top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Szkolna profilaktyka to ogół działań chroniących dzieci i młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Obejmuje działania w czasie realizacji zajęć pozalekcyjnych.

1. Charakterystyka programu
Program profilaktyczny jest ściśle zintegrowany z celami szkoły, związany z programem wychowawczym i priorytetami pracy szkoły. Charakter zawartych w programie działań profilaktycznych wynika bezpośrednio z diagnozy niepokojących zjawisk społeczno - emocjonalnych występujących w środowisku szkolnym, do których zaliczyć można:
• Słabe zainteresowanie rodziców swoimi dziećmi,
• Przemoc rówieśniczą
• Brak motywacji do nauki
• Brak szacunku dla drugiego człowieka
• Nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego
• Zagrożenie uzależnieniami, głównie nikotynizmem

2. Rdzenie treściowe
Program skonstruowany został z następujących rdzeni treściowych:
a) Motywowanie ucznia do pracy.
b) Rozbudzanie zainteresowań.
c) Wzrost poczucia własnej wartości.
d) Umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.
e) Respektowanie norm i przepisów.

3. Cele programu
Główne założenia programu to:
a) zmiana nastawienia uczniów do nauki,
b) poprawa funkcjonowania w szkole i poza nią,
c) rozwijanie różnych pasji i zainteresowań oraz nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
d) zmiana nastawienia i postaw rodziców dzieci poprzez wykształcenie w nich poczucia odpowiedzialności za realizację obowiązku szkolnego ich dzieci oraz nabycie umiejętności wspierania dzieci w życiu i w nauce.
e) rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów.

4. Czas trwania i formy realizacji programu
Program realizowany jest od I półrocza roku szkolnego 2001/2002 przez pracowników szkoły i wolontariuszy na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach. Współpracujemy z ZSO nr 7 w Katowicach, ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora „ Ateneum”, ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „ Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach oraz z Fundacją Pomocy Dzieciom Śląska.

W ramach programu organizujemy:
• Zajęcia na basenie
• Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
• Zajęcia plastyczne
• Naukę gry na gitarze
• Zespół muzyczny
• Koło taneczne
• Zajęcia z muzykoterapii
• Opiekę logopedyczną
• Zajęcia ogólnorozwojowe
• Wyjścia do teatru i kina
• Wyjazdy w góry, rajdy, wycieczki

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.