top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Analiza efektów sprawdzianu zewnętrznego klas VI w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 sprawiła, że zdecydowano sie wprowadzić Program Poprawy Jakości Nauczania na rok szkolny 2012/13 w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach obejmujacy głównie sferę dydaktyczną.

Nauczycielom i uczniom powinno zależeć, aby poziom kształcenia był wysoki i zadawalający obie strony.

Regulamin do pobrania w wersji dokumentu Microsoft Word    i w wersji Acrobat PDF .


I. WSTĘP
Po analizie wyników sprawdzianu kl. VI oraz przeprowadzonym szkoleni zewnętrznym” Tworzenie programu poprawy efektywności kształcenia z wykorzystaniem analizy i interpretacji wyników sprawdzianu” Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach postanowiła w roku szkolnym 2012/2013 wdrożyć w życie „Program Poprawy Jakości Nauczania” obejmujący swym zasięgiem przede wszystkim sferę dydaktyczną.

Zaobserwowano obniżenie poziomu umiejętności absolwentów szkoły. Szczególnie niepokojący jest fakt, iż tendencji zniżkowej uległy cztery z pięciu badanych umiejętności, mianowicie: ROZUMOWANIA, KORZYSTANIA Z INFORMACJI, WYKORZYSTANIA WIADOMOŚCI W PRAKTYCE, PISANIE. Wszystkie parametry opisujące średnie wyniki, tj. średnia arytmetyczna, a także porównywanie wyników sprawdzianu kl. VI z osiągniętymi ocenami semestralnym i końcoworocznymi poszczególnych uczniów, potwierdzają potrzebę wprowadzenia owego programu.

Istnieje zatem potrzeba przeanalizowania metod nauczania, materiałów, z których się korzysta, pracy zespołowej nauczycieli, pedagoga, uczniów i rodziców, relacji międzyludzkich oraz ustalenia konkretnych procedur naprawczych.


II. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:
• poprawa efektywności kształcenia w szkole (podnoszenie wyników sprawdzianu po kl. VI).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• doskonalenie efektów procesu dydaktycznego, w standardach PISANIE, CZYTANIE, ROZUMOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, WYKORZYSTANIE WIADOMOŚCI.
• kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych,
• korelacja działań uwzględniających program nauczania, standardy wymagań i kompetencje kluczowe wszystkich nauczycieli,
• zmniejszenie liczby uczniów mających bardzo niskie wyniki sprawdzianu, zwiększenie liczby uczniów z najwyższymi wynikami,
• świadome działanie nauczycieli i rodziców i uczniów w zakresie skuteczności działań dydaktycznych i wychowawczych, które wpłyną na sukcesy uczniów i zminimalizują dydaktyczne porażki,
• doskonalenie metod nauczania nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji, udział czynny w pracach zespołów przedmiotowych,
• systematyczne śledzenie i analizowanie skuteczności podjętych działań oraz wyciąganie wniosków i ewaluacja owych działań.
• systematyczne i konsekwentne wprowadzanie zmian w pracy dydaktycznej, wychowawczej w celu poprawy wyników nauczania,
• pedagogizacja rodziców, uświadomienie im potrzeby ścisłej współpracy "szkoły” i "domu” w celu osiągnięcia lepszych wyników.


III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
• zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów,
• systematyczna analiza wyników nauczania (sprawdziany diagnostyczne z każdego przedmiotu - do końca listopada 2012 na poziomie klas V, VI,
• sprawdziany interprzedmiotowe - według tabeli w załączniku,
• wdrażanie nowych programów i metod, mających na celu poprawę efektów kształcenia,
• motywowanie uczniów do nauki,
• wyrabianie wzorców, cech i postaw, skierowanych na osiągnięcie sukcesu,
• ewaluacja programu i umiej ętności wyciągania wniosków,
• współdziałanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych,
• uświadomienie nauczycielom, rodzicom i uczniom celowości podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych,
• motywowanie rodziców i innych osób do wspólnego działania wspierającego realizowanie programu.


