top
logo

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

 

 

Wstęp
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom jest jednym z podstawowych zadań, przed którym stajemy jako nauczyciele i wychowawcy. Chcąc wspomagać naszych wychowanków w ich rozwoju i chronić ich przed zagrożeniami, stworzyliśmy dla naszej szkoły Program Wychowawczo-Profilaktyczny oparty o rzetelną diagnozę potrzeb i możliwości naszego środowiska szkolnego.


Diagnozy dokonał powołany zespół nauczycieli naszej szkoły. Opracowano narzędzia badawcze, przeanalizowano dokumentację szkolną oraz ewaluację wewnętrzną z ostatnich 3 lat. Przeprowadzono badania w trzech grupach: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Na podstawie opracowanych badań wyciągnięto wnioski, które zostały przedstawione i wzięto je pod uwagę przy tworzeniu zadań i sposobów realizacji określonych zadań.


Diagnoza i monitorowanie problemów jest dokonywane regularnie po koniec każdego semestru i zawarte jest w ewaluacji programu oraz w sprawozdaniu pedagoga.Rozwój ucznia w sferach: intelektualnej (I), emocjonalnej (E), duchowej (D), społecznej (S), fizycznej (F) odbywa się w oparciu o znajomość psychologii rozwojowej wieku szkolnego oraz potrzeb i możliwości uczniów.

Program obejmuje uczniów dwóch etapów edukacyjnych. Cele programu, treści przekazywane uczniom, zadania nauczyciela oraz osiągnięcia uczniów są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach. Program zawiera zadania, sposoby realizacji, termin, realizatora oraz formy ewaluacji. Różnorodność zadań pozwoli wychowawcom klas wybrać zadania dostosowane do potrzeb i możliwości zespołu klasowego nad jakim spełniają opiekę.  Zadaniem nauczyciela  jest kreowanie sytuacji, w których uczeń będzie rozwijać różne sfery swojej osobowości, zdobywać wiedzę i umiejętności, przyjmować wartości, kształtować poglądy i postawy oraz formułować sądy i oceny.

 

Akty prawne:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 ust. 2

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2017 poz. 1561)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493)
Program Edukacji Zdrowotnej na lata 2016/2017


Analiza potrzeb społeczności, w której i na rzecz, której szkoła pracuje.
            Szkoła Podstawowa nr 22 im., J. Słowackiego w Katowicach działa na Załężu, jednej z najstarszych dzielnic Katowic. W obecnej sytuacji ekonomicznej dzielnica ta staje się stopniowo dzielnicą dziedziczonej biedy i bezrobotnych. Ponad 90 % rodziców naszych dzieci posiada wykształcenie podstawowe i zawodowe. Wiele rodzin to rodziny wielodzietne. Spory procent zajmują rodziny wieloproblemowe.
W szkole uczą się również cudzoziemcy. W naszej placówce stwarza się im odpowiednie warunki, aby mogli pokonać barierę językową i kulturową.
            W tej sytuacji na czoło wysuwają się sprawy opiekuńcze i wychowawcze. Bardzo ważne jest zapobieganie zagrożeniom i patologiom społecznym, profilaktyka uzależnień i wychowanie prozdrowotne. Nie do przecenienia jest kulturotwórcza rola szkoły, dawanie wzorców i kształtowanie postaw przedsiębiorczości, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoje czyny, wyrabianie szacunku do wiedzy, samodoskonalenia i samokształcenia. Społeczeństwo oczekuje od szkoły zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, wysokiej efektywności nauczania i zagospodarowania wolnego czasu uczniów. Rodzice, których nie stać na opłacanie dzieciom prywatnych lekcji i zajęć, pragną aby szkoła zadbała o to, by nauczyć języka obcego, zapewnić dostęp do komputera, dostarczyć lektury i coraz częściej, bezpłatny posiłek. Dużą wagę przykładają opiekunowie uczniów do dodatkowych zajęć sportowych. Istotną sprawą jest także pomoc uczniom słabszym, z deficytami rozwojowymi, z wadami wymowy, ponieważ bardzo często rodzice nie są w stanie takiej pomocy dzieciom udzielić. Nie wolno zapominać o grupie uczniów zdolnych. Im także należy pomóc w rozwijaniu swoich zdolności i zainteresowań.

Wartości

 • prawda
 • piękno
 • patriotyzm i poczucie wspólnoty lokalnej
 • czystość języka polskiego, kultura słowa
 • samodzielność i praca nad sobą
 • rzetelna praca
 • wrażliwość na krzywdę innych

Sylwetka absolwenta

w sferze edukacyjnej:

 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, umie zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę oraz korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • jest przygotowany do dalszej nauki, rozwija swoje talenty, myśli samodzielnie, potrafi realizować własne plany i marzenia;
 • potrafi określić jakie zdolności, umiejętności będzie mógł wykorzystać wybierając zawód;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia jest świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 w sferze społecznej:

 • zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły ,regionu i narodu,
 • jest silnie emocjonalnie związany z ojczyzną
 • akceptuje siebie i innych
 • jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy,wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
 • Jest wrażliwy na potrzeby innych, chętnie pomaga działając jako wolontariusz
 • umie zachować się kulturalnie,zna zasady dobrego wychowania, używa form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami
 • dba o zdrowie własne i innych, propaguje zdrowy styl życia
 • stosuje zasady ekologii i dba o czystość otoczenia;
 • wie jak bezpiecznie zachowywać się w szkole i różnych sytuacjach życiowych
 • z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu.

