top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 17
1. Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem funduszu prowadzi Komisja Socjalna w składzie:
1) przewodniczący zwiazków zawodowych działających w szkole lub reprezentanci mający pełnomocnictwa swego związku.,
2) dwóch przedstawicieli dyrektora szkoły.

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Kadencja komisji trwa dwa lata.
4. Do zadań Komisji należy:

1) sprządzanie planów wykorzystania środków funduszu,
2) opracowywanie corocznych aneksów określajacych maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,
3) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji,
4) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,
5) przekazywanie do Zespolu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy pracownika,
6) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.

5. Za podawanie nieprawdziwych informacji, przyjmowanych do ustalenia wysokości dopłat z funduszu, osoba uprawniona może być pozbawiona praw do korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu na okres trzech lat.
6. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych ustaleniach.
7. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski w wyznaczonych terminach bezpośrednio przewodniczącemu Komisji lub w sekretariacie Szkoły. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.
8. Komisja Socjalna zbiera się raz na kwartał.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.