IV. TREŚCI PLANU
1. Działania dyrektora:
a) w stosunku do siebie:
• organizacja czasu pracy, pozwalająca na bezpośredni kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami,
b) w stosunku do nauczycieli:
• troska o życzliwą atmosferę,
• dokonywanie ocen nauczycieli, mające na celu poprawienie jakości wyników edukacji,
• zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości samo dokształcania (powołanie zespołów przedmiotowych, kontrola ich prac, rady szkoleniowe, warsztaty, kursy),
• analiza i modyfikacja WSO,
• zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach,
• opracowanie harmonogramu hospitacji pod kątem poprawy wyników nauczania,
• analiza metod nauczania, programów nauczania,
c) w stosunku do uczniów:
• informowanie o wynikach kształcenia: porównywanie wyników egzaminów wewnątrzszkolnych w szkole w stosunku do wyników w rejonie i kraju,
• stosowanie nagród motywujących do wytężonej pracy poszczególne zespoły klasowe jak również poszczególnych uczniów,
• system kar za nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
• organizacja procesu nauczania uwzględniająca uczniów zdolnych - koła zainteresowań, jak też słabych - zajęcia wyrównawcze, pomoc SU przy organizacji pomocy w nauce uczniom słabym,
• wspomaganie uczniów z rodzin gorzej sytuowanych,
• przypominanie uczniom zasad WSO oraz wskazywanie przydatności życiowej umiejętności, które zdobywają,
d) w stosunku do rodziców:
• zapoznanie rodziców z priorytetami szkoły,
• prelekcja dla rodziców o efektywności kształcenia, organizacji czasu dziecka i możliwości pomocy,
• umożliwienie kontaktów z dyrektorem i nauczycielami, dostęp do wyników sprawdzianów w szkole i porównanie ich z wynikami w rejonie i kraju,
• zapoznanie rodziców z WSO i standardami wymagań,
• zachęcać rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły,
e) w stosunku do instytucji zewnętrznych:
• pozyskiwanie środków na dodatkowe godziny lekcyjne, pomoce, wycieczki, imprezy, kursy,
• motywowanie nauczycieli do tworzenia i składania projektów innowacji pedagogicznych
• pozyskiwanie środków na szkolenia rady pedagogicznej.
2. Działania wychowawców, pedagoga, nauczycieli i zespołów przedmiotowych:
a) w stosunku do samych siebie:
• określenie zasad współdziałania pedagoga z wychowawcą, innymi nauczycielami, rodzicami,
• dzielenie się doświadczeniem - zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych w zespołach przedmiotowych - w obszarze poprawy efektywności kształcenia,
• dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami pokrewnych przedmiotów.
• analiza stosowanych metod pod kątem dążenia do optymalizacji procesu dydaktycznego w szkole,
• sprecyzowanie wymagań i kryteriów oceniania i konsekwencja w ich stosowaniu.
• wzmocnienie systemu oceniania – stosowanie nagród, kar,
• konsekwentne stosowanie WSO,
• wspólne opracowywanie testów do sprawdzianu między przedmiotowego, ustalenie kryteriów ich oceny – testy diagnostyczne dla klas IV , V i VI (w ramach zespołów przedmiotowych),
