top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
• poprawa wyników sprawdzianu - zmniejszenie ilości uczniów z niskimi wynikami, zwiększenie ilości uczniów z wysokimi wynikami,
• dostrzeżenie w życiu codziennym użyteczności wiedzy nabytej w szkole,
• świadome przystąpienie do sprawdzianu z przeświadczeniem o możliwościach rozwiązania, ze świadomością, że jest się dobrze do sprawdzianu przygotowanym,
Szczegółowe kierunki działań i zadania ukierunkowane na podniesienie efektywności nauczania - nauczyciel powinien:
• doskonalić umiejętności mierzenia jakości własnej pracy,
• opracować narzędzia badawcze, m. in. ankiety na temat potrzeb i oczekiwań uczniów, ankiety określające źródła niepowodzeń i trudności w nauce,
• doskonalić umiejętności oceniania osiągnięć uczniów, ocena powinna spełniać funkcję motywującą i zachęcać do dalszego wysiłku,
• uczyć samooceny,
• wyrabiać w uczniu postawy pozytywne, np. mogę wszystkiego się nauczyć, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, każde niepowodzenie jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu,
• doskonalić umiejętności planowania i gospodarowania czasem,
• skracać maksymalnie część teoretyczną lekcji na korzyść zajęć i ćwiczeń praktycznych i metod aktywizujących,
• zwiększać liczbę zadań rozwiązywanych przez uczniów przy tablicy pod kierunkiem nauczyciela, ćwiczeń zespołowych; ćwiczenia do samodzielnego rozwiązywania pozostawić jako pracę domową,
• unikać cichej pracy na lekcji,
• przekazywać i zbierać informacje zwrotne, opracowywać metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
• analizować programy i podręczniki pod kątem możliwości uczniów i realizacji standardów,
• przestrzegać czasu nauki i punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
• nie zwalniać uczniów na próby w czasie nauki przedmiotów wiodących,
• uczniowie wyjeżdżający na zawody sportowe, konkursy powinni uczestniczy w lekcjach do chwili wyjazdu,
• motywować uczniów do nauki (ukazywać zastosowania i znaczenie nowych wiadomości),
• uczyć strategii rozwiązywania różnych form zadań (otwarte, zamknięte),
• stwarzać sytuacje wymagające podejmowania samodzielnych decyzji w określonym czasie i pokazywać konsekwencje wynikające z braku przemyślenia ich,
• ćwiczyć najsłabiej opanowane umiejętności - ROZUMOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE, CZYTANIE, PISANIE,
• modyfikować plany wynikowe,
• indywidualizować nauczanie,
• przyzwyczajać do sprawdzianów poprzez częste ich stosowanie i analizowanie,
• uczyć, jak radzić sobie z problemami, napięciem, stresem,
• wprowadzać krótkie ćwiczenia śródlekcyjne, szczególnie na ostatnich godzinach, przy niekorzystnych warunkach biometeorologicznych,
• stwarzać przyjemną atmosferę pracy.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.