top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 4
Obowiązki kierownika wycieczki
.
1. Kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki.
2. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
- Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki, zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.
- Zapoznanie wszystkich uczestników wycieczki z regulaminem wycieczki: regulamin bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki, oraz z obowiązkami opiekunów (§4, §5 i §6 Regulaminu wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach).
- Przygotowanie i przedstawienie w terminie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki
- Zapewnienie warunków do realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
- Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.
- Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
- Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
- Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
- Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
- Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
- Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
- Przechowywanie dowodów finansowych będących podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony itp.) do końca roku szkolnego.
3. W przypadku, gdy kierownikiem wycieczki jest inna osoba uprawniona niż nauczyciel, obowiązek zapoznania uczniów, opiekunów i rodziców z programem , harmonogramem, regulaminem wycieczek szkolnych, regulamin bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki, dokonania podsumowania i oceny stopnia realizacji wycieczki oraz przedstawienia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki przejmuje wychowawca klasy.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.