top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w KatowicachTekst jednolity - wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 października 2013 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991roku o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr. 97, poz. 6740 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. z 19.06.2001r. Nr 61 poz. 624),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. Nr 35, poz. 222).


Rozdział I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Szkoła Podstawowa nr 22 z siedzibą w mieście Katowice przy ul. Wolskiego 3 zwana dalej „Szkołą” jest szkołą publiczną.

§ 2
Organem prowadzącym szkołę jest gmina Katowice. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

§ 3
Szkoła działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z Późn. zm.) uchwały nr 66/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15.03.1999r. w sprawie reorganizacji szkół podstawowych na terenie miasta Katowice w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego, Uchwały nr VIII/68/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15.03.1999r. w sprawie obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice.

§ 4
Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat. Nauka jest obowiązkowa.

§ 5
1. Szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach.
2. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
3. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
4. Szkoła posiada sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 6
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę szkoły.

§ 7
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 8
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności zapewnia uczniom:
1) W zakresie nauczania:
a) Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
c)  dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
e) rozwijanie zdolności myślenia, analitycznego i syntetycznego,
f)  traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
2) W zakresie kształcenia nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów różnych ludzi,
c) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania się do publicznych wystąpień,
d) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,
e) podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
f) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
g) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
h) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
i)  rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
j) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,
3) W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele, wspierając obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie między innymi:
a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),
b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za  siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,
e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
f)  uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy do życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw
patriotycznych,
g) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych,
h) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
i) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych  ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 9
Celem szkolnego programu profilaktyki jest:
1. Wspomaganie rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych wychowawców.
2. Wspieranie zdrowego i bezpiecznego zachowania uczniów.
3. Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej w szkole integracyjnej.

§ 10
1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1) integrację wiedzy nauczanej przez:
a) kształcenie zintegrowane w klasach I-III,
b) ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską.
2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
a)  pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
b)  personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w społeczności,
c)  wpajanie zasad kultury życia codziennego,
d) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktycznych wyrównawczych, korekcyjnych,
e)  prowadzenie lekcji religii w szkole,
f) pracę pedagoga wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach, współpraca z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pogotowiem Opiekuńczym, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Świetlicą Środowiskową, Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi.

§ 11
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku i na boisku szkolnym wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,
2)  zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
3)  zapewnienie opieki medycznej w gabinecie pomocy przedlekarskiej,
4)  przydzielenie jednego opiekuna na 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów - w razie wycieczki, na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,
5) zgłaszanie do Inspekcji Transportu Drogowego autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej,
6) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
7) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej wszystkim uczniom szkoły,
8) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów    i rodzaju pracy,
10) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,
11) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,
12) utrzymywanie kuchni, jadalni, urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stanie czystości,
13)  uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
14) równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
15) różnorodność zajęć w każdym dniu,
16)  nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
17) zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowanie komputerowego zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

§ 12
1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
2) Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
3) W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego
4) Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
5) Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który  opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
6) Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy i program profilaktyki szkoły tworzą spójną całość,
7) program wychowawczy i profilaktyki szkoły, o którym mowa w ust.1 pkt. 2 i pkt. 3 uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną

§ 13
1. Uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
1) pomoc pedagogiczno-psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,
2) pomoc opiekuńczą udzielaną przez wychowawców świetlicy,
3) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom klas I-III i w szczególnych przypadkach uczniom klas IV - VI
4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
5) nauczanie indywidualne,
6) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez MOPS,
7) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,
8) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego (w miarę możliwości i potrzeb).
2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze mogą być organizowane dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu obowiązkowych programów nauczania. Ilość godzin tych zajęć ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów i opinie rady pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych powinna wynosić od 4 do 8 uczniów.
3. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa od określonej w ust. 2.
4.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą być organizowane dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 2-5.
5. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów).

§ 14
1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga, poradnie specjalistyczne w formie:
1) pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami rozwojowymi,
2)  wydawania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji, nauczaniu trybem szkoły specjalnej,
3) spotkań terapeutycznych,
4)  zajęć z preorientacji zawodowej.

