top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

 


Misja Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach:

Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbających o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.


Wizja szkoły:

1. Dążymy do wychowania młodych ludzi, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego, jako uczniowie, obywatele społeczności lokalnej, państwa i Europy.

2. Pragniemy rozwinąć w naszym uczniu umiejętność:

- uczenia się przez całe życie,
- rozwijania własnych talentów,
- akceptowania siebie i innych,
- poszanowania dla drugiego człowieka,
- pomagania innym,
- dbania o zdrowy styl życia.

1. Nieustannie dbamy, aby nad rozwojem ucznia czuwała wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna; stosująca nowoczesne metody nauczania, a rodzice byli współorganizatorami życia szkoły.

2. Wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka na uczciwego, wrażliwego, tolerancyjnego, kulturalnego człowieka.


Charakterystyka szkoły

Szkoła w liczbach w roku szkolnym 2015 / 2016

a) Data powstania szkoły: 1903 rok,
b) Liczba budynków: 2
c) Liczba uczniów: 170
d) Liczba oddziałów: 10
e) Liczba nauczycieli: 21, w tym 14 pełnozatrudnionych
 


Rozwój organizacyjny

Szkoła to organizacja, która uczy i wychowuje. Jej rozwój zależy od czynnika ludzkiego zarówno w ujęciu indywidualnym jak i zbiorowym. Podstawa rozwoju każdej organizacji,     w tym szkoły, jest dobra komunikacja oraz zaangażowanie pracowników, szerokie wykorzystanie planowania w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego                      w Katowicach:

a) Demograficzne
Niekorzystne procesy demograficzne skutkują malejącą liczbę uczniów, a co za tym idzie zmianą liczby pracowników,

b) Rynkowe
Bliskie sąsiedztwo trzech innych szkół podstawowych powoduje „odpływ” części naszych uczniów

c) Społeczno – polityczne
Ciągłe zmiany przepisów prawa oświatowego, brak stabilizacji, wciąż jeszcze duża liczba uczniów z rodzin o niskim statusie społeczno – ekonomicznym.

d) Technologiczne
Komputeryzacja i unowocześnienie bazy szkoły.

Zmiany spowodowane czynnikami demograficzne powodują konieczność wprowadzenia nowych, bardziej atrakcyjnych metod i form pracy. Malejąca liczba pracowników wymusza precyzyjny podział obowiązków oraz stosowanie personalnej odpowiedzialności za powierzone rezultaty działań. Konieczne jest wypracowanie skutecznej komunikacji oraz mechanizmów szkoleń i przekazywania wiedzy.

 Czynniki rynkowe powodują, że szkoła musi sprostać konkurencji innych placówek, dostosować swoja ofertę do preferencji lokalnej społeczności. Niestety często o wyborze szkoły decyduje jej położenie. Pobliskie Osiedle „Tysiąclecia” zdecydowanie wygrywa z Załężem, gdzie szkoła bez wsparcia z zewnątrz skazana jest na porażkę.

Postęp technologiczny wymusza stosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji. Nabiera znaczenia umiejętność gromadzenia i szybkiego dostępu do informacji.

Polityka personalna i metody zarządzania muszą być jasne i nakierowane między innymi na podniesienie zadowolenia z pracy, co z kolei prowadzi do niskiej absencji, zmniejszenie konfliktów pomiędzy kierownictwem a pracownikami, pomiędzy pracownikami i pomiędzy pracownikami i uczniami.

Podstawą funkcjonowania i rozwoju szkoły jest właściwie zmotywowany personel, angażujący się w poszukiwanie nowych koncepcji pracy, tworzący klimat zaufania, integrujący całą społeczność szkolną oraz realizacja nowatorskich działań.


Akceptacja ucznia

Wszystkie działania szkoły nakierowane są na ucznia. Do działań tych zaliczamy:

a) Tworzenie środowiska, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne reguły,

Jasność obowiązujących i akceptowanych reguł tworzy poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie i nauczyciele opracowują i podpisują kontrakty. Kontrakty takie zawiera się także między rodzicami, uczniem, wychowawcą i pedagogiem.

b) Dbałość o tradycje szkolne,  co buduje przynależność i więź ze szkołą. Do takich tradycji należy   sztandar, hymn szkolny, ceremoniał szkolny, cotygodniowe apele, coroczny rajd szkolny, wspólne ogólnoszkolne zabawy karnawałowe, urodziny Barbórki, konkursy kolęd, wyjścia pod pomniki i tablice pamiątkowe z okazji Święta Niepodległości, dzień Babci i Dziadka, olimpiada dla przedszkolaków oraz angażowanie  absolwentów szkoły w jej życie współczesne.
 
