top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Na zajęciach należy:
• zdiagnozować umiejętności uczniów - testy  diagnostyczne z poszczególnych
przedmiotów - do końca LISTOPADA 2012 r. - analiza wyników - testy diagnostyczne według opracowanego harmonogramu,
• analiza sprawdzianów, testów pod względem zarówno opanowania treści, jak też poziomu opanowania kluczowych umiejętności,
• zaplanować działania wyrównujące braki- odpowiedzialni nauczyciele przedmiotów,
• stosować metody aktywizujące - odpowiedzialni wszyscy uczący,
• motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie nagród, pochwał,
• konsekwentnie przestrzegać zawartych umów, kontraktów  z poszczególnymi zespołami klasowymi,
• uczyć korzystania z materiałów źródłowych, w tym z podręcznika,
• uczyć wykorzystywania posiadanych informacji w praktyce, rozwiązywać problemy aktualne,
• uczyć  wyszukiwania  informacji - w słownikach, encyklopediach, Internecie, bibliotekach),
• rozwijać logiczne myślenie poprzez stosowanie metod problemowych,
• wspomagać uczniów w planowaniu i organizowaniu wolnego czasu, własnej nauki,
• poprawiać metody pracy z uczniem słabym i zdolnym,
• przeprowadzać więcej sprawdzianów pisemnych - "kartkówek”,
• rozwiązywać większą liczbę testów, stosując różne metody ich rozwiązywania,
• na sprawdzianach stosować zadania otwarte i zamknięte,
• częściej badać osiągnięcia uczniów, kończyć je analizą ,
• zwrócić większą uwagę na uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych, dostosowywać sprawdziany do ich możliwości (jeżeli istnieją takie opinie PPP),
• zorganizować, w miarę potrzeb i możliwości, dodatkowe zajęcia,
• zwracać uwagę na poprawne pod względem stylistycznym odpowiedzi, "pełnymi zdaniami”,
• zwracać większą uwagę na estetykę zapisu, wykonywanych prac,
• zwiększać nacisk na treści związane z tworzeniem diagramów, wykresów, tabel, umieszczanie w nich informacji, odczytywanie informacji,
• w rozwiązywanych zadaniach na lekcji i w pracach klasowych uwzględniać standardy wymagań,
• rozwijać czytelnictwo,
• odpytywać uczniów ze zrozumienia czytanych treści,
• stosować metody problemowe - burza mózgów, drzewo decyzyjne,
• prosić uczniów o argumentowanie swoich opinii, ocen,
• prosić o podawanie różnych sposobów rozwiązania danego problemu i możliwych konsekwencji podejmowanych działań,
• kontrolować samodzielność wykonywanych prac,
• analizować błędy popełnione przez uczniów i wspólnie poszukiwać ich źródeł,
• pozwalać uczniom recenzować prace swoje i innych przy wskazywaniu mocnych i słabych stron,
• zachęcać i motywować uczniów do wytężonej pracy na lekcji, w domu i w trakcie pisania sprawdzianu.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.