top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

IV. TREŚCI PLANU
1. Działania dyrektora:
a) w stosunku do siebie:
• organizacja czasu pracy, pozwalająca na bezpośredni kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami,
b) w stosunku do nauczycieli:
• troska o życzliwą atmosferę,
• dokonywanie ocen nauczycieli, mające na celu poprawienie jakości wyników edukacji,
• zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości samo dokształcania (powołanie zespołów przedmiotowych, kontrola ich prac, rady szkoleniowe, warsztaty, kursy),
• analiza i modyfikacja WSO,
• zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach,
• opracowanie harmonogramu hospitacji pod kątem poprawy wyników nauczania,
• analiza metod nauczania, programów nauczania,
c) w stosunku do uczniów:
• informowanie o wynikach kształcenia: porównywanie wyników egzaminów wewnątrzszkolnych w szkole w stosunku do wyników w rejonie i kraju,
• stosowanie nagród motywujących do wytężonej pracy poszczególne zespoły klasowe jak również poszczególnych uczniów,
• system kar za nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
• organizacja procesu nauczania uwzględniająca uczniów zdolnych - koła zainteresowań, jak też słabych - zajęcia wyrównawcze, pomoc SU przy organizacji pomocy w nauce uczniom słabym,
• wspomaganie uczniów z rodzin gorzej sytuowanych,
• przypominanie uczniom zasad WSO oraz wskazywanie przydatności życiowej umiejętności, które zdobywają,
d) w stosunku do rodziców:
• zapoznanie rodziców z priorytetami szkoły,
• prelekcja dla rodziców o efektywności kształcenia, organizacji czasu dziecka i możliwości pomocy,
• umożliwienie kontaktów z dyrektorem i nauczycielami, dostęp do wyników sprawdzianów w szkole i porównanie ich z wynikami w rejonie i kraju,
• zapoznanie rodziców z WSO i standardami wymagań,
• zachęcać rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły,
e) w stosunku do instytucji zewnętrznych:
• pozyskiwanie środków na dodatkowe godziny lekcyjne, pomoce, wycieczki, imprezy, kursy,
• motywowanie nauczycieli do tworzenia i składania projektów innowacji pedagogicznych
• pozyskiwanie środków na szkolenia rady pedagogicznej.
2. Działania wychowawców, pedagoga, nauczycieli i zespołów przedmiotowych:
a) w stosunku do samych siebie:
• określenie zasad współdziałania pedagoga z wychowawcą, innymi nauczycielami, rodzicami,
• dzielenie się doświadczeniem - zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych w zespołach przedmiotowych - w obszarze poprawy efektywności kształcenia,
• dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami pokrewnych przedmiotów.
• analiza stosowanych metod pod kątem dążenia do optymalizacji procesu dydaktycznego w szkole,
• sprecyzowanie wymagań i kryteriów oceniania i konsekwencja w ich stosowaniu.
• wzmocnienie systemu oceniania – stosowanie nagród, kar,
• konsekwentne stosowanie WSO,
• wspólne opracowywanie testów do sprawdzianu między przedmiotowego, ustalenie kryteriów ich oceny – testy diagnostyczne dla klas IV , V i VI (w ramach zespołów przedmiotowych),
• opracowywanie testów diagnostycznych z własnego przedmiotu, analiza i wyciągnięcie wniosków, ewaluacja sposobu nauczania,
• troska o wzbogacenie zasobów pracowni przedmiotowych,
• doskonalenie własnego warsztatu pracy,
• stosowanie pomocy dydaktycznych,
• stosowanie metod aktywizujących,
b) w stosunku do uczniów:
• zapoznanie uczniów z WSO, przedmiotowym systemem oceniania,
• systematyczne diagnozowanie wiedzy uczniów ze szczególnym naciskiem na zadania kształtujące umiejętności R, K, W, Cz, P i przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• motywowanie do pracy przez stosowanie systemu nagród i kar,
• zawieranie kontraktów z poszczególnymi zespołami klasowymi i konsekwentne przestrzeganie ich,
• dbanie o dobre relacje z uczniami i między uczniami,
• wspieranie dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc rodziców - zajęcia pozalekcyjne, konsultacje,
• współorganizowanie i dyskretne podsuwanie pomysłów oraz czuwanie nad organizacją i pracą SU w dziedzinie organizowania pomocy w nauce uczniom słabym,
• ustalenie godzin konsultacji,
• ustalenie sposobu dokonania poprawy oceny niedostatecznej oraz partii materiału,
c) w stosunku do rodziców:
• ustalenie jasnych zasad komunikowania się z wychowawcą i nauczycielami,
• przekazywanie spostrzeżeń o uczniu,
• oczekiwanie od rodziców informacji zwrotnej o przeczytanej informacji w zeszycie do korespondencji , stały kontakt z rodzicami),
• wspieranie rodziców w indywidualnej pracy wyrównawczej z dzieckiem w domu,
• dostarczanie rodzicom informacji, wyjaśnień o sprawdzianach w sposób dla nich zrozumiały.
3. Działania
a) uczniów:
w stosunku do samych siebie:
b)
• organizowanie pomocy koleżeńskiej pod patronatem SU,
• wdrażanie do samooceny,
• uczenie się organizacji czasu wolnego, czasu pozalekcyjnego, w stosunku do nauczycieli i dyrekcji:
• zgłaszanie ciekawych pomysłów pracy w szkole,
• zgłaszanie oczekiwań,
• sygnalizowanie zauważonych nieprawidłowości,
• wspomaganie organizowania konkursów i imprez motywujących do pracy.
4. Działania rodziców:
a) w stosunku do siebie:
• tak zorganizować zajęcia własne, by mieć czas na rozmowę i pomoc dziecku,
• bieżąca kontrola zeszytu do korespondencji,
b) w stosunku do własnych dzieci:
• określenie systemu wymagań wypracowanego wspólnie z innymi rodzicami i „szkołą” (dyrektorem, wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem) oraz konsekwentne przestrzeganie ich,
• dbałość o właściwą organizacją czasu pozalekcyjnego,
• systematyczne kontrolowanie osiągnięć,
• sprawdzanie wykorzystania wolnego czasu,
c) w stosunku do nauczycieli i wychowawcy:
• częste kontakty,
• odpowiadanie na uwagi nauczycieli zamieszczone w zeszytach, dzienniczkach,
• natychmiastowe usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole - /do 1 tygodnia /.
d) w stosunku do innych rodziców:
• podejmowanie wspólnych działań,
• analiza frekwencji.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.