top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Plan nadzoru pedagogicznego

Szkoły Podstawowej nr 22 m. Juliusza  Słowackiego   w Katowicach

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Podstawa prawna:

 

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.  w sprawie

      nadzoru pedagogicznego

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.).

 

I.            Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33

II.            Ustawy o systemie oświaty, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

III.            Formami nadzoru pedagogicznego są:

 

1.      Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

2.      Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

     wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

3.      Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez

·         organizowanie szkoleń i narad,

·         motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

·         obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków

     wynikających z obserwacji.
 

IV.            Źródła planowania nadzoru:

1.      Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:

·         Słaba znajomość prawa wewnątrzszkolnego przez niektórych nauczycieli,

·         poprawa efektów nauczania poprzez:

 

o       pełną realizację podstawy programowej,

o       zapewnienie nauczycielom właściwej bazy lokalowej – tworzenie klasopracowni,

o       systematyczne ćwiczenie i doskonalenie na lekcjach  tych standardów z którymi uczniowie

     mieli najwięcej kłopotów - rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji.

o       organizację zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów,

o       motywowanie  uczniów do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności,

o       zapewnienie uczniom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w czasie pobytu w szkole,

                      relacje między wszystkimi  członkami społeczności szkolnej opierają się na wzajemnym

                      szacunk  i zaufaniu,

o        wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci,

o       zwiększenie zaangażowania rodziców w prace na rzecz szkoły.

2.      Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa / dotyczące szkoły podstawowej /:

1.      Upowszechnianie  czytelnictwa,  rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży.

                               o   CZYTAMY W SZKOLE -  wspólne, ciche czytanie podczas zajęć w bibliotece szkolnej;  w klasach
                                   najmłodszych dzień rozpoczynamy od czytania

2.      Rozwijanie kompetencji informatycznychdzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.      Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

Rok wolontariatu

          Kierunek realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

          w  zakresie kontroli

o    Prawidłowość organizacji i funkcjonowania  pracy biblioteki  szkolnej

o    Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole

o    Organizacja i funkcjonowanie szkolnej świetlicy

        w  zakresie ewaluacji

o   Procesy edukacyjne są organizowany w sposób sprzyjający uczeniu się .

        monitorowanie

-   „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji

-    czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole”.

-   „Organizacja pracy świetlicy szkolnej”.

 

Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

 

Zakres realizacji – forma nadzoru

Numer załącznika

1.

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram

1

2.

 

Ocena pracy nauczycieli

2

3.

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

3

4.

 

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

4

5.

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

5

6.

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

7

 

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie w obszarach

1.  Procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się:
·umożliwienie uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie
·organizacja procesów  edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat
·umożliwienie uczniom lepsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej,
·umożliwienie uczniom wpływu na organizację i przebieg procesu uczenia się,
·uczniowie uczą się od siebie nawzajem – pomoc koleżeńska
·stosowanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów.

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

z uwzględnieniem:

 

1.      Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

2.      Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.

3.      Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4.      Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5.       i dokumentacji obserwacji dzieci.

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

1.      Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły.

2.      Opracowanie planu WDN.

3.      Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

4.      Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

5.      Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 

Załącznik nr 1

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram

 

Lp.

Zakres realizacjiwymagań

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Procesy edukacyjne

 są organizowany w sposób sprzyjający uczeniu się .

Wrzesień

-  marzec

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

1.      Narzędzia badawcze –ankiety, analiza dokumentów, wywiady, obserwacje lekcji.

2.      Kryteria sukcesu:

- nauczyciele tak planują procesy edukacyjne aby służyły one rozwojowi uczniów,

- uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania,

- nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się ,

- nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się,

- nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspieranie ich w trudnych sytuacjach,

- nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, oddziału.

 

Wstępna diagnoza

Lp.

Wymaganie

Wstępna diagnoza

 

Tak

Nie

Brak informacji

Źródło informacji

2.