§ 15
1. Szkoła wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych poprzez:
1) organizację kół zainteresowań,
2) przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach organizowanych poza szkołą i na terenie szkoły,
3) organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów i zawodów,
4) prowadzenie akcji „Uczeń miesiąca”,
5) prowadzenie galerii wyróżnionych absolwentów.

§ 16
1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymenty pedagogiczne.
2. Innowacje lub eksperyment może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział, grupa, ciąg klas lub grup).
3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych

§ 17
1. Formy współpracy szkoły z rodzicami:
1)  udział rodziców w opiniowaniu statutu, regulaminu i planu pracy szkoły,
2) udział rodziców  w rozwiązywaniu bieżących problemów szkoły i opiniowaniu gospodarki finansowej  w zakresie wykorzystania pieniędzy rady rodziców
3) okresowe zebrania - wywiadówki poświęcone analizie wyników w nauce i zachowaniu, połączone z udziałem uczniów,
4) konsultacje indywidualne (wg ustalonego harmonogramu) umożliwiające bliższe poznanie nauczycieli i rodziców, wzajemnych oczekiwań i wymagań,
5) śródokresowe spotkania z rodzicami poświęcone omówieniu i rozwiązywaniu bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych,
6)  udział rodziców w opiniowaniu rocznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczych w klasach, a nawet współtworzenie takich planów,
7)  okolicznościowe spotkania rodziców z wychowawcą i zespołami klasowymi np. z okazji Dnia Matki, Wigilii, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka
8) lekcje otwarte dla rodziców,
9) udział rodziców w życiu kulturalnym i pozalekcyjnym klas (dyskoteki, mikołajki, andrzejki, festyn).
10) opieka rodziców nad zespołami klasowymi w czasie wyjść do kina, teatru,
11) opiniowanie przez rodziców realizowanych programów nauczania - uwzględnienie przez nauczyciela sugestii i propozycji rodziców,
12) wizyty domowe nauczycieli w domach uczniów wymagających szczególnej opieki - wychowawczo-opiekuńczej i na wyraźne życzenie rodziców,
13) udział rodziców w zagospodarowaniu klasopracowni (ukwiecenie klas, zakup materiałów dekoracyjnych),
14) organizowanie dla rodziców okresowych wystaw i przeglądów dorobku szkolnych kół zainteresowań

§ 18
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone są w formie załącznika nr 1 do niniejszego statutu.


Rozdział III. ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 19
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców.
2. Uprawnienia i zakres obowiązków reguluje ustawa.
3. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców  uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem

§ 20
1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły powołany na to stanowisko przez organ prowadzący szkołę.
2. Dyrektor szkoły wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej i wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę,
6)  kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
10) powierza stanowisko wicedyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze w szkole, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady rodziców,
11) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
12)  organizuje nauczanie indywidualne na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
13)  opracowuje projekt arkusza organizacyjnego,
14) dba o powierzone mienie,
15) dokonuje oceny pracy nauczyciela,
16) współpracuje z radą pedagogiczną, radą szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim,
17)  przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju kar i nagród stosowanych wobec uczniów,
18) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
19) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
20) Dyrektor szkoły  dopuszcza do użytku program nauczania zaproponowany przez nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
21) Dyrektor szkoły organizuje obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
22) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
23) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
a) Po każdorazowej przerwie w działalności oświatowej szkoły dyrektor przeprowadza kontrolę obiektów szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
b) Dyrektor na bieżąco analizuje przyczyny wypadków w szkole.
c) raz w semestrze dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole.
d) Dyrektor odpowiada za właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
e) zapewnia nowoprzyjętym nauczycielom przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
f) organizuje szkolenia bhp i przeciwpożarowe dla pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami.
g) Zapewnia właściwą organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
4. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
4) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
5) objęcia ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi.