c) Nakierowanie na wsparcie i rozwój zainteresowań – praca licznych kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, konsultacje indywidualne dla uczniów                    i rodziców, realizacja innowacji i eksperymentów pedagogicznych, organizacja konkursów i zawodów,

d) Uczenie uczenia się i motywowania do pracy – warsztaty prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej, warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego, realizacja projektu „Uczeń miesiąca”, „Galeria absolwentów”,
 
e) Stworzenie możliwości uczniom (nie tylko zdolnym) odnoszenia sukcesów przez udział w konkursach i zawodach sportowych. Praca UKS „Sokół 22”.

f) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom z trudnościami w nauce. Dla nich prowadzone są zajęcia logopedyczne,  korekcyjno  – kompensacyjne,  dydaktyczno  – wyrównawcze, rewalidacyjne, zajęcia arteterapii. Uczniowie klas starszych angażują się w pomoc w nauce młodszym kolegom. Organizowane są zajęcia dodatkowe              w ramach SPP oraz w szkolnej świetlicy.

g) Diagnozowanie oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli (ankiety, wywiady)             w zakresie wychowania i opieki,

h) Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego – współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Sokół 22”, wyjazdy w dni wolne Klubu „Wędruj z nami” , udział w pozaszkolnych warsztatach plastycznych, ekologicznych oraz zajęciach regionalnych.

i) Stałe doskonalenie strategii postępowania w sytuacjach trudnych (procedury, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, szkolenia zewnętrzne, projekt WOŚP - „Ratujemy i uczymy ratować”, współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” i „Domem Aniołów Stróżów”, MDK.

j) Przeciwdziałanie przemocy i agresji – udział w akcjach: „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z prawami dziecka”, „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, realizacja Środowiskowego Programu Profilaktycznego.

k) Działając w trudnym środowisku szkoła musi prowadzić działania opiekuńcze. Wielu uczniów wymaga pomocy materialnej. Od lat organizowane są różne formy pomocy.

l) Udział w akcjach i programach:

- Klub Bezpiecznego Puchatka
- „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”
- Warzywa i owce w szkole
-  „Pola nadziei”
- „Zachowaj trzeźwy umysł”
- „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP
- „Szkoła Promująca zdrowie”


Podnoszenie poziomu dydaktyki

 • Rozwijanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – wprowadzenie w szerszym zakresie lekcji otwartych, organizowanie warsztatów wyjazdowych, stały monitoring potrzeb w zakresie doskonalenia.
 • Systematyczna ewaluacja pracy nauczycieli – ankiety autoewaluacyjne na koniec semestru.
 • Diagnozowanie osiągnięć uczniów na różnych etapach ich kształcenia.
 • Wnikliwa analiza wyników sprawdzianów, uwzględnianie ich w tworzeniu planu pracy.
 • Dalsze doskonalenie nauczycieli nie tylko w zakresie analizowania wyników sprawdzianu, ale kształcenia od klasy I umiejętności kluczowych badanych w czasie sprawdzianu.
 • Analiza skuteczności stosowanych metod i form pracy.
 • Praca metodą projektów.
 • Inspirowanie nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych, realizacja innowacji „One , two, three - angielski lubimy my”.
 • Wykorzystanie w procesie lekcyjnym technologii informatycznych.
 • Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki, oceniania kształtującego.
 • Doskonalenie systemu nadzoru pedagogicznego ze szczególnym naciskiem na obserwacje.
 • Praca zespołu wychowawczego i zespołów przedmiotowych.
 • Systematyczna troska o rozwój bazy materialnej szkoły oraz wzbogacenie wyposażenia szkoły.

Kadra pedagogiczna

Bardzo mocną stroną Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach jest kadra pedagogiczna, a przecież nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia i możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez współpracowników. Dotychczasowe osiągnięcia i działania, różnorodność pomysłów i rozwiązań organizacyjnych mobilizują Grono Pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej pracy na rzecz rozwoju uczniów. Stale wzrasta w naszej szkole świadomość pedagogiczna w zakresie nieustającego rozwoju zawodowego, który wynika z charakteru pracy nauczyciela, ważnego autorytetu wżyciu wielu młodych ludzi. Wszystkie zajęcia edukacyjne są prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Zdecydowana większość nauczycieli posiada też wysokie kompetencje do nauczania i prowadzenia dodatkowych zajęć. Kadra pedagogiczna szkoły jest stabilna i wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje. Do rozwoju szkoły ważne jest w najbliższych latach skupienie się na :

a) Uzupełnianiu wiedzy z zakresu prawa oświatowego, pedagogiki i psychologii,

b) Podnoszeniu kompetencji z zakresu umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

c) Przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

d) Zachęcaniu nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych, do różnych form doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń i zdobywaniu kolejnych szczebli awansu zawodowego.

e) Utrzymanie dobrych relacji interpersonalnych i właściwego klimatu w szkole

f) Preferowanie wśród nauczycieli takich cech jak: samodzielność, samodyscyplina, odpowiedzialność, rzetelność i twórczy krytycyzm.


