top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 6
Obowiązki uczestników wycieczki - Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki

1. Uczeń zobowiązany jest w określonym terminie dostarczyć kierownikowi wycieczki/ wychowawcy pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział w wycieczce. Wyjątek stanowią wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych (do kina, teatru, muzeum, planetarium, domu kultury, biblioteki miejskiej, itp.).
2. Uczestnik wycieczki oraz rodzic/ opiekun prawny uczestnika wycieczki zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa zachowania się uczniów podczas wycieczki.
3. Uczeń - uczestnik wycieczki- na wycieczce szkolnej reprezentuje własną szkołę, klasę oraz siebie i powinien przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
4. Uczestnik wycieczki ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania regulaminu wycieczki.
5. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wykonywania poleceń kierownika, opiekunów wycieczki i osób obsługujących wycieczkę (przewodników, pilotów wycieczek)oraz do należytego wywiązywania się z zadań mu przydzielonych.
6. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności:
- uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
- Korzystając z publicznych środków transportu ( tramwaj, autobus ) uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w środkach transportu publicznego.
- korzystając z przejazdu autokarem , uczniowi nie wolno wstawać z miejsca w czasie jazdy, siedzieć tyłem do kierunku jazdy, chodzić po autokarze, wychylać się przez okno, zaśmiecać pojazdu.
- w przypadku korzystania z obiektów posiadających własny regulamin, (baseny, muzea, parki narodowe lub krajobrazowe, skanseny itp.) uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
- w miejscu zakwaterowania uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu placówki a zwłaszcza do przestrzegania ciszy nocnej. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
- przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
- w przypadku dolegliwości zdrowotnych, uczeń zgłasza się niezwłocznie do kierownika wycieczki lub opiekuna
7. Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do wymagań dotyczących właściwego wyposażenia i ubioru odpowiednio do charakteru wycieczki .
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Nieprzestrzeganie powyższego spowoduje natychmiastowe usunięcie uczestnika z wycieczki na koszt rodziców/ opiekunów prawnych
9. Uczeń odpowiada za osobiste mienie posiadane na wycieczce .

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.