top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 5
1. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a w przypadku udzielania pomocy na cele mieszkaniowe również od sytuacji mieszkaniowej tej osoby.
2. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jeakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.
3. Działalnosć socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków działalnosci socjalnej, sporządzony przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
4. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
5. W przypadku likwidacji Szkoły organ prowadzący szkołę wskaże inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencista zlikwidowanej szkoły. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiazujacym w szkkole.
6. Środkami Funduszu administruje dyrektor Szkoły, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Dyrektor Szkoły może zlecić komisji socjalnej lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. O wysokości pomocy świadczonej w wypadkach losowych lub dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej decyduje dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją Socjalną.
8. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu , może wystąpić do Dyrektora Szkoly z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.
9. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:
1) dane personalne wnioskodawcy,
2) wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,
3) wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.
10. Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez dyrektora decyzji o nieprzyznaiu świadczenia.
11. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasiegnięciu opinii jak w ust. 4 podejmuje ostateczna decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.