top
logo

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Plan nadzoru pedagogicznego

Szkoły Podstawowej nr 22 m. Juliusza  Słowackiego   w Katowicach

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Podstawa prawna:

 

·        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 59)

·        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

         ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2017 r.  w sprawie

          nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017 r. poz.l658)

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie

           wymagań wobec szkół i placówek  ( Dz. U. z 2017 r. poz.l611)

 

I.            Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych

               w art. 55 Ustawy, w trybie planowanych lub doraźnych działań.

II.            Formami nadzoru pedagogicznego są:

 

1.      Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

2.      Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących

      działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

      statutowej szkół i placówek.

3.      Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

·         diagnozę pracy szkoły ,

·         planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli  do doskonalenia

            i rozwoju zawodowego,

·         prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

4.       Monitorowanie pracy szkoły

 

 

III.            Źródła planowania nadzoru:

 

1.      Plan nadzoru pedagogicznego śląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018

2.      Wnioski kuratora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017

3.      Wnioski ze dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym

          roku szkolnym i planu pracy szkoły:

1)      Poprawa efektów nauczania poprzez:

o       systematyczne ćwiczenie i doskonalenie na lekcjach  tych standardów z

   którymi uczniowie mieli najwięcej kłopotów - rozumowanie, wykorzystanie wiedzy

    w praktyce i korzystanie z informacji.

o       organizację zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia

         i zainteresowania uczniów,

o       motywowanie  uczniów do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności,

        promowanie nauki, 

o       nauczać metoda projektu,

2)     Zaangażowane rodziców w pracę na rzecz szkoły.

3)     Upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

4)     Rozwijanie kompetencji informatycznych 

4.   Sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą

      przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły- uchwała

       Rady Pedagogicznej

5. Podstawowe kierunki realizacji  polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 

                         Kierunek realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

1)      Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2)      Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3)      Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów.

4)      Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5)      Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

6)      Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach. 

          w  zakresie kontroli

 

o    Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia

      uczniów niepełnosprawnych w szkołach.

 

        monitorowanie

o     Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej we wszystkich

   typach szkół.

 

Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

 

Zakres realizacji – forma nadzoru

Numer załącznika

1.

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram

1

2.

 

Ocena pracy nauczycieli

2

3.

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

3

4.

 

Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań

4

5.

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

5

6.

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

6

 

 

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie w obszarach:

„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”

 

.

 

Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
z uwzględnieniem:

 

1.      Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

2.      Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania

         i opieki.

3.      Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pomocy

          psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

 

1.      Diagnozę pracy szkoły

2.      Planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do
         doskonalenia zawodowego,

3.      Prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

4.      Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego

 

 

                                                            Załącznik nr 1

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram

 

Lp.

Zakres realizacji wymagań

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

IX-  III

Dyrektor,

zespół ewaluacyjny

1.      Narzędzia badawcze –ankiety, analiza dokumentów, wywiady, obserwacje lekcji.

2.      Kryteria sukcesu:

·        działania wychowawcze i profilaktyczne są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska ,

·        działania wychowawcze
i profilaktyczne mają na celu eliminowanie zagrożeń,

·        działania wychowawcz i profilaktyczne wzmacniają pożądane zachowania,

·        uczniowie mają w szkole zapewnione bezpieczeństwo fizyczne
i psychiczne

·        relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu,

·        społeczność szkolna zna i przestrzega zasady zachowania
i wzajemnych relacji

 

Wstępna diagnoza

 

Lp.

Wymaganie

Wstępna diagnoza

Tak

Nie

Brak

Źródło informacji

1.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

x

 

 

Sprawozdanie dyr. z nadz.  ped.
w poprzednich latach.

Sprawozdanie zespołu
ds. budowania programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

 

 

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach

 

Załączniknr2

Ocena pracy nauczycieli

 

Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędnej do dokonania oceny pracy

Cały rok szkolny

Trzech nauczyciel

Obserwacja zajęć, hospitacje

2.

Ocena dorobku zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

·         ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,

·         ocena projektów i programów edukacyjnych,

·         wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

Nauczyciele odbywający staż

Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego
i  mianowanego - obserwacje, hospitacje

 

Załącznik nr3

Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Celem obserwacji zajęć jest:

·        gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

·        wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

·        diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

·        realizacja nowej podstawy programowej – zalecane warunki i sposób realizacji na wybranych przedmiotach

·  doskonalenie wśród nauczycieli czynności związanych z trybami wystawiania ocen z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz ocen z zachowania,

·  kształtowanie umiejętności prezentowania przez uczniów efektów swojej pracy na forum klasy, podczas uroczystości i akcji szkolnych

Obserwacji mogą podlegać:

·        zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami,imprezy szkolne

1.      Stosowanie zasad oceniania:

·        Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

·        Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,

·        Motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

2.       Realizacja Oceniania Wewnątrzszkolnego:

·  rytmiczność i różnorodność oceniania z uwzględnieniem różnych dziedzin aktywności ucznia,

·  zgodność zasad WSO z przepisami prawa w tym ocenianie uczniów ze SPE, dokumentowanie oceniania,

3.       Informowanie uczniów o celach uczenia się.

4.       Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

5.       Stosowanie pomocy dydaktycznych.

6.       Celowość zadań domowych.

7.       Wykorzystanie TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Plan obserwacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych 2017/2018

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Przedmiot

1.   

Anna Garbaciuk

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

j. polski

2.   

Dorota Gawin

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Biologia/przyroda

3.   

Beata Gwoździewicz

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

4.   

Danuta Karpińska

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Zebranie z rodzicami

5.   

