top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 3
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
2. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się "czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów
3. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki lub inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych lub,
- jest instruktorem harcerskim lub,
- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
4. Opiekunami powinni być nauczyciele, albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.
5. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:
- jeden opiekun do 25 uczniów w klasach ogólnodostępnych (w grupie wiekowej powyżej 10 lat) podczas wycieczek organizowanych poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, która jest siedzibą szkoły, bez korzystania ze środków lokomocji,
- jeden opiekun na 15 uczniów w klasach ogólnodostępnych (w grupie wiekowej do 10 lat) , niezależnie od wieku, podczas wycieczek organizowanych poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania ze środków lokomocji ,
- jeden opiekun na 15 uczniów na wycieczce odbywającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji (autobus, tramwaj, autokar),
- jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych,
- jeden opiekun na 10 osób, na wycieczce turystyki kwalifikowanej,
- jeden opiekun na 10 uczestników na wycieczki górskie,
- jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich,
- jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach rowerowych (uczestnicy tylko powyżej lat 12, posiadający kartę rowerową)
- jeden opiekun na 15 uczniów na basenach i kąpieliskach (tylko z ratownikiem)
6. Dyrektor szkoły może zwiększyć ilość podanych wyżej opiekunów przypadających na 1 uczestnika wycieczki w zależności od specyfiki wycieczki, warunków w jakich będzie się ona odbywać, stopnia rozwoju psychofizycznego, samodzielności i stopnia niepełnosprawności jej uczestników, a także od doświadczenia i umiejętności pedagogicznych opiekunów.
7. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
8. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika wycieczki.
9. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
10. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
12. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
13. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
15. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców, bądź samodzielnie za pisemną zgodą rodziców/ prawnych opiekunów.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.