top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Rozdział  VII. PRZYPISY KOŃCOWE

§ 58
Szkoła jest placówką finansowaną przez Gminę Katowice. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 59
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników i uczniów.

§ 60
Statut jest ogólnie dostępny dla pracowników szkoły, rodziców i uczniów.

§ 61
1. Projekt statutu opracowuje rada pedagogiczna.
2. Statut zatwierdza rada pedagogiczna.
3. Zmiany w statucie mogą nastąpić na wniosek rady pedagogicznej,  rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
4. Projekt zmian w statucie przygotowuje rada pedagogiczna.
5. Zmiany w statucie zatwierdza rada pedagogiczna .

Traci moc statut szkoły z dnia 11 września  2012 r.

Aneks nr 1 do statutu
Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.