top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 7
1. Osoby uprawnione, ubiegają się o świadczenia z Funduszu na podstawie posiadanych
dokumentów:
1) pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
2) oświadczenia o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
3) dodatkowych zaświadczeń niezbędnych dla udokumentowania trudnej sytuacji wnioskodawcy.

2. Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu, o którym jest mowa w ust. 3, uważa się łączne dochody brutto wszystkich osób pozostajacych we wspólnym gospodarstwie domowycm.
3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje:

1) składniki wynagrodzniea uwzględnione przy obliczaniu zasiłku chorobowego,
2) zasiłki z ubezpieczenia społecznego ( z wyjątkiem zasiłków pogrzebowego, porodowego i rodzinnego),
3) emerytury i renty ze wszystkimi dodatkami ( z wyjątkiem zasiłku rodzinnego oraz dodatku zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatku pielęgnacyjnego),
4) dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony dla celów wymiaru podatku,
5) alimenty faktycznie otrzymane,
6) inne dochody ( z umów zleceń, umów odzieło, itp.)

§ 8
1. Dofinanowanie ze środków Funduszu do:
a) wczasów zakupionych w biurach turystycznych, wczasów profilaktyczno - leczniczych oraz pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,
b) wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie - „wczasy pod gruszą”,
przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego, według tabeli, stanowiacej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9
1. Dzieci wymienione w § 6 ust. 1 pkt 4, mają prawo do najstępujacych świadczeń z Funduszu:
 a) dopłaty do wypoczynku w następujacych formach:
- wczasów z rodzicami,
- kolonii i obozów, „zielonych szkół”, - organizowanych w czasie trwania roku szkolnego,
b) paczek mikołajkowych,
c) wycieczek.

§ 10
1. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
2. Wysokość dopłat do jednego wypoczynku dzieci i młodzieży ustala się według tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 11
1. Dofinansowanie działalnosci kulturalno - oświatowej i sportowo - rekreacyjnej obejmuje dofinansowanie:
a) do zakupionych przez pracodawcę biletów wstepu do kin, teatrów, na koncerty itp.,
b) do wycieczek turystyczno - krajoznawczych,
c) do cel biletów wstępu na ogólnodostępne imprezy sportowe.
2. Wysokosć i zasady dofinansowania działalnosci, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 12
Pomoc materialna oraz rzeczowa dla osób znajdujacych się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej jest udzielana w formach:
a) bezzwrotnej zapomogi pieniężnej,
b) bonów towarowych nie podlegajacych wymianie na pieniadze, uprawniajacych do zakupu towarów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

§ 13
Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy, o której mowa w § 17, są w szczególności:
a) przewlekła choroba pracownika (także członka najbliższej rodziny),
 b) wypadki losowe (np. utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji,
c) wielodzietność powiązana z niskim dochodem na osobę w rodzinie.

§ 14
1. Wysokość pomocy, o ktorej mowa w § 12. nie może być niższa niż 200,00 zł.
2. Każdorazowo w prawie przyznania i ustalenia wysokości pomocy decyzję podejmuje pracodawca, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 15
1. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacanej jest nauczycielom w terminie do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe.
2. Wysokosć świadczenia urlopowego wynosi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
3. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

§ 16
1. Zasady udzielania pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. Zasady udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej z ZFŚS w celu zmniejszenia wydatków mieszkaniowych określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.