Ewa Czapla

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika/ Organizacja egzaminu na karte rowerową

6.   

Barbara Kurzak – Kawka

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Informatyka/plastyka

7.   

Joanna Jasińska

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Edukacja wczesnoszkolna/ Organizacja zielonej szkoły

8.   

Patrycja Matyszczak

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Rewalidacja

9.   

Monika Nikonowicz

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Koło plastyczne

10.

Magdalena Kotyrba

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

j. polski/Zebranie SU

11.

Dominika Sowa-Nowak

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

j. angielski/ Organizacja konkursu

12.

Aneta Gawlik

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

13.

Katarzyna Wójcik

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna/ organizacja rajdu

14.

Katarzyna Wieczorek

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Zajęcia świetlicowe/ zajęcia rewalidacyjne

15.

Magdalena Tamowska

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

Muzyka

16.

Piotr Jurczyk

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

Religia/ koło szachowe

17.

Ks. Marek Organista

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

religia

18.

Hanna Kamińska

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna/ Organizacja zielonej szkoły

19.

Wojciech Kozioł

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

20.

Ewa Rostecka _ Rzońca

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka

21.

Katarzyna Kozera

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie indywidualne

22.

Łukasz Lesiński

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Język niemiecki

23.

Marta Rogocz – Słońska

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

Język polski

24.

Jaromir Zaradny

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

w-f/ zajęcia z koszykówki

 

Załączniknr 4

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Tematyka szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany

termin

Prowadzący

1.

Szkolenie zewnętrzne

Elementy programowania i kodowanie w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej

15 nauczycieli

Wrzesień

Szkolenie zewnętrzne

1.

Warsztaty metodyczne

Procedury wewnętrzne – postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Wszyscy nauczyciele

Październik

D. Karpińska, B. Gwoździewicz,

2.

Konferencja

Egzamin 8. klasisty

Wszyscy nauczyciele

Listopad

D. Sowa – Nowak, D.Gawin, M. Kotyrba, A. Garbaciuk, E. Rostecka Rzońca

3.

Warsztaty metodyczne

Cyberprzemoc – co to jest?

Wszyscy nauczyciele

Grudzień

B. Kurzak – Kawka

M. Rogocz – Słońska

4.

Warsztaty

Aktywne metody nauczania – motywatorem uczniów do nauki

Wszyscy nauczyciele

Marzec

PPP Nr 1 – P. Matyszczak

5.

Szkolenie

 Stop dopalaczom

Wszyscy nauczyciele

Kwiecień

Dyrektor szkoły

6.

Warsztaty

Jak skutecznie pracować z nastolatkami wkraczającymi w starszy wiek szkolny?

Wszyscy nauczyciele

Maj

Dyrektor/pedagog

 

 

Załącznik nr 5

 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek

L.p.

Tematyka kontroli

Termin

Nauczyciele, których kontrola dotyczy

Forma kontroli

 1.

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

Raz w miesiącu – ostatni czwartek miesiąca

Wszyscy nauczyciele

Analiza dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych, dodatkowych i specjalistycznych

2.

Przestrzeganie regulaminów wewnętrznych w szkole; w szczególności dotyczących bezpieczeństwa

W miarę potrzeb

Wszyscy nauczyciele

Obserwacja dyrektora           
( arkusz obserwacji)

3.      

Dyżury nauczycielskie
( międzylekcyjne, podczas zebrań, imprez..)

W ciągu całego roku

Wszyscy nauczyciele

Obserwacja dyrektora           
( arkusz obserwacji)

4.      

Wdrażanie nowej podstawy programowej – warunki i sposób realizacji

W ciągu całego roku

Nauczyciele kl. I, IV, VII

Obserwacja dyrektora, analiza dokumentacji           

5.      

Rozwój kompetencji czytelniczych uczniów

Podsumowanie I i II półrocza

Nauczyciele j. polskiego, bibliotekarz
i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Obserwacja dyrektora, analiza dokumentacji, analiza wyników konkursów, olimpiad            

6.      

Wdrażanie wniosków z analizy różnych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

W ciągu całego roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

Obserwacja, kontrola dokumentacji

7.      

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach. Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych

Dwa razy w roku

Nauczyciele specjaliści

Analiza dzienników zajęć specjalistycznych, obserwacja zajęć, ocena efektów

8.      

Bezpieczeństwo w Internecie

Zgodnie z przyjętym harmonogramem

Wytypowani nauczyciele

Obserwacja dyrektora, analiza przypadków, modyfikacja procedur

9.      

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci

Dwa razy w roku- podsumowanie I i II półrocza

Nauczyciele szkoły

Analiza wyników konkursów, projektów, obserwacja zajęć

10.  

Rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych

Zgodnie z przyjętym harmonogramem

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Analiza wyników konkursów, projektów, obserwacja zajęć

11.  

Wdrażanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Pod koniec I semestru

Pedagog, wychowawcy klas

Analiza programu, dzienników lekcyjnych, obserwacja zajęć

12.  

Realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw                       i wartości zawartych w nowym programie wychowawczo - profilaktycznym

W ciągu całego roku

Wszyscy nauczyciele i specjaliści

Obserwacja dyrektora, analiza dokumentacji, skargi i wnioski

13.  

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

W ciągu całego roku

Wszyscy nauczyciele

Obserwacja dyrektora, analiza dokumentacji, ocena efektów

 

Załącznik nr 6

 

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

Lp.

Sprawdzenie terminu

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu tak/nie

1.

Listopad

 

 

 

2.

Styczeń

 

 

 

 

3.

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.