top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Akceptacja ucznia

Wszystkie działania szkoły nakierowane są na ucznia. Do działań tych zaliczamy:

a) Tworzenie środowiska, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne reguły,

Jasność obowiązujących i akceptowanych reguł tworzy poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie i nauczyciele opracowują i podpisują kontrakty. Kontrakty takie zawiera się także między rodzicami, uczniem, wychowawcą i pedagogiem.

b) Dbałość o tradycje szkolne,  co buduje przynależność i więź ze szkołą. Do takich tradycji należy   sztandar, hymn szkolny, ceremoniał szkolny, cotygodniowe apele, coroczny rajd szkolny, wspólne ogólnoszkolne zabawy karnawałowe, urodziny Barbórki, konkursy kolęd, wyjścia pod pomniki i tablice pamiątkowe z okazji Święta Niepodległości, dzień Babci i Dziadka, olimpiada dla przedszkolaków oraz angażowanie  absolwentów szkoły w jej życie współczesne.
 
c) Nakierowanie na wsparcie i rozwój zainteresowań – praca licznych kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, konsultacje indywidualne dla uczniów                    i rodziców, realizacja innowacji i eksperymentów pedagogicznych, organizacja konkursów i zawodów,

d) Uczenie uczenia się i motywowania do pracy – warsztaty prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej, warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego, realizacja projektu „Uczeń miesiąca”, „Galeria absolwentów”,
 
e) Stworzenie możliwości uczniom (nie tylko zdolnym) odnoszenia sukcesów przez udział w konkursach i zawodach sportowych. Praca UKS „Sokół 22”.

f) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom z trudnościami w nauce. Dla nich prowadzone są zajęcia logopedyczne,  korekcyjno  – kompensacyjne,  dydaktyczno  – wyrównawcze, rewalidacyjne, zajęcia arteterapii. Uczniowie klas starszych angażują się w pomoc w nauce młodszym kolegom. Organizowane są zajęcia dodatkowe              w ramach SPP oraz w szkolnej świetlicy.

g) Diagnozowanie oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli (ankiety, wywiady)             w zakresie wychowania i opieki,

h) Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego – współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Sokół 22”, wyjazdy w dni wolne Klubu „Wędruj z nami” , udział w pozaszkolnych warsztatach plastycznych, ekologicznych oraz zajęciach regionalnych.

i) Stałe doskonalenie strategii postępowania w sytuacjach trudnych (procedury, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, szkolenia zewnętrzne, projekt WOŚP - „Ratujemy i uczymy ratować”, współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” i „Domem Aniołów Stróżów”, MDK.

j) Przeciwdziałanie przemocy i agresji – udział w akcjach: „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z prawami dziecka”, „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, realizacja Środowiskowego Programu Profilaktycznego.

k) Działając w trudnym środowisku szkoła musi prowadzić działania opiekuńcze. Wielu uczniów wymaga pomocy materialnej. Od lat organizowane są różne formy pomocy.

l) Udział w akcjach i programach:

- Klub Bezpiecznego Puchatka
- „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”
- Warzywa i owce w szkole
-  „Pola nadziei”
- „Zachowaj trzeźwy umysł”
- „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP
- „Szkoła Promująca zdrowie”

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.