• opracowywanie testów diagnostycznych z własnego przedmiotu, analiza i wyciągnięcie wniosków, ewaluacja sposobu nauczania,
• troska o wzbogacenie zasobów pracowni przedmiotowych,
• doskonalenie własnego warsztatu pracy,
• stosowanie pomocy dydaktycznych,
• stosowanie metod aktywizujących,
b) w stosunku do uczniów:
• zapoznanie uczniów z WSO, przedmiotowym systemem oceniania,
• systematyczne diagnozowanie wiedzy uczniów ze szczególnym naciskiem na zadania kształtujące umiejętności R, K, W, Cz, P i przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• motywowanie do pracy przez stosowanie systemu nagród i kar,
• zawieranie kontraktów z poszczególnymi zespołami klasowymi i konsekwentne przestrzeganie ich,
• dbanie o dobre relacje z uczniami i między uczniami,
• wspieranie dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc rodziców - zajęcia pozalekcyjne, konsultacje,
• współorganizowanie i dyskretne podsuwanie pomysłów oraz czuwanie nad organizacją i pracą SU w dziedzinie organizowania pomocy w nauce uczniom słabym,
• ustalenie godzin konsultacji,
• ustalenie sposobu dokonania poprawy oceny niedostatecznej oraz partii materiału,
c) w stosunku do rodziców:
• ustalenie jasnych zasad komunikowania się z wychowawcą i nauczycielami,
• przekazywanie spostrzeżeń o uczniu,
• oczekiwanie od rodziców informacji zwrotnej o przeczytanej informacji w zeszycie do korespondencji , stały kontakt z rodzicami),
• wspieranie rodziców w indywidualnej pracy wyrównawczej z dzieckiem w domu,
• dostarczanie rodzicom informacji, wyjaśnień o sprawdzianach w sposób dla nich zrozumiały.
3. Działania
a) uczniów:
w stosunku do samych siebie:
b)
• organizowanie pomocy koleżeńskiej pod patronatem SU,
• wdrażanie do samooceny,
• uczenie się organizacji czasu wolnego, czasu pozalekcyjnego, w stosunku do nauczycieli i dyrekcji:
• zgłaszanie ciekawych pomysłów pracy w szkole,
• zgłaszanie oczekiwań,
• sygnalizowanie zauważonych nieprawidłowości,
• wspomaganie organizowania konkursów i imprez motywujących do pracy.
4. Działania rodziców:
a) w stosunku do siebie:
• tak zorganizować zajęcia własne, by mieć czas na rozmowę i pomoc dziecku,
• bieżąca kontrola zeszytu do korespondencji,
b) w stosunku do własnych dzieci:
• określenie systemu wymagań wypracowanego wspólnie z innymi rodzicami i „szkołą” (dyrektorem, wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem) oraz konsekwentne przestrzeganie ich,
• dbałość o właściwą organizacją czasu pozalekcyjnego,
• systematyczne kontrolowanie osiągnięć,
• sprawdzanie wykorzystania wolnego czasu,
c) w stosunku do nauczycieli i wychowawcy:
• częste kontakty,
• odpowiadanie na uwagi nauczycieli zamieszczone w zeszytach, dzienniczkach,
• natychmiastowe usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole - /do 1 tygodnia /.
d) w stosunku do innych rodziców:
• podejmowanie wspólnych działań,
• analiza frekwencji.