§ 21
W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go pracownik szkoły wyznaczony przez organ prowadzący szkołę

§ 22
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe  zadania dotyczące kształcenia i wychowania. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. Rada szkoły działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
4. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku i są zwoływane przez:
1) przewodniczącego rady pedagogicznej,
2) organ prowadzący szkołę,
3) na wniosek 1/3 jej członków.
5. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
2) przyjmowanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
3) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
4) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
5) uchwalenie warunkowej promocji ucznia,
6) ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III,
7) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
8) uchwalenie regulaminu swojej działalności,
9)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach przenoszenie do równoległej klasy,
10) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
11) Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów  nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców  szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz uwzględniając jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
13) Uchwala zmiany w statucie szkoły
14) Wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
15) Postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.
16) Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach i opiekuńczych,
5) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji w szkole,
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.
7) proponowane przez nauczyciela programy nauczania.
8) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV - VI.

§ 23
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu są:
1) na szczeblu klas: samorządy klasowe,
2) na szczeblu szkoły: rada uczniowska.
3. Do zadań samorządu szkolnego należy:
1) przygotowywanie projektu regulaminu samorządu,
2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,
3) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu, wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
4) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.
4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)  prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
4)  prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)  prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.
6. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
7.  Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 24
1. W szkole działała rada rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania,
 realizacji celów i zadań szkoły,
2) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,
3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,
4) zapewnienie rodzicom, we współpracy z nauczycielami szkoły prawa do:
a)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
b)  uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności i  znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:
1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego.
2) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki.
4. Rada rodziców opiniuje: program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, projekt planu finansowego.
5. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 25
1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,
2)  opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,
3) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.
6. .Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
7. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
8.  Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.
9. Rada szkoły może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

§ 26
1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków.
2. Wszystkie sytuacje Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych. W przypadku braku porozumienia stron, po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do organu prowadzącego szkołę.


Rozdział IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 27
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorazowym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
3. O podziale na oddziały i ich liczebności decyduje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 28
1. Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, elementów informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
2. W przypadku oddziału liczącego odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.

§ 29
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów , kształcenie zintegrowane, realizacja ścieżek edukacyjnych,
2) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły,
3) zajęcia o charakterze terapeutyczno-wychowawczym z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej "zajęciami rewalidacyjnymi",
4) zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie" realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:
1) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym nauczanie języka obcego, języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,
2) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych lub w postaci odrębnych zajęć,
3) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.
4) zwiększenie liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych.
 3 Zajęcia edukacyjne " wychowanie do życia w rodzinie" są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4 Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 5  Zajęcia prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.
 6 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 30
1. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe poprzez powołanie kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć sportowych ( UKS).
2. Koła te mogą być powołane w zależności od środków, jakimi szkoła dysponuje oraz za zgodą organu prowadzącego.
3. Organizację kół opiniuje rada pedagogiczna, zatwierdza ich typ, wymiar godzin i działanie.
4. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania.
5. Zajęcia sportowe powinny rozszerzać i uzupełniać treści programowe obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i pomagać w rozwijaniu uzdolnień sportowych.
6.  Zajęcia dostosowane muszą być do wieku rozwojowego ucznia.
7.  Zajęcia wymienione w pkt. 1 są dostępne dla każdego ucznia.
8. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w pkt. 1 są dokumentowane pod kątem treści, programu i stopnia realizacji.
9. W klasach I-III zajęcia sportowe mogą przyjąć formę gier i zabaw ogólnorozwojowych.
10. Dla uczniów z wadami postawy oraz ogólnie obniżoną sprawnością fizyczną dyrektor w miarę potrzeb może organizować w ramach zajęć nadobowiązkowych zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia te organizowane są po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej dotyczącej ramowego planu nauczania.
11. Gimnastyka, o której mowa w pkt. 10 obejmuje uczniów, którzy zostali do niej zakwalifikowani na podstawie badań lekarskich
12. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela, czas trwania zajęć wynosi 45 minut w grupach:
1) grupy od 5 do 10 osób obejmują uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie ciała oraz przewlekle chorych,
2) grupy od 10 do 15 osób organizowane są dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną.
13. Jedną z organizacji działających na terenie szkoły jest Spółdzielnia Uczniowska „Hermes”.
14. Spółdzielnia uczniowska działa w oparciu o statut spółdzielni uczniowskiej.

