top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na celu w szczególności :
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,
c) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
d) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
e) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
f) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
g) przeciwdziałanie patologii społecznej.
h) budowanie integracji zespołów klasowych, kształcenie umiejętności koleżeńskiego współdziałania w grupie rówieśniczej
2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,
b) wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,
c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, itp.,
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak "zielone szkoły".
4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły.
5. W przypadku wycieczek przedmiotowych wynika z nauczycielskich planów dydaktycznych.
6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć wszystkie formy określone w punkcie 3.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.