V. SPOSÓB REALIZACJI:

MODUŁ DZIAŁANIA NAUCZYCIELA PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu ROZUMOWANIE - analiza sprawdzianów (po danej partii materiału, diagnostycznych, wewnątrzszkolnych) pod kątem opanowania przez uczniów umiejętności ROZUMOWANIE,
- analiza metod pracy, wyciąganie wniosków, wprowadzanie zmian,
- zwiększenie liczby zajęć z zastosowaniem gier logicznych, usprawniających i wspomagających proces myślenia, właściwego kojarzenia, np. rozsypanki wyrazowe, burza mózgów,
- uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań, ze szczególnym uwzględnieniem zadań zamkniętych,
- sprawdzanie efektywności zastosowanych metod i ewentualna ich zmiana,
- zwrócić szczególną uwagę na analizę i rozwiązywanie zadań otwartych szczególnie związanych z obliczaniem czasu, wagi, kosztów, z którymi uczniowie mogą spotkać się w życiu codziennym oraz pieniędzy i wykorzystaniem kalendarza,
- uczenie obliczania wieku zgodnie z chronologią.
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu ROZUMOWANIE
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu KORZYSTANIE Z INFORMACJI - analiza sprawdzianów (po danej partii materiału, diagnostycznych, zewnętrznych) pod kątem umiejętności związanych ze standardem KORZYSTANIE Z INFORMACJI,
- uczeń potrafi samodzielnie wyszukać informacje i przygotować się do zajęć,
- analiza metod pracy,
- zwiększenie liczby zajęć z zastosowaniem porządkowania rozmaitych informacji, np. układanie ich chronologicznie, alfabetycznie, w ciągi zjawisk, wskazywanie źródeł rozmaitych informacji; zadań sprawdzających, czy uczeń dostrzega ciągi przyczynowo-skutkowe; przedstawić rozwiązanie danej sytuacji; podać argumenty za takim, czy innym wyborem; wybrać właściwe informacje spośród większej liczby podanych,
- uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań zarówno zamkniętych, jak też otwartych,
- sprawdzanie efektywności zastosowanych metod i ewentualna ich ewaluacja.
- wnioskowanie o przebiegu zjawiska, mającego elementarne prawidłowości na podstawie jego opisu np. wyznaczanie wielokrotności liczb,
- wykorzystanie w sytuacjach praktycznych właściwości liczb.
- poprawa sprawdzianu w zakresie standardu: KORZYSTANIE Z INFORMACJI (min. 70%),
- sprawniejsze odszukiwanie i korzystanie zarówno w życiu szkolnym jak też pozaszkolnym z różnych źródeł informacji, wykorzystywanie ich w praktyce,
- umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w przygotowaniu się uczniów do zajęć
- znajomość i stosowanie strategii rozwiązywania różnych typów zadań.
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE - analiza sprawdzianu pod kątem opanowania przez uczniów umiejętności związanych ze standardem WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE
- analiza metod pracy,
- zwiększenie liczby zajęć z zastosowaniem, np. obliczania długości i ceny, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych, odczytywania z tabeli danych, kalendarz, zamiany jednostek wagi i czasu, rozpoznawanie charakterystycznych cech i właściwości figur,
- uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań zarówno zamkniętych, jak też otwartych,
- sprawdzanie efektywności zastosowanych metod i ewentualna ich ewaluacja.
- poprawa wyników sprawdzianu w zakresie standardu wykorzystanie wiedzy w praktyce (min. 70%),
- sprawniejsze rozwiązywanie zadań wymagających logicznego myślenia, wdrażania nabytej wiedzy do zaistniałych sytuacji życiowych, rozwiązywania problemów rzeczywistych,
- znajomość i stosowanie strategii rozwiązywania różnych typów zadań.
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu CZYTANIE, PISANIE - na wszystkich przedmiotach z wielką dbałością uczyć czytania ze zrozumieniem - kluczowej umiejętności warunkującej dalszą naukę,
- analiza sprawdzianu pod kątem opanowania przez uczniów umiejętności związanych ze standardem CZYTANIE,
- położyć nacisk na czytelnictwo książek (niekoniecznie lektur) poprzez prowadzenie zeszytów przeczytanej ciekawej książki, wzbogacenie biblioteki, nowe trendy dla młodego czytelnika, konkursy pięknego czytania, konkursy znajomości lektur lub znajomości pewnego kręgu tekstów, właściwą reklamę, zachętę ze strony bibliotekarza, nauczycieli języka polskiego, wychowawców,
- liczny udział uczniów i osiąganie wysokich wyników w konkursach szkolnych, rejonowych, itp.
- analiza metod pracy,
- zwiększenie ilości zadań związanych z czytaniem,
- przeprowadzenie w klasach I – III testów sprawdzających tempo czytania we wrześniu, grudniu i marcu; analiza wyników, przedstawienie wniosków na końcowej radzie pedagogicznej. odpowiedzialny: pedagog,
- uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań zarówno zamkniętych, jak też otwartych,
- sprawdzanie efektywności zastosowanych metod i ewentualna ich ewaluacja,
