top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Jakie dokumenty są potrzebne w sytuacji, gdy nauczyciel wyjeżdża z jednym uczniem lub grupą 4-5 uczniów na konkurs, występ lub konferencję? Szczegółowe zasady organizowania przez szkołę wycieczek oraz innych imprez wyjazdowych określa wewnętrzny regulamin (procedura). Regulamin ten określa wymagane dokumenty niezbędne przy organizacji wycieczek i imprez (wzory niezbędnych dokumentów).

Wszelkie decyzje dotyczące organizacji szkolnych wycieczek i innych imprez wyjazdowych oraz ich obsadzie kadrowej podejmuje dyrektor szkoły w ścisłym odniesieniu do obowiązujących przepisów powszechnych, zapisów statutu szkoły, wewnętrznej procedury organizowania wycieczek i możliwości finansowych wynikających z planu finansowego szkoły. Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły oraz za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Nasza Szkoła przygotowała Regulamin wycieczek szkolnych. Rodziców proszę o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, a uczniów prosimy o stosowanie się do niego, a my nauczcyiele dopilnujemy wasze pociechy na wycieczkach i wyjściach grupowych tak, aby były one bezpieczne i spełnialy swój cel.

Regulamin do pobrania w wersji dokumentu Microsoft Word    i w wersji Acrobat PDF .


Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578).
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,  kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001  r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i  sposobu  organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).


§ 1
Postanowienia wstępne

1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na celu w szczególności :
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,
c) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
d) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
e) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
f) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
g) przeciwdziałanie patologii społecznej.
h) budowanie integracji zespołów klasowych, kształcenie umiejętności koleżeńskiego współdziałania w grupie rówieśniczej
2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,
b) wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,
c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, itp.,
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak "zielone szkoły".
4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły.
5. W przypadku wycieczek przedmiotowych wynika z nauczycielskich planów dydaktycznych.
6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć wszystkie formy określone w punkcie 3.


§ 2.
Zasady organizacji wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych oraz wyjść w ramach zajęć lekcyjnych
1. Wycieczki i inne imprezy krajoznawczo - turystyczne oraz wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych (do kina, teatru, muzeum, planetarium, domu kultury, biblioteki miejskiej, itp.) dostosowuje się do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia i ich sprawności fizycznej.
2. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie lub nie posiadają aktualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków nie mogą brać udziału w wycieczkach.
3. Na udział w wycieczce / imprezie krajoznawczo - turystycznej wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów. Wyjątek stanowią wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych, na które rodzic podpisuje jednorazowo zgodę na cały rok szkolny na KARCIE INFORMACYJNEJ UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
4. Rodzice uczniów potwierdzają również podpisem na karcie informacyjnej ucznia fakt zapoznania się z Regulaminem wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach
5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki / imprezy krajoznawczo - turystycznej lub wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
6. Program wycieczki, wyjścia w ramach zajęć edukacyjnych, listę uczestników wycieczki, kierownika i opiekunów wycieczki określa karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor.
7. Dokumentacja wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej zawiera:
a) kartę wycieczki z celami, harmonogramem i programem (w dwóch egzemplarzach), Załącznik nr 1 Regulamu wycieczek
b) oświadczenie opiekunów wycieczki o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, potwierdzone podpisem, Załącznik nr 2 Regulamu wycieczek
c) listę uczestników zawierającą takie dane uczniów jak: nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefony kontaktowe do rodziców/ prawnych opiekunów, nr polisy ubezpieczeniowej(w dwóch egzemplarzach), Załącznik nr 3 Regulamu wycieczek
d) oświadczenia uczniów o zapoznaniu się z regulaminem i programem wycieczki wraz z zobowiązaniem się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, Załącznik nr 4 Regulamu wycieczek
e) pisemne zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce / imprezie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z programem i regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki, Załącznik nr 5 Regulamu wycieczek
f) wyciąg z Regulaminu wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach, zawierający §4, §5 i §6 tj. : zadania i zakres obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki / imprezy oraz regulamin bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki, Załącznik nr 6 Regulamu wycieczek
8. Dokumentacja wyjść w ramach zajęć edukacyjnych (do kina, teatru, muzeum, planetarium, domu kultury, biblioteki miejskiej, itp.) zawiera:
a) kartę wycieczki - wyjścia (w dwóch egzemplarzach), Załącznik nr 7 Regulamu wycieczek
b) listę uczestników wraz z oświadczeniem opiekunów o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, potwierdzone podpisem (w dwóch egzemplarzach), Załącznik nr 8 Regulamu wycieczek
9. Każda forma wycieczki wymieniona w §1 pkt. 3 powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, harmonogramu, programu oraz regulaminu wycieczki i przedstawiona rodzicom szczegółowo w zakresie regulaminu bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki.
10. Uczestnik wycieczki oraz rodzic/ opiekun prawny uczestnika wycieczki zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki.
11. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania pisemnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka oraz o systematycznie zażywanych przez dziecko lekarstwach
12. Rodzice /prawni opiekunowie podpisują oświadczenie wyrażające zgodę na udzielenie pomocy ambulatoryjnej oraz lekarskiej, w razie konieczności przeprowadzenia zabiegu lub operacji podczas pobytu dziecka na wycieczce.
13. Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do pokrycia kosztów związanych ze zniszczeniami powstałymi z winy uczestnika wycieczki.
14. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub wicedyrektora o terminie realizacji wycieczki.
15. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
16. Warunkiem udziału w wycieczce/ imprezie krajoznawczo - turystycznej jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.


