top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

V. SPOSÓB REALIZACJI:

MODUŁ DZIAŁANIA NAUCZYCIELA PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu ROZUMOWANIE - analiza sprawdzianów (po danej partii materiału, diagnostycznych, wewnątrzszkolnych) pod kątem opanowania przez uczniów umiejętności ROZUMOWANIE,
- analiza metod pracy, wyciąganie wniosków, wprowadzanie zmian,
- zwiększenie liczby zajęć z zastosowaniem gier logicznych, usprawniających i wspomagających proces myślenia, właściwego kojarzenia, np. rozsypanki wyrazowe, burza mózgów,
- uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań, ze szczególnym uwzględnieniem zadań zamkniętych,
- sprawdzanie efektywności zastosowanych metod i ewentualna ich zmiana,
- zwrócić szczególną uwagę na analizę i rozwiązywanie zadań otwartych szczególnie związanych z obliczaniem czasu, wagi, kosztów, z którymi uczniowie mogą spotkać się w życiu codziennym oraz pieniędzy i wykorzystaniem kalendarza,
- uczenie obliczania wieku zgodnie z chronologią.
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu ROZUMOWANIE
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu KORZYSTANIE Z INFORMACJI - analiza sprawdzianów (po danej partii materiału, diagnostycznych, zewnętrznych) pod kątem umiejętności związanych ze standardem KORZYSTANIE Z INFORMACJI,
- uczeń potrafi samodzielnie wyszukać informacje i przygotować się do zajęć,
- analiza metod pracy,
- zwiększenie liczby zajęć z zastosowaniem porządkowania rozmaitych informacji, np. układanie ich chronologicznie, alfabetycznie, w ciągi zjawisk, wskazywanie źródeł rozmaitych informacji; zadań sprawdzających, czy uczeń dostrzega ciągi przyczynowo-skutkowe; przedstawić rozwiązanie danej sytuacji; podać argumenty za takim, czy innym wyborem; wybrać właściwe informacje spośród większej liczby podanych,
- uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań zarówno zamkniętych, jak też otwartych,
- sprawdzanie efektywności zastosowanych metod i ewentualna ich ewaluacja.
- wnioskowanie o przebiegu zjawiska, mającego elementarne prawidłowości na podstawie jego opisu np. wyznaczanie wielokrotności liczb,
- wykorzystanie w sytuacjach praktycznych właściwości liczb.
- poprawa sprawdzianu w zakresie standardu: KORZYSTANIE Z INFORMACJI (min. 70%),
- sprawniejsze odszukiwanie i korzystanie zarówno w życiu szkolnym jak też pozaszkolnym z różnych źródeł informacji, wykorzystywanie ich w praktyce,
- umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w przygotowaniu się uczniów do zajęć
- znajomość i stosowanie strategii rozwiązywania różnych typów zadań.
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE - analiza sprawdzianu pod kątem opanowania przez uczniów umiejętności związanych ze standardem WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE
- analiza metod pracy,
- zwiększenie liczby zajęć z zastosowaniem, np. obliczania długości i ceny, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych, odczytywania z tabeli danych, kalendarz, zamiany jednostek wagi i czasu, rozpoznawanie charakterystycznych cech i właściwości figur,
- uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań zarówno zamkniętych, jak też otwartych,
- sprawdzanie efektywności zastosowanych metod i ewentualna ich ewaluacja.
- poprawa wyników sprawdzianu w zakresie standardu wykorzystanie wiedzy w praktyce (min. 70%),
- sprawniejsze rozwiązywanie zadań wymagających logicznego myślenia, wdrażania nabytej wiedzy do zaistniałych sytuacji życiowych, rozwiązywania problemów rzeczywistych,
- znajomość i stosowanie strategii rozwiązywania różnych typów zadań.
Weryfikacja metod pracy z uczniem w celu poprawy wyników sprawdzianu w zakresie standardu CZYTANIE, PISANIE - na wszystkich przedmiotach z wielką dbałością uczyć czytania ze zrozumieniem - kluczowej umiejętności warunkującej dalszą naukę,
- analiza sprawdzianu pod kątem opanowania przez uczniów umiejętności związanych ze standardem CZYTANIE,
- położyć nacisk na czytelnictwo książek (niekoniecznie lektur) poprzez prowadzenie zeszytów przeczytanej ciekawej książki, wzbogacenie biblioteki, nowe trendy dla młodego czytelnika, konkursy pięknego czytania, konkursy znajomości lektur lub znajomości pewnego kręgu tekstów, właściwą reklamę, zachętę ze strony bibliotekarza, nauczycieli języka polskiego, wychowawców,
- liczny udział uczniów i osiąganie wysokich wyników w konkursach szkolnych, rejonowych, itp.
- analiza metod pracy,
- zwiększenie ilości zadań związanych z czytaniem,
- przeprowadzenie w klasach I – III testów sprawdzających tempo czytania we wrześniu, grudniu i marcu; analiza wyników, przedstawienie wniosków na końcowej radzie pedagogicznej. odpowiedzialny: pedagog,
- uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań zarówno zamkniętych, jak też otwartych,
- sprawdzanie efektywności zastosowanych metod i ewentualna ich ewaluacja,
- już od klasy I kłaść nacisk na estetyczne i czytelne zapisywanie przez uczniów tekstów oraz przestrzeganie podczas pisania prawidłowych norm interpunkcyjnych, ortograficznych i stylistycznych,
- doskonalić umiejętność pisania na zadany temat z uświadomieniem celowości i uwzględnieniem wszystkich elementów,
- zachęcanie rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły.
- poprawa wyników sprawdzianu w zakresie standardu CZYTANIE (min. 70%),
- umiejętność sprawnego czytania z odpowiednią intonacją, oddychaniem przestankowaniem,
- umiejętność CZYTANIA różnych tekstów /tekstów literackich, tabel, schematów, odnośników, przypisów, map, danych, itp./,
- znajomość i stosowanie strategii rozwiązywania różnych typów zadań.
Pedagogizacja rodziców (współpraca z rodzicami) - uświadomienie rodzicom, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcia uczniów (frekwencja, systematyczna praca dziecka, środowisko dziecka, warunki, motywacja dziecka, system wychowawczy rodziców, zaangażowanie rodziców, warunki materialne, wykształcenie rodziców, dostęp do biblioteki, Internetu),
- informowanie dzieci i ich rodziców o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu i gier komputerowych,
- przekazanie rodzicom informacji o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i uświadomienie konieczności uczestnictwa ich dzieci w tych zajęciach, szczególnie w przypadku uczniów z trudnościami (koła, zespoły wyrównawcze, pomoc koleżeńska),
- prowadzenie zajęć z rodzicami pokazujące możliwości pracy z dzieckiem w domu (uzupełnianie zaległości spowodowanych nieobecnościami, umiejętność korzystania z podręcznika, uwrażliwienie na konieczność systematycznego odrabiania zadań domowych).
- podniesienie frekwencji na zajęciach, estetyczne i poprawne zapisy w zeszytach przedmiotowych, testach i sprawdzianach
- przeprowadzenie prelekcji na powyższe tematy przez wychowawców, pedagoga, policjanta.
- uczęszczanie dzieci na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia wyrównawcze (uzupełnianie braków),
- koła przedmiotowe (rozwijanie zainteresowań).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.