top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Program "Zielonej Szkoły w Jastrzębiej Górze" realizowany w dniach 7-23 maj 2007r

" Zielona Szkoła" to nie tylko wyjazd na wypoczynek poza miejsce zamieszkania. Jest to możliwość łączenia wypoczynku z nauczaniem, obserwowanie i poznawanie środowiska w którym przebywają dzieci.

Program ten:
• Akcentuje zagadnienia turystyczne, krajoznawcze i kulturowe regionu " Kaszuby".
• Zachęca uczniów do pracy z mapą, kształtując w ten sposób orientację w terenie.
• Sprzyja poznawaniu i samodzielnej analizie otaczającego krajobrazu nadmorskiego i zachodzących w nim przemian
• Pozwala poznać, to co odmienne, i to co łączy Polaków w mowie i obyczajach ( kultura kaszubska).
• Rozwijać zdolności poznawcze, umiejętność działania w sytuacji problemowej i typowej, współdziałanie w grupie.
• Jest szansą poznania przez dzieci życia i pracy ludzi związanych z morzem, ukazując wartość tej pracy i budząc do niej szacunek.

Cele kształcenia i wychowania

W wyniku realizacji proponowanego niżej programu uczeń powinien:
1. Zdobyć podstawowe wiadomości o:
- terenie na którym znajduje się " zielona szkoła", jego walorach, geograficznych, przyrodniczych, turystycznych, mapie jako źródle informacji o najbliższej okolicy,
- zjawiskach przyrodniczych związanych ze zmianami dnia i nocy, ruchem Ziemi, działaniem cieplnym promieni słonecznych,.
- roślinach wydmowych i roślinności nadmorskiej,
- zwierzętach podległych ochronie – głównie ochrona płazów,
- kulturze kaszubskiej – specyficznym języku, obyczajach, strojach, budownictwie, zdobnictwie,
- zasadach bezpiecznego i przyjaznego dla przyrody zachowania się w terenie, a w związku z tym o potrzebie ochrony przyrody.

2. Opanować umiejętności:
- posługiwanie się mapą jako źródłem informacji o danym terenie,
- obserwacji i interpretacji zjawisk przyrodniczych związanych z ruchem Ziemi oraz właściwościami cieplnymi promieni słonecznych,
- rozpoznawanie roślin nadmorskich i roślinności wydmowej,
- rozpoznawanie płazów chronionych w Polsce,
- stosowanie zasad właściwego zachowania się podczas zajęć terenowych,
- prowadzenie obserwacji, koncentracji na wykonanej pracy, właściwej interpretacji wyników,
- posługiwanie się przyrządami i sprzętem przeznaczonym do
wykonywania ćwiczeń.

3. Uzyskać przekonania i poglądy o:
- możliwości samodzielnego poznawania przyrody i zdobywania doświadczeń pozwalających lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość,
- trudnej pracy rybaka,
- walorach przyrodniczych okolic nadmorskich,
- odpowiedzialności z a zdrowie własne i kolegów,
- konieczności szacunku dla wszystkich organizmów żywych oraz całej przyrody nieożywionej,
- możliwości integracji różnych dyscyplin wiedzy w trakcie zajęć „zielonej szkoły”.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA NA „ ZIELONEJ SZKOLE ”

1. Wychowanie zdrowotne - kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych poprzez:
a. higienę osobistą
b. higienę otoczenia - utrzymywanie porządku wokół siebie
c. higienę nauki i pracy - właściwa postawa podczas nauki, znaczenie ruchu w utrzymywaniu dobrej kondycji i zdrowia
d. higienę psychiczną - właściwa organizacja dnia
e. higienę żywienia - znaczenie racjonalnego odżywiania, wykorzystanie zdrowej żywności do sporządzania posiłków, wzbogacenie jadłospisu o pozycje bogate w witaminy - surówki warzywne, owoce
2. Wykorzystanie naturalnych warunków klimatycznych: spacery brzegiem morza, gry i zabawy ruchowe na plaży i w lesie sosnowym.
3. Gry i zabawy ruchowe
4. Wdrażanie uczniów do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia i kolegów poprzez:
a. samokontrolę zdrowia, zgłaszanie wychowawcy wszelkich niepokojących objawów chorobowych, dolegliwości, skaleczeń itp.
b. właściwy dobór odzieży do panującej aury
c. zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw i spacerów

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.