top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 2.
Zasady organizacji wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych oraz wyjść w ramach zajęć lekcyjnych
1. Wycieczki i inne imprezy krajoznawczo - turystyczne oraz wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych (do kina, teatru, muzeum, planetarium, domu kultury, biblioteki miejskiej, itp.) dostosowuje się do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia i ich sprawności fizycznej.
2. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie lub nie posiadają aktualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków nie mogą brać udziału w wycieczkach.
3. Na udział w wycieczce / imprezie krajoznawczo - turystycznej wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów. Wyjątek stanowią wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych, na które rodzic podpisuje jednorazowo zgodę na cały rok szkolny na KARCIE INFORMACYJNEJ UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
4. Rodzice uczniów potwierdzają również podpisem na karcie informacyjnej ucznia fakt zapoznania się z Regulaminem wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach
5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki / imprezy krajoznawczo - turystycznej lub wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
6. Program wycieczki, wyjścia w ramach zajęć edukacyjnych, listę uczestników wycieczki, kierownika i opiekunów wycieczki określa karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor.
7. Dokumentacja wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej zawiera:
a) kartę wycieczki z celami, harmonogramem i programem (w dwóch egzemplarzach), Załącznik nr 1 Regulamu wycieczek
b) oświadczenie opiekunów wycieczki o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, potwierdzone podpisem, Załącznik nr 2 Regulamu wycieczek
c) listę uczestników zawierającą takie dane uczniów jak: nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefony kontaktowe do rodziców/ prawnych opiekunów, nr polisy ubezpieczeniowej(w dwóch egzemplarzach), Załącznik nr 3 Regulamu wycieczek
d) oświadczenia uczniów o zapoznaniu się z regulaminem i programem wycieczki wraz z zobowiązaniem się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, Załącznik nr 4 Regulamu wycieczek
e) pisemne zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce / imprezie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z programem i regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki, Załącznik nr 5 Regulamu wycieczek
f) wyciąg z Regulaminu wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach, zawierający §4, §5 i §6 tj. : zadania i zakres obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki / imprezy oraz regulamin bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki, Załącznik nr 6 Regulamu wycieczek
8. Dokumentacja wyjść w ramach zajęć edukacyjnych (do kina, teatru, muzeum, planetarium, domu kultury, biblioteki miejskiej, itp.) zawiera:
a) kartę wycieczki - wyjścia (w dwóch egzemplarzach), Załącznik nr 7 Regulamu wycieczek
b) listę uczestników wraz z oświadczeniem opiekunów o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, potwierdzone podpisem (w dwóch egzemplarzach), Załącznik nr 8 Regulamu wycieczek
9. Każda forma wycieczki wymieniona w §1 pkt. 3 powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, harmonogramu, programu oraz regulaminu wycieczki i przedstawiona rodzicom szczegółowo w zakresie regulaminu bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki.
10. Uczestnik wycieczki oraz rodzic/ opiekun prawny uczestnika wycieczki zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki.
11. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania pisemnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka oraz o systematycznie zażywanych przez dziecko lekarstwach
12. Rodzice /prawni opiekunowie podpisują oświadczenie wyrażające zgodę na udzielenie pomocy ambulatoryjnej oraz lekarskiej, w razie konieczności przeprowadzenia zabiegu lub operacji podczas pobytu dziecka na wycieczce.
13. Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do pokrycia kosztów związanych ze zniszczeniami powstałymi z winy uczestnika wycieczki.
14. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub wicedyrektora o terminie realizacji wycieczki.
15. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
16. Warunkiem udziału w wycieczce/ imprezie krajoznawczo - turystycznej jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.