- już od klasy I kłaść nacisk na estetyczne i czytelne zapisywanie przez uczniów tekstów oraz przestrzeganie podczas pisania prawidłowych norm interpunkcyjnych, ortograficznych i stylistycznych,
- doskonalić umiejętność pisania na zadany temat z uświadomieniem celowości i uwzględnieniem wszystkich elementów,
- zachęcanie rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły.
- poprawa wyników sprawdzianu w zakresie standardu CZYTANIE (min. 70%),
- umiejętność sprawnego czytania z odpowiednią intonacją, oddychaniem przestankowaniem,
- umiejętność CZYTANIA różnych tekstów /tekstów literackich, tabel, schematów, odnośników, przypisów, map, danych, itp./,
- znajomość i stosowanie strategii rozwiązywania różnych typów zadań.
Pedagogizacja rodziców (współpraca z rodzicami) - uświadomienie rodzicom, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcia uczniów (frekwencja, systematyczna praca dziecka, środowisko dziecka, warunki, motywacja dziecka, system wychowawczy rodziców, zaangażowanie rodziców, warunki materialne, wykształcenie rodziców, dostęp do biblioteki, Internetu),
- informowanie dzieci i ich rodziców o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu i gier komputerowych,
- przekazanie rodzicom informacji o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i uświadomienie konieczności uczestnictwa ich dzieci w tych zajęciach, szczególnie w przypadku uczniów z trudnościami (koła, zespoły wyrównawcze, pomoc koleżeńska),
- prowadzenie zajęć z rodzicami pokazujące możliwości pracy z dzieckiem w domu (uzupełnianie zaległości spowodowanych nieobecnościami, umiejętność korzystania z podręcznika, uwrażliwienie na konieczność systematycznego odrabiania zadań domowych).
- podniesienie frekwencji na zajęciach, estetyczne i poprawne zapisy w zeszytach przedmiotowych, testach i sprawdzianach
- przeprowadzenie prelekcji na powyższe tematy przez wychowawców, pedagoga, policjanta.
- uczęszczanie dzieci na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia wyrównawcze (uzupełnianie braków),
- koła przedmiotowe (rozwijanie zainteresowań).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Na zajęciach należy:
• zdiagnozować umiejętności uczniów - testy  diagnostyczne z poszczególnych
przedmiotów - do końca LISTOPADA 2012 r. - analiza wyników - testy diagnostyczne według opracowanego harmonogramu,
• analiza sprawdzianów, testów pod względem zarówno opanowania treści, jak też poziomu opanowania kluczowych umiejętności,
• zaplanować działania wyrównujące braki- odpowiedzialni nauczyciele przedmiotów,
• stosować metody aktywizujące - odpowiedzialni wszyscy uczący,
• motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie nagród, pochwał,
• konsekwentnie przestrzegać zawartych umów, kontraktów  z poszczególnymi zespołami klasowymi,
• uczyć korzystania z materiałów źródłowych, w tym z podręcznika,
• uczyć wykorzystywania posiadanych informacji w praktyce, rozwiązywać problemy aktualne,
• uczyć  wyszukiwania  informacji - w słownikach, encyklopediach, Internecie, bibliotekach),
• rozwijać logiczne myślenie poprzez stosowanie metod problemowych,
• wspomagać uczniów w planowaniu i organizowaniu wolnego czasu, własnej nauki,
• poprawiać metody pracy z uczniem słabym i zdolnym,
• przeprowadzać więcej sprawdzianów pisemnych - "kartkówek”,
• rozwiązywać większą liczbę testów, stosując różne metody ich rozwiązywania,
• na sprawdzianach stosować zadania otwarte i zamknięte,
• częściej badać osiągnięcia uczniów, kończyć je analizą ,
• zwrócić większą uwagę na uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych, dostosowywać sprawdziany do ich możliwości (jeżeli istnieją takie opinie PPP),
• zorganizować, w miarę potrzeb i możliwości, dodatkowe zajęcia,
• zwracać uwagę na poprawne pod względem stylistycznym odpowiedzi, "pełnymi zdaniami”,
• zwracać większą uwagę na estetykę zapisu, wykonywanych prac,
• zwiększać nacisk na treści związane z tworzeniem diagramów, wykresów, tabel, umieszczanie w nich informacji, odczytywanie informacji,
• w rozwiązywanych zadaniach na lekcji i w pracach klasowych uwzględniać standardy wymagań,
• rozwijać czytelnictwo,
• odpytywać uczniów ze zrozumienia czytanych treści,
• stosować metody problemowe - burza mózgów, drzewo decyzyjne,
• prosić uczniów o argumentowanie swoich opinii, ocen,
• prosić o podawanie różnych sposobów rozwiązania danego problemu i możliwych konsekwencji podejmowanych działań,
• kontrolować samodzielność wykonywanych prac,
• analizować błędy popełnione przez uczniów i wspólnie poszukiwać ich źródeł,
• pozwalać uczniom recenzować prace swoje i innych przy wskazywaniu mocnych i słabych stron,
• zachęcać i motywować uczniów do wytężonej pracy na lekcji, w domu i w trakcie pisania sprawdzianu.


VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
• poprawa wyników sprawdzianu - zmniejszenie ilości uczniów z niskimi wynikami, zwiększenie ilości uczniów z wysokimi wynikami,
• dostrzeżenie w życiu codziennym użyteczności wiedzy nabytej w szkole,
• świadome przystąpienie do sprawdzianu z przeświadczeniem o możliwościach rozwiązania, ze świadomością, że jest się dobrze do sprawdzianu przygotowanym,
Szczegółowe kierunki działań i zadania ukierunkowane na podniesienie efektywności nauczania - nauczyciel powinien:
• doskonalić umiejętności mierzenia jakości własnej pracy,
• opracować narzędzia badawcze, m. in. ankiety na temat potrzeb i oczekiwań uczniów, ankiety określające źródła niepowodzeń i trudności w nauce,
• doskonalić umiejętności oceniania osiągnięć uczniów, ocena powinna spełniać funkcję motywującą i zachęcać do dalszego wysiłku,
• uczyć samooceny,
• wyrabiać w uczniu postawy pozytywne, np. mogę wszystkiego się nauczyć, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, każde niepowodzenie jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu,
• doskonalić umiejętności planowania i gospodarowania czasem,
• skracać maksymalnie część teoretyczną lekcji na korzyść zajęć i ćwiczeń praktycznych i metod aktywizujących,
• zwiększać liczbę zadań rozwiązywanych przez uczniów przy tablicy pod kierunkiem nauczyciela, ćwiczeń zespołowych; ćwiczenia do samodzielnego rozwiązywania pozostawić jako pracę domową,
• unikać cichej pracy na lekcji,
• przekazywać i zbierać informacje zwrotne, opracowywać metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
• analizować programy i podręczniki pod kątem możliwości uczniów i realizacji standardów,
• przestrzegać czasu nauki i punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
• nie zwalniać uczniów na próby w czasie nauki przedmiotów wiodących,
• uczniowie wyjeżdżający na zawody sportowe, konkursy powinni uczestniczy w lekcjach do chwili wyjazdu,
• motywować uczniów do nauki (ukazywać zastosowania i znaczenie nowych wiadomości),
• uczyć strategii rozwiązywania różnych form zadań (otwarte, zamknięte),
• stwarzać sytuacje wymagające podejmowania samodzielnych decyzji w określonym czasie i pokazywać konsekwencje wynikające z braku przemyślenia ich,
• ćwiczyć najsłabiej opanowane umiejętności - ROZUMOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE, CZYTANIE, PISANIE,
• modyfikować plany wynikowe,
• indywidualizować nauczanie,
• przyzwyczajać do sprawdzianów poprzez częste ich stosowanie i analizowanie,
• uczyć, jak radzić sobie z problemami, napięciem, stresem,
• wprowadzać krótkie ćwiczenia śródlekcyjne, szczególnie na ostatnich godzinach, przy niekorzystnych warunkach biometeorologicznych,
• stwarzać przyjemną atmosferę pracy.


 

VIII. EWALUACJA
Skutki dokonanych zmian oceniać należy poprzez:
• analizę sprawdzianów diagnozujących z każdego przedmiotu od początku roku szkolnego do końca października,
• między przedmiotowych sprawdzianów dla klas I - III i IV, V, VI ,wewnątrzszkolnych i zewnątrz szkolnych, porównywanie ich z wynikami z lat poprzednich oraz osiągniętymi ocenami z przedmiotów wiodących semestralnych i rocznych.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.