top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Rozdział IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
 
§ 27
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego..
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorazowym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
3. O podziale na oddziały i ich liczebności decyduje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 
§ 28
1. Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, elementów informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
2. W przypadku oddziału liczącego odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.
 
§ 29
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów , kształcenie zintegrowane, realizacja ścieżek edukacyjnych,
b) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły,
c) zajęcia o charakterze terapeutyczno-wychowawczym z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej "zajęciami rewalidacyjnymi",
d) zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie" realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:
a) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym nauczanie języka obcego, języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,
b) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych lub w postaci odrębnych zajęć,
c) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.
d) zwiększenie liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych.
3. Zajęcia edukacyjne " wychowanie do życia w rodzinie" są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
5. Zajęcia prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 
§ 30
1. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe poprzez powołanie kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć sportowych ( UKS).
2. Koła te mogą być powołane w zależności od środków, jakimi szkoła dysponuje oraz za zgodą organu prowadzącego.
3. Organizację kół opiniuje rada pedagogiczna, zatwierdza ich typ, wymiar godzin i działanie.
4. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania.
5. Zajęcia sportowe powinny rozszerzać i uzupełniać treści programowe obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i pomagać w rozwijaniu uzdolnień sportowych.
6. Zajęcia dostosowane muszą być do wieku rozwojowego ucznia.
7. Zajęcia wymienione w pkt. 1 są dostępne dla każdego ucznia.
8. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w pkt. 1 są dokumentowane pod kątem treści, programu i stopnia realizacji.
9. W klasach I-III zajęcia sportowe mogą przyjąć formę gier i zabaw ogólnorozwojowych.
10.  Dla uczniów z wadami postawy oraz ogólnie obniżonąsprawnością fizyczną dyrektor w miarę potrzeb może organizować w ramach zajęć nadobowiązkowych zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia te organizowane są po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej dotyczącej ramowego planu nauczania.
11.  Gimnastyka, o której mowa w pkt. 10 obejmuje uczniów, którzy zostali do niej zakwalifikowani na podstawie badań lekarskich
12.  