§ 31
1. Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zaopiniowanych przez związki zawodowe. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
3)  liczbę nauczycieli, którzy będą składali wnioski o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz.
3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 32
1. Religia jako przedmiot szkolny nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie:
1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona,
2)  uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi,  a na prośbę rodziców szkoła organizuje lekcję etyki.
3)  nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,
4)  nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,
5)  nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,
6)  nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,
7)  nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego,
8)  nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,
9)  ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,
10)  ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,
11)  ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,
12) ocena z religii jest brana pod uwagę przy wystawianiu średniej ocen ze wszystkich przedmiotów,
13) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,
14) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

§ 33
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki nauczycielskie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższą.
 

§ 34
1. W szkole działa biblioteka. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną, multimedialną pracownią ogólnoszkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców.
Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni, które są pracowniami służącymi do realizacji:
- zadań dydaktyczno-wychowawczych,
- potrzeb i zainteresowań uczniów,
- doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
- popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
- przygotowania uczniów do samokształcenia, korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,
3)  korzystanie ze środków audiowizualnych,
4)  prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni,
5)  korzystanie z komputera .
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.
4. Biblioteka zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych w godzinach jej otwarcia. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów  mają wolny dostęp do półek tylko w czytelni.
5.  Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję (w przypadku lektur), albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
9.  Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
10. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:
1) kształcąco-wychowawczą poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
c) kształcenie kultury czytelniczej,
d) wdrażanie do poszanowania książki,
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym
2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
c) kształcenie kultury czytelniczej,
d) wdrażanie do poszanowania książki,
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
f) współdziałanie z nauczycielami,
g) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
h) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
i) pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
j) kulturalno-rekreacyjną poprzez:
k) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

§ 35
1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 II 1994 roku.
2. Zajęcia  świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów klas I-III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły.
3. W szczególnych przypadkach w zajęciach mogą wziąć udział uczniowie klas starszych.
4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów).
5. Czas pracy świetlicy trwa od 7.00 do 16.30.
6. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach nie większych niż 25 osób.
7. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy  w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
9. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor .
10.  Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych.
11. Świetlica sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci.
12.  Pracownikami świetlicy są wychowawcy, którzy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają semestralne sprawozdanie ze swojej działalności.
13. Dokumentacja świetlicy:
1)  roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy,
2) dzienniki zajęć,
3) karty zgłoszeń dzieci,
4) regulamin świetlicy,
5) ramowy rozkład dnia.

§ 36
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Zasady korzystania ze stołówki ustala dyrektor szkoły.
 

§ 37
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych tylko na pisemna prośbę prawnego opiekuna umieszczoną w zeszycie do korespondencji z opiekunami lub prośbę bezpośrednia opiekuna.
2. Zwolnienia ucznia udziela dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
3. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w sekretariacie szkoły.
4. W sytuacji pogarszającego się zdrowia chory uczeń musi być odebrany przez rodziców lub opiekunów.
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z opiekunami dyrektor szkoły wyznacza pracownika szkoły, który odprowadza ucznia do domu.

§ 38
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel-wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3.  Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:
1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,
2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3/4 ilości uczniów).
5. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
6. Sytuacje konfliktowe miedzy nauczycielem i uczniem winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy.
7. Jeżeli zainteresowane strony nie osiągną porozumienia odwołują się pisemnie do dyrektora szkoły.

§ 39
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy:
1) Klasy lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem.
2) Gabinet pomocy przedlekarskiej.
3) Stołówkę szkolną wraz z kuchnią.
4) Pomieszczenia administracyjne.
5) Archiwum.
6) Świetlicę.
7) Bibliotekę z czytelnia.
8) Boiska szkolne.
9) Ogród szkolny.