Współpraca ze środowiskiem

Przeprowadzone badania wykazują, że rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne, w którym dzieci mają  zapewnioną właściwą opiekę. Podkreślić należy iż w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie rodziców sprawami szkoły.

Ważna dla funkcjonowania szkoły jest współpraca z organizacjami, instytucjami
 i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta. Należą do nich między innymi:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

- Policja i Straż Miejska

- Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Kluby sportowej

- katowickie uczelnie

- Parafia św. Józefa w Katowicach Załężu

- Rada Jednostki Pomocniczej nr ….

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”

- Młodzieżowy Dom Kultury Katowice ul. Gliwicka 214

- Stowarzyszenie „Wiosna”

- Pałac Młodzieży w Katowicach

- Muzeum Historii Katowic w Katowicach

- Muzeum Śląskie w Katowicach

- Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach

- Fabryka „MOJ” - dofinansowanie obiadów

- okoliczne przedszkola.


Baza materialna szkoły

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach mieści się w dwóch, ponad stuletnich budynkach. Wymagają one ciągłych remontów i modernizacji.

Do prac, które należy wykonać w najbliższym czasie należą:

 • Kontynuacja wymiany okien,
 • Montaż oświetlenia awaryjnego,
 • Rozbudowa monitoringu – zabezpieczenie boiska,
 • Monitoring wewnętrzny,
 • Wycinka pielęgnacyjna drzew wzdłuż ulicy Wolskiego,
 • Wymiana drzwi wejściowych od strony podwórza i przeznaczenie ich, jako głównych drzwi wejściowych dla uczniów,
 • Doposażenie szkoły w nowe meble (ławki i krzesła nr 2, 3 oraz zestawy mebli dla klas młodszych – sala 0, 1),
 • Zakup pomocy dydaktycznych.

Promocja szkoły

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły w środowisku jest nieodzownym elementem pracy szkoły.


Do działań promujących szkołę zaliczamy:

a) Organizowanie cyklicznych imprez: „Urodziny Barbórki” - biesiada śląska (odbywa się stale od 2001 roku), rajd szkolny, Dzień Babci i Dziadka – biesiada dla seniorów, Olimpiada Przedszkolaka – igrzyska sportowe dla załęskich przedszkolaków, festyny rodzinne, jasełka, obchody Święta Niepodległości,
b) Wydanie folderu szkoły,
c) Systematycznie uaktualnianą stronę internetową szkoły www.sp22.wiara.pl,
d) Założenie konta szkoły na Facebook ‘u,
e) Wydawanie kwartalnika „Ekspres Szkolny”,
f) Współpraca z prasą lokalną.

Pozytywny obraz szkoły tworzą także rodzice naszych uczniów, którzy w większości są zadowoleni z jej pracy i tworzą o niej dobrą opinię. Pozytywne zdanie mają także nasi absolwenci, którzy odwiedzają szkołę. Znaczący wpływ na to ma miła i przyjazna uczniom atmosfera.


Koncepcja rozwoju szkoły

 • Uzyskiwanie coraz lepszych wyników w nauczaniu (sprawdzian po klasie szóstej, sukcesy absolwentów, sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne uczniów)
 • Stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej (innowacje pedagogiczne, programy autorskie)
 • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zdolnych
 • Integrowanie społeczności lokalnej. Zaangażowanie większej liczby rodziców do współpracy ze szkołą
 • Kontynuowanie wieloletnich dobrych tradycji szkoły. Organizowani spotkań absolwentów
 • Poszukiwanie sojuszników, Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Promowanie najlepszych uczniów (nagrody rzeczowe), nauczycieli (wnioski o odznaczenia i nagrody, precyzyjny system motywacyjny)
 • Promowanie zdrowia (kontynuacja działań w ramach ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie, ekologii i postaw patriotycznych
 • Funkcjonowanie, jako zintegrowany zespół przygotowanych, świadomych swoich obowiązków i efektów pracy uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
 • Stosowanie nowoczesnego nauczania i tradycyjnego wychowania w wyróżniającej się dobrym wyposażeniem w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zadbanym obiekcie z pięknym otoczeniem, życzliwą i rodzinną atmosferą, bliskimi kontaktami z emerytowanymi pracownikami szkoły, kulturą osobistą i szacunkiem uczniów.

Rada Rodziców 28. 08. 2015       …........................................................

Rada Pedagogiczna 31. 08. 2015...............................................................

Samorząd Szkolny (uczniowie) 31. 08. 2015...........................................

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.