emerytów/rencistów
* wersja Acrobat Reader

*wersja Microsoft Word

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.