Rozdział V. UCZNIOWIE

§ 40
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i  trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli dziecko w roku poprzedzającym naukę odbyło roczne przygotowanie przedszkolne, a w przypadku braku takiego przygotowania posiada pozytywna opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej.
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może zostać odroczone nie dłużej niż o jeden rok, a w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Rodzice dziecka obowiązani są dopełnić wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej, łącznie z zapisaniem dziecka do pierwszej klasy, z tym, że powinni tego dokonać z rocznym wyprzedzeniem.
6. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu:
1) dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
2)  dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
7. O przyjęciu uczniów do danej klasy szkoły podstawowej decyduje dyrektor szkoły.
8. Spełnienie obowiązku szkolnego podlega kontroli, którą w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzi dyrektor szkoły, współpracując z rodzicami.
9.  Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.                  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 1991 Nr 36, poz. 161, z późniejszymi zmianami).
10. Postępowanie wszczyna się wobec rodziców dziecka, które nie realizuje obowiązku szkolnego.
11. Szkoła umożliwia wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem wymogu, aby droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, nie przekraczała:
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV,
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VI.

§ 41
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
3) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
4)  poszanowanie swej godności, przekonań i własności, nietykalności osobistej,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
9)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole,
10) nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów,
11) korzystania z zajęć wychowanie do życia w rodzinie na podstawie deklaracji rodziców (prawnych opiekunów),
12) uprzedzenia o przeprowadzeniu klasówek co najmniej 7 dni wcześniej oraz znajomości zakresu materiału do powtórzenia,
13)  oddania przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni pisemnego sprawdzianu wiadomości,
14) wyjaśnienia wątpliwości związanych z oceną,
15)  zwolnienia z pisemnego sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności w szkole, termin nadrobienia braków podaje nauczyciel,
16) oceny zgodnej z jego możliwościami.
2. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji.
3. Nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt nieprzygotowania do dziennika.
4.  Ilość dni "osobistych" ustala nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.
5.  Uczeń ma prawo do tzw. "Szczęśliwego numerka".
6. Codziennie odbywa się losowanie numerów spośród liczb od 1-29.
7. Osoba, która ma taki numer w dzienniku jak wylosowany może tego dnia nie odpowiadać ustnie.
8. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne: Dzień Wiosny - wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki, Święto Szkoły, Dzień Dziecka i Sportu,
Imprezy klasowe: Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.
9. Samowolne opuszczenie szkoły w trakcie wyżej wymienionych imprez jest niedozwolone.
10. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego.
11. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
12. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
13. Uczeń ma prawo w piątki nie nosić stroju szkolnego.

§ 42
W przypadku naruszenia praw ucznia przewiduje się prawo ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) do interwencji ustnej lub pisemnej u nauczyciela, w dalszej kolejności wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, kuratora oświaty.