Cele ogólne:

 

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym) poprzez zapewnianie różnorodnych forma aktywności.
 • Przygotowanie uczniów do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie poprzez udział w życiu klas, szkoły i społeczności lokalnej.
 • Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez stwarzania warunków do poznania wielokulturowości.
 • Kształtowanie odpowiedzialności ucznia za bezpieczeństwo swoje oraz innych przez stwarzanie warunków do przyjaznej i prawidłowej atmosfery edukacji i wychowania.
 • Wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez edukacje oraz organizację zajęc pozalekcyjnych i imprez tematycznych.
 • Wdrażanie jednolitych form oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych rodziców i szkoły poprzez wsparcie rodziców, pedagogizację oraz wypracowanie wspólnych działań pracy z uczniem.
 • Wdrażanie uczniów do nieustannego samodoskonalenia i samorealizacji zgodnie z możliwościami poprzez wykorzystanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozę ucznia, środowiska klasowego i szkolnego .
 • Zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz pozyskanie umiejętności rozwiązywania i skutecznego porozumiewania się z innymi poprzez zajęcia warsztatowe oraz aktywną pracę wychowawczą pracowników szkoły.
 • Wdrażanie uczniów do poprawnego i kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych poprzez dbanie o kulturę w środowisku szkolny oraz udział w imprezach poza szkolnych, wyjściach i wycieczkach.
 • Wychowanie patriotyczne i regionalne poprzez kształtowanie postaw patriotyzmu narodowego, lokalnego i tworzenie tradycji i obrzędowości szkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów poprzez aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach oraz rozwijanie umiejętności oraz indywidualności uczniów.
 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej i przygotowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań poprzez zajęcia pozalekcyjne i wspieranie pozaszkolnych zainteresowań uczniów, umożliwienie zaprezentowania ich na terenie szkoły.
 • Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią poprzez dbałość o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę oraz prawidłowe kontakty z wychowawcami i pracownikami szkoły opartymi na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom poprzez diagnozę środowiska szkolnego, bieżących problemów uczniów i rodziców, wzajemny dobry kontakt między nauczycielami-uczniami- rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne szkoły.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna swoje miejsce w społeczności szkolnej i lokalnej, umie współżyć z innymi.
 • Uczeń poznaje i akceptuje siebie, dba o swój rozwój i doskonalenie.
 • Uczeń aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
 • Uczeń umie sobie radzić w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Uczeń zna normy postępowania i jest kulturalny.
 • Uczeń ma poczucie przynależności do dzielnicy regionu i kraju.
 • Uczeń dostrzega znaczenie rodziny w życiu.
 • Uczeń preferuje zdrowy i bezpieczny tryb życia.
 • Uczeń ma świadomość zagrożeń, jakie niesie cywilizacja.
 • Uczeń ma poczucie przynależności do dzielnicy, regionu i kraju
 • Uczeń jest świadomy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Uczeń wykazuje postawę tolerancji wobec wyznań i odmiennych kultur.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

 

Oczekiwane efekty

 • Wypracowanie prawidłowej komunikacji w grupie.
 • Nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środkach psychoaktywnych.
 • Nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
 • Zdobycie wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych używania środków psychoaktywnych.
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi.
 • Zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów- ich aktywizacja.
 • Zdobycie istotnych umiejętności psychologicznych i społecznych takich jak skuteczne odmawianie, asertywność, umiejętności komunikacyjne, empatię.
 • Uporządkowanie własnego świata wartości
 • Utrwalenie postawy odrzucającej nałogi, przemoc i agresję
 • Zdobycie umiejętności właściwego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Usystematyzowanie wiedzy uczniów i rodziców na temat uzależnień i ich skutków a także mechanizmów agresji i przemocy
 • Ukształtowanie właściwych postaw rodzinnych i społecznych
 • Rozpoznanie predyspozycji edukacyjnych uczniów i właściwy wybór dalszej ścieżki kształcenia.

 

Ewaluacja

Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 22 im. J. Słowackiego w Katowicach poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma otwarty charakter. Ewaluacja programu dokonywana jest cyklicznie 2 razy do roku – na zakończenie I i II semestru szkolnego. Odpowiedzialny za ewaluacje jest Zespół ds. Budowania programu wychowawczo- profilaktycznego.

Formy ewaluacji:

 • obserwacje klas,
 • ankiety dla uczniów i rodziców,
 • wywiad,
 • rozmowy z uczniami,
 • rozmowy z rodzicami,
 • analiza dokumentów,
 • obserwacja i ocena zachowań,
 • gazetka.

Program zatwierdzony przez Radę Rodziców uchwałą  I/2017/2018 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – zaopiniowany 31 sierpnia 2017 r.

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.