§ 3
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
2. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się "czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów
3. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki lub inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych lub,
- jest instruktorem harcerskim lub,
- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
4. Opiekunami powinni być nauczyciele, albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.
5. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:
- jeden opiekun do 25 uczniów w klasach ogólnodostępnych (w grupie wiekowej powyżej 10 lat) podczas wycieczek organizowanych poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, która jest siedzibą szkoły, bez korzystania ze środków lokomocji,
- jeden opiekun na 15 uczniów w klasach ogólnodostępnych (w grupie wiekowej do 10 lat) , niezależnie od wieku, podczas wycieczek organizowanych poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania ze środków lokomocji ,
- jeden opiekun na 15 uczniów na wycieczce odbywającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji (autobus, tramwaj, autokar),
- jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych,
- jeden opiekun na 10 osób, na wycieczce turystyki kwalifikowanej,
- jeden opiekun na 10 uczestników na wycieczki górskie,
- jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich,
- jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach rowerowych (uczestnicy tylko powyżej lat 12, posiadający kartę rowerową)
- jeden opiekun na 15 uczniów na basenach i kąpieliskach (tylko z ratownikiem)
6. Dyrektor szkoły może zwiększyć ilość podanych wyżej opiekunów przypadających na 1 uczestnika wycieczki w zależności od specyfiki wycieczki, warunków w jakich będzie się ona odbywać, stopnia rozwoju psychofizycznego, samodzielności i stopnia niepełnosprawności jej uczestników, a także od doświadczenia i umiejętności pedagogicznych opiekunów.
7. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
8. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika wycieczki.
9. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
10. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
12. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
13. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
15. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców, bądź samodzielnie za pisemną zgodą rodziców/ prawnych opiekunów.


§ 4
Obowiązki kierownika wycieczki
.
1. Kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki.
2. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
- Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki, zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.
- Zapoznanie wszystkich uczestników wycieczki z regulaminem wycieczki: regulamin bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki, oraz z obowiązkami opiekunów (§4, §5 i §6 Regulaminu wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach).
- Przygotowanie i przedstawienie w terminie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki
- Zapewnienie warunków do realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
- Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.
- Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
- Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
- Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
- Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
- Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
- Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
- Przechowywanie dowodów finansowych będących podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony itp.) do końca roku szkolnego.
3. W przypadku, gdy kierownikiem wycieczki jest inna osoba uprawniona niż nauczyciel, obowiązek zapoznania uczniów, opiekunów i rodziców z programem , harmonogramem, regulaminem wycieczek szkolnych, regulamin bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki, dokonania podsumowania i oceny stopnia realizacji wycieczki oraz przedstawienia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki przejmuje wychowawca klasy.


