top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 7
Warunki uczestnictwa w wycieczce wyjazdowej Zielona Szkoła - regulamin.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do wniesienia pełnej odpłatności za turnus w terminie wyznaczonym przez szkołę.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki oraz do odebrania po powrocie o wyznaczonej godzinie.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do wyposażenia dziecka w niezbędny ekwipunek zgodnie z wykazem podanym wcześniej przez wychowawcę klasy.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie za zagubione lub zniszczone przez dzieci mienie ośrodka wypoczynkowego w czasie trwania turnusu.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) na własną odpowiedzialność wyposażają dziecko w wartościowe przedmioty (aparat fotograficzny, MP3, MP4 itp.)
6. Uczniowie nie zabierają telefonów komórkowych. W celu kontaktu telefonicznego z dzieckiem rodzice mogą dzwonić pod podany wcześniej numer ośrodka lub wyposażyć dziecko w kartę telefoniczną.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania rzetelnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka (karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku).
8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania w dniu wyjazdu pisemnej informacji potwierdzonej własnoręcznym podpisem o systematycznie zażywanych przez dziecko lekarstwach oraz zapakowanych i zabezpieczonych leków w oryginalnych opakowaniach z ulotką
9. Rodzice (prawni opiekunowie) podpisują oświadczenie wyrażające zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej, w razie konieczności przeprowadzenia zabiegu lub operacji podczas pobytu dziecka na zielonej szkole.
10. Uczestnik zielonej szkoły zobowiązany jest brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawców oraz stosować się do ich poleceń.
11. Uczestnicy naruszający nagminnie regulamin zielonej szkoły (samowolne oddalanie się od grupy, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu, stwarzanie zagrożenia swoim zachowaniem dla zdrowia i życia swojego i innych uczestników) mogą być z niej usunięci, o czym powiadomieni zostają rodzice, którzy na własny koszt odbierają dziecko z ośrodka. W takim przypadku nie ma zwrotów pieniężnych związanych z niewykorzystaniem przez dziecko świadczeń.
12. Obowiązkiem organizatora wyjazdu jest podanie rodzicom (prawnym opiekunom) numeru telefonu umożliwiającego kontakt z dzieckiem.
13. W razie choroby dziecka wychowawca klasy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie rodziców bądź prawnych opiekunów.
14. Wychowawca podczas trwania turnusu zobowiązany jest do systematycznego podawania dziecku leków według zaleceń rodziców.
15. Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy wartościowe uczestników zielonej szkoły (aparat fotograficzny, MP3, MP4 itp.)

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.