Procesy edukacyjne są organizowany w sposób sprzyjający uczeniu się

x

 

 

Sprawozdanie dyr. z nadzoru pedagogicznego w poprzednich latach. Karty obserwacji zajęć.

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

Załącznik nr 2

Ocena pracy nauczycieli

 

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędnej do dokonania oceny pracy

Cały rok szkolny

Jeden nauczyciel

Obserwacja zajęć, hospitacje

2.

Ocena dorobku zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

·         ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,

·         ocena projektów i programów edukacyjnych,

·         wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

Nauczyciele odbywający staż

Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego - obserwacje, hospitacje

 

 

             

 

 

Załącznik nr 3

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Celem obserwacji zajęć jest:

·        gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

·        wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

·        diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

·        ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy dzieci.

 

Obserwacji mogą podlegać:

·        zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami,imprezy szkolne

1.      Kształtowanie u uczniów umiejętność uczenia się.

2.      Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

3.      Informowanie uczniów o celach uczenia się.

4.      Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

5.      Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

6.      Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć.

7.      Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.

8.      Umiejętność pracy zespołowej.

9.      Realizacja podstawy programowej.

10.  Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

11.  Stosowanie pomocy dydaktycznych.

12.  Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia

 

 

Plan obserwacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych 2014/2015

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1.   

Anna Garbaciuk

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2.   

Dorota Gawin

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

3.   

Beata Gwoździewicz

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Danuta Karpińska

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

5.   

Jolanta Kudela

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

6.   

Barbara Kurzak – Kawka

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

7.   

Joanna Jasińska

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

8.   

Patrycja Matyszczak

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

9.   

Monika Nikonowicz

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

10.

MagdalenaAdamczyk

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

11.

Dominika Sowa-Nowak

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

12.

Aneta Gawlik

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

13.

Katarzyna Wójcik

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

14.

Katarzyna Wieczorek

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

15.

MagdalenaTamowska

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

16.

Piotr Jurczyk

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

17.

Ks. Maciej Krajewski

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

18.

Hanna Kamińska

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

19.

Katarzyna Kozera

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Tematyka szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany

termin

1.

Szkolenie wewnętrzne

Szkoła wobec wyzwań współczesnego świata

Wszyscy nauczyciele

Październik

1.

Warsztaty metodyczne

Analiza wyników sprawdzianu po klasie 6

Wszyscy nauczyciele

Październik

2.

Lekcja otwarta

Praca z wykorzystaniem tablic interaktywnych

Wszyscy nauczyciele

Listopad

3.

Warsztaty metodyczne

Praca z uczniem ze SPE- uczeń

 z niedosłuchem

Wszyscy nauczyciele

Grudzień

4.

Warsztaty

Aktywne metody nauczania – motywatorem uczniów do nauki

Wszyscy nauczyciele

Styczeń/luty

5.

Szkolenie

 Aktywizacja rodziców  na rzecz edukacji dzieci

Wszyscy nauczyciele

Kwiecień

6.

Warsztaty

Techniki relaksacyjne jako wsparcie nauczyciela

Wszyscy nauczyciele

Maj

8.

Konferencja

Tutoring i coachingjako sposób wspierania   i motywowania uczniów

Wszyscy nauczyciele

Marzec

 

 

Załącznik nr 5

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek

Czynności kontrolne

Termin

Dokumentacja

Osoba kontrolująca

Kontrola dokumentacji wychowawczej

Cały rok szkolny

Dokumenty prowadzone przez wychowawców

Dyrektor

Kontrola systematyczności oceniania

Cały rok szkolny

Dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć

Dyrektor

Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania

Październik

Księgi uczniów, księgi ewidencji, arkusze nauczania

Dyrektor

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych

Każdorazowo

Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek – zgodnie z arkuszem kontroli

Dyrektor

Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły

Cały rok szkolny

Dokumentacja techniczna, protokoły, przeglądy

Dyrektor

 

Załącznik nr 6

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

Lp.

Sprawdzenie terminu

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu tak/nie

1.

Listopad

 

 

 

2.

Styczeń

 

 

 

 

3.

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.