§ 5
Obowiązki opiekuna.

Do obowiązków opiekuna należy:
1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.


§ 6
Obowiązki uczestników wycieczki - Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki

1. Uczeń zobowiązany jest w określonym terminie dostarczyć kierownikowi wycieczki/ wychowawcy pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział w wycieczce. Wyjątek stanowią wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych (do kina, teatru, muzeum, planetarium, domu kultury, biblioteki miejskiej, itp.).
2. Uczestnik wycieczki oraz rodzic/ opiekun prawny uczestnika wycieczki zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa zachowania się uczniów podczas wycieczki.
3. Uczeń - uczestnik wycieczki- na wycieczce szkolnej reprezentuje własną szkołę, klasę oraz siebie i powinien przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
4. Uczestnik wycieczki ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania regulaminu wycieczki.
5. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wykonywania poleceń kierownika, opiekunów wycieczki i osób obsługujących wycieczkę (przewodników, pilotów wycieczek)oraz do należytego wywiązywania się z zadań mu przydzielonych.
6. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności:
- uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
- Korzystając z publicznych środków transportu ( tramwaj, autobus ) uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w środkach transportu publicznego.
- korzystając z przejazdu autokarem , uczniowi nie wolno wstawać z miejsca w czasie jazdy, siedzieć tyłem do kierunku jazdy, chodzić po autokarze, wychylać się przez okno, zaśmiecać pojazdu.
- w przypadku korzystania z obiektów posiadających własny regulamin, (baseny, muzea, parki narodowe lub krajobrazowe, skanseny itp.) uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
- w miejscu zakwaterowania uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu placówki a zwłaszcza do przestrzegania ciszy nocnej. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
- przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
- w przypadku dolegliwości zdrowotnych, uczeń zgłasza się niezwłocznie do kierownika wycieczki lub opiekuna
7. Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do wymagań dotyczących właściwego wyposażenia i ubioru odpowiednio do charakteru wycieczki .
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Nieprzestrzeganie powyższego spowoduje natychmiastowe usunięcie uczestnika z wycieczki na koszt rodziców/ opiekunów prawnych
9. Uczeń odpowiada za osobiste mienie posiadane na wycieczce .


§ 7
Warunki uczestnictwa w wycieczce wyjazdowej Zielona Szkoła - regulamin.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do wniesienia pełnej odpłatności za turnus w terminie wyznaczonym przez szkołę.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki oraz do odebrania po powrocie o wyznaczonej godzinie.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do wyposażenia dziecka w niezbędny ekwipunek zgodnie z wykazem podanym wcześniej przez wychowawcę klasy.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie za zagubione lub zniszczone przez dzieci mienie ośrodka wypoczynkowego w czasie trwania turnusu.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) na własną odpowiedzialność wyposażają dziecko w wartościowe przedmioty (aparat fotograficzny, MP3, MP4 itp.)
6. Uczniowie nie zabierają telefonów komórkowych. W celu kontaktu telefonicznego z dzieckiem rodzice mogą dzwonić pod podany wcześniej numer ośrodka lub wyposażyć dziecko w kartę telefoniczną.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania rzetelnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka (karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku).
8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania w dniu wyjazdu pisemnej informacji potwierdzonej własnoręcznym podpisem o systematycznie zażywanych przez dziecko lekarstwach oraz zapakowanych i zabezpieczonych leków w oryginalnych opakowaniach z ulotką
9. Rodzice (prawni opiekunowie) podpisują oświadczenie wyrażające zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej, w razie konieczności przeprowadzenia zabiegu lub operacji podczas pobytu dziecka na zielonej szkole.
10. Uczestnik zielonej szkoły zobowiązany jest brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawców oraz stosować się do ich poleceń.
11. Uczestnicy naruszający nagminnie regulamin zielonej szkoły (samowolne oddalanie się od grupy, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu, stwarzanie zagrożenia swoim zachowaniem dla zdrowia i życia swojego i innych uczestników) mogą być z niej usunięci, o czym powiadomieni zostają rodzice, którzy na własny koszt odbierają dziecko z ośrodka. W takim przypadku nie ma zwrotów pieniężnych związanych z niewykorzystaniem przez dziecko świadczeń.
12. Obowiązkiem organizatora wyjazdu jest podanie rodzicom (prawnym opiekunom) numeru telefonu umożliwiającego kontakt z dzieckiem.
13. W razie choroby dziecka wychowawca klasy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie rodziców bądź prawnych opiekunów.
14. Wychowawca podczas trwania turnusu zobowiązany jest do systematycznego podawania dziecku leków według zaleceń rodziców.
15. Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy wartościowe uczestników zielonej szkoły (aparat fotograficzny, MP3, MP4 itp.)


§ 8
Wykluczenie ucznia z udziału w wycieczce szkolnej

1. Kierownik lub opiekun ma prawo wykluczyć ucznia z udziału w wycieczce szkolnej w przypadku gdy:
a) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i pozostałych uczniów .
b) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły .
c) notorycznie łamie zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych .
2. Wykluczenie ucznia z udziału w wycieczce może nastąpić na wniosek nauczyciela - opiekuna za zgodą dyrektora szkoły oraz po poinformowaniu rodziców o decyzji.


§ 9
Finansowanie wycieczek

1. Wycieczki finansowane mogą być: ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).
2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w wycieczce/ imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
4. Usunięcie ucznia z wycieczki z powodu nieprzestrzegania regulaminu wycieczki, Statutu Szkoły w tym nieprzestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, oraz z uwagi na zachowanie, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i pozostałych uczniów, następuje na koszt rodziców/ opiekunów prawnych bez zwrotu kosztów poniesionych za wycieczkę w całości.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik wycieczki.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.


§ 10
Postanowienia końcowe


1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce szkolnej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki lub wychowawca klasy dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
2. Wszyscy opiekunowie, uczestnicy wycieczki oraz ich rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
3. Zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem wycieczki podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni.
4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji nie stanowi wycieczki / imprezy krajoznawczo - turystycznej w rozumieniu §9 pkt. 3 niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyrektora szkoły. Wyjście należy odnotować w zeszycie wyjść służbowych znajdującym się w sekretariacie szkoły oraz w dzienniku lekcyjnym. Ponadto należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do podpisu dokumentację wyjścia w ramach zajęć edukacyjnych, która zawiera: a) kartę wycieczki (w dwóch egzemplarzach), c) listę uczestników wraz z oświadczeniem opiekunów o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, potwierdzone podpisem (w dwóch egzemplarzach)
5. Na wszelkie odstępstwa od regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

Regulamin opracował zespół w składzie:
Katarzyna Wójcik
Dagmara Urbanek
Aleksandra Willner

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły


Załączniki do regulaminu:

Dokumentacja wycieczki/ imprezy krajoznawczo – turystycznej
Załącznik nr 1: Karta wycieczki / imprezy z celami, harmonogramem i programem oraz adnotacją dotyczącą stopnia zrealizowania celów i programu wycieczki
Załącznik nr 2: Oświadczenie opiekunów wycieczki o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci
Załącznik nr 3: Lista uczestników wycieczki/ imprezy
Załącznik nr 4: Oświadczenie uczniów ( uczestników wycieczki ) o zapoznaniu się z programem oraz regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki i zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
Załącznik nr 5: Pisemne zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział uczniów w wycieczce/ imprezie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki
Załącznik nr 6: Regulamin wycieczki obejmujący: zadania i obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki / imprezy oraz zasady bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki(§4, §5, §6 Regulaminu wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach)
Załącznik nr 7: Karta wycieczki - wyjścia (w dwóch egzemplarzach)

Dokumentacja wyjścia w ramach zajęć edukacyjnych
Załącznik nr 8: Karta wycieczki
Załącznik nr 9: Lista uczestników wyjścia wraz z oświadczeniem opiekunów o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.