top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach rozmawiały w Stambule na temat nowych metod, które warto wykorzystać w nauce czytania.Aneta Wochnik (pierwsza od lewej) i Anna Piechaczek są koordynatorkami projektu.

Często słyszymy o tym, że Polacy nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Być może rozwiązaniem okaże się pro­jekt „ETOR -Jak uczymy czytać w Europie" przygoto­wywany w ramach programu Socrates Comenius. Bierze w nim udział Szkoła Podstawowa nr 22 w Katowi­cach wraz ze szkołami z Wiel­kiej Brytanii, Węgier, Walii, Hiszpa­nii i Turcji. Jego celem jest podniesienie sprawności w czytaniu dzieci i młodzieży.

Dwie nauczycielki z kato­wickiej podstawówki, An­na Rusek i Anna Piechaczek właśnie wróciły ze spotkania w Turcji, w którym wzięli udział przedstawiciele szkół partnerskich. - Na ten wyjazd przygotowaliśmy prezentację multimedialną naszej szkoły mówi Aneta Rusek, nauczy­cielka języka angielskiego. Mówiłyśmy o tym, jakie me­tody wykorzystujemy w nauce czytania.

Obie nauczycielki są za­chwycone wizytą. - Przyjęto nas tam bardzo ciepło, ser­decznie - opowiada Anna Ru­sek. - Czuliśmy się tak, jak na szczycie w Brukseli, tak do­brze było to zorganizowane. W trakcie spotkania ustalo­no, że każda szkoła uczestnicząca w projekcie, wprowadzi jedną metodę nauki czytania wykorzystywana w innych krajach. - Mamy wybrać re­prezentacyjną grupę badaw­czą i podzielić ją według płci. W ten sposób dodatkowo zba­damy, czy istnieje różnica w nauce między chłopcami a dziewczętami - dodaje An­na Piechaczek.

W styczniu w ramach pro­jektu odbędzie się kolejne spo­tkanie na Węgrzech. Wtedy wszyscy przedstawią raport z wprowadzania wybranych metod do programu naucza­nia. - Wszystkie szkoły mają stworzyć pierwszy rozdział opowiadania dotyczącego geo­grafii, kultury i tradycji swoje­go kraju - opowiada Piecha­czek. - Dzieci przygotują ilu­stracje. Później będziemy się tym wymieniać. I każdy kraj będzie dopisywać kolejny roz­dział.

Aby rozwinąć sprawność językową dzieci, nauczyciele postanowili, że będą one kore­spondować z dziećmi z innych krajów. - Pod nadzorem an­glistki dzieciaki będą pisać do swoich kolegów o tym co robią, czego się uczą i jakie mają zainteresowania - doda­je Piechaczek.


Magdalena Sekuła
Dziennik Zachodni 28.XI.2006 str. 7 w dodatku EDUKACJA

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.