§ 43
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
1) Uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
2) uzupełnić braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
3)  godnie reprezentować szkołę,
4)  przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
5)  W czasie lekcji ucznia obowiązują następujące zasady:
a) Uczeń po dzwonku na lekcje zajmuje miejsce w ławce.
b)  Do przygotowania się do lekcji (wyciągnięcie przyborów, książek, zeszytu)służy przerwa.
c) Po wejściu nauczyciela do klasy uczniowie wstają.
d) Gdy nauczyciel przywita się, uczniowie odpowiadają: "dzień dobry"
e)  Uczeń przystępuje do lekcji przygotowany: ma wymagane podręczniki, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i potrzebne przybory.
f)  Uczeń zgłasza się do odpowiedzi przez podniesienie ręki.
g)  Uczeń udziela odpowiedzi na stojąco.
h) Uczeń odpowiada wtedy, gdy prowadzący zajęcia udzieli mu głosu.
i)  Uczeń, bez pozwolenia nauczyciela, nie opuszcza swojego miejsca.
j)  Uczeń słucha, gdy inni mówią.
k)  Uczeń dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela.
l)  Uczniowie szanują swoje przybory szkolne książki i zeszyty.
m)  Uczniowie starannie prowadzą zeszyty przedmiotowe.
6) W czasie przerw lekcyjnych oraz przed i po lekcjach na terenie szkoły ucznia obowiązują następujące zasady postępowania:
a) Uczeń przychodzi do szkoły schludnie i stosownie ubrany.,
b) Uczniowie nie opuszczaja terenu szkoły bez zgody nauczyciela.
c)  Uczniowie podczas przerw, stosują się do poleceń dyżurującego nauczyciela.
d)  Uczniowie okazują szacunek wszystkim pracownikom szkoły i swoim kolegom.
e) Uczniowie przestrzegają zasad dobrego wychowania: mówią "dzień dobry" pracownikom spotkanym na terenie szkoły (po raz pierwszy w danym dniu).
f) Uczniowie przestrzegają szkolnych regulaminów: jadalni, świetlicy szkolnej, biblioteki, boiska szkolnego, pracowni komputerowej,  wycieczki szkolnej, kolonii .itp.
g)  Uczniowie aktywnie uczestniczą w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach, turniejach.
h)  Uczniowie dbają o właściwą atmosferę w szkole.
i)  Uczniowie zwracają się z prośbą o pomoc w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
j)  W razie potrzeby uczniowie proszą o pomoc wybranego pracownika szkoły.
7) Szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób.
8) przeciwstawiać się przejawom brutalności,
9)  dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, dbać o dobro, ład i porządek w szkole,
10)  przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f,...) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni.
11)  Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki i prawa wynikające z § 32.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Zabrania się korzystania w szkole, wyjściach organizowanych poza szkołą oraz wycieczkach jednodniowych z telefonów komórkowych.
4. W czasie wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień, podczas "zielonej szkoły", zimowisk i kolonii, uczestnicy mogą korzystać z telefonów komórkowych pod warunkiem, że nie przeszkadza to w realizacji zajęć.                     
5. W porze nocnej telefony komórkowe przechowywane są przez wychowawców.
6. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie szkoły.
7. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
8.  Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
9.  W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni.
10. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
11. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw (oprócz długich przerw na boisku).
12. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie zeszytu korespondencji, jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinny być odnotowane w zeszycie do korespondencji.
13.  Uczeń ma obowiązek nosić codzienny strój szkolny.
14. Wzór jednolitego stroju określa dyrektor w porozumieniu z radą rodziców.
15. Szczegółowe zasady zachowania ucznia w szkole reguluje regulamin szkoły.  

§ 44
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka,
2)  dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.
3. . Ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące wyglądu zewnętrznego:
1) w doborze rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,
2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),
3) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,
4) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

§ 45
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
3) list pochwalny do rodziców,
4) dyplom uznania,
5)  dyplom wzorowego ucznia,
6)  nagrodę rzeczową,
7)  świadectwo z wyróżnieniem.
2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

§ 46
1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
3) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
4)  zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,
5)  przeniesieniem do równorzędnej klasy,
6) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
7) Wykonywaniem prac na rzecz szkoły
3. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.
4. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od poinformowania ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o nałożonej karze.
5.  Po ponownym rozpatrzeniu sprawy karę można złagodzić, anulować lub utrzymać.
6. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
7.  Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 5 następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
8. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
2)  zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
3)  dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie,
4) od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od poinformowania ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o nałożonej karze.
9. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego,                             a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
10. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
11. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 47
1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
2.  Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
3.  Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
 


Rozdział VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 48
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i  obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1. określają odrębne przepisy.

§ 49
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest                                w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 50
1. W szkole działają zespoły:
1) zespół kształcenia zintegrowanego,
2) zespół przedmiotowy  humanistów
3) zespół przedmiotowy przedmiotów ścisłych
4) zespoły  problemowo-zadaniowe ( min: kolektyw kierowniczy, ds. ewaluacji, pomocy materialnej, higieny szkolnej i sanitarnej, ds. organizacji „ Zielonej szkoły”, nowelizacji statutu),
5) zespół wychowawczy
6) zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb,
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w prawie wyboru programu nauczania,
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4)  współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
4. Do zadań zespołu wychowawczego należą przede wszystkim:
1) wypracowanie wspólnych metod wychowawczych.
2) opracowanie, nowelizacja i bieżąca ewaluacja szkolnego programu wychowawczego.
5. Pracami zespołu wychowawczego kieruje pedagog szkolny.
6.  Zespoły pomocy psychologiczno - pedagogicznej powołuje Dyrektor :
1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii  - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę  lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
7. Pracą zespołu pomocy psychologiczno - pedagogicznej kieruje koordynator powołany przez  dyrektora szkoły.
8. Główne zadania zespołu pomocy psychologiczno - pedagogicznej to:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wynikające w szczególności:
a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) ze szczególnych uzdolnień,
d) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
e) z choroby przewlekłej,
f) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
g) z niepowodzeń edukacyjnych,
h) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi,
i) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,
3) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów.
4) Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia
b) zajęć o charakterze terapeutycznym: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
c) porad i konsultacji.

5) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględniają  w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,
6) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutyczny, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.71b ust. 7 pkt 2 i 3 w/w ustawy,
7) informowanie rodziców ucznia o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną,
8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 51
1. Nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,
2)  znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§ 52
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,
2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
3) współdziałania na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw,
4) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
6)  bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,
7)  udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
8)  doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,
9)  podejmowania działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

§ 53
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie działań zespołowych uczniów,
3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
3) ustala treść i formę zajęć tematycznych,
4)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
5)  inspirowanie działań zespołowych uczniów,
6)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
3)  różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
4)  ustala treść i formę zajęć tematycznych,
5)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
6)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
j) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
k) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
l)  włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
m)  współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
n)  Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
o)  organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia (zebrania i indywidualne konsultacje),
p)  na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, ocenie nieodpowiedniej z zachowania.
4) Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
5) Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
4. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

§ 54
1. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
1) Koordynowanie pracy w bibliotece:
a) opracowanie rocznego planu działalności biblioteki,
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,
d) sprawozdania z pracy biblioteki,
e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.

2) Praca pedagogiczna:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
b) udostępnianie zbiorów,
c) udzielanie informacji bibliotecznych,
d) rozmowy z czytelnikami o książkach,
e) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
f) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
g) udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,
h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
i) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,
j) informacje dla nauczycieli o zakupionych nowościach,
k) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
l) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów.
3) Praca organizacyjna:
a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) opracowanie biblioteczne zbiorów,
c) selekcja zbiorów i ich konserwacja,
d) organizowanie warsztatu informacyjnego,
e) wydzielenie księgozbioru podręcznego,
f) prowadzenie katalogów: tradycyjnego i komputerowego,
g) udostępnianie komputerowe zbiorów.
4) Praca z rodzicami i instytucjami:
a)  w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi
2.  Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).
3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:
1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
2) zapewnia środki finansowe,
3) zarządza skontrum zbiorów,
4) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,
5) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
6) hospituje i ocenia pracę biblioteki

§ 55
1. Do zadań pedagoga należy:
1) Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
2) Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
3) Udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
4) Koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej.
5) Dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole.
6) Systematyczne prowadzenie dokumentacji swej pracy.
7) Współpraca w realizacji swych zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą.
8) Pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych.
9) Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami mającymi zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne.
2. Pedagog w szczególności:
1) Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas.
2) Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów zaniedbanych.
3) Wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych do placówek opieki społecznej i właściwych kompetentnie organizacji pozarządowych.
4) Kontroluje realizacje obowiązku szkolnego.
5) W uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły do występowania z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sadowym.

§ 56
1. Praca nauczyciela podlega ocenie.
2. Oceny dokonuje dyrektor szkoły.
3. Zasady oceniania nauczycieli określa artykuł 6a ustawy Karta Nauczyciela wg stanu z lipca 1996 r.

§ 57
1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły,.
2. Utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.
 


Rozdział  VII. PRZYPISY KOŃCOWE

§ 58
Szkoła jest placówką finansowaną przez Gminę Katowice. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 59
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników i uczniów.

§ 60
Statut jest ogólnie dostępny dla pracowników szkoły, rodziców i uczniów.

§ 61
1. Projekt statutu opracowuje rada pedagogiczna.
2. Statut zatwierdza rada pedagogiczna.
3. Zmiany w statucie mogą nastąpić na wniosek rady pedagogicznej,  rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
4. Projekt zmian w statucie przygotowuje rada pedagogiczna.
5. Zmiany w statucie zatwierdza rada pedagogiczna .

Traci moc statut szkoły z dnia 11 września  2012 r.

Aneks nr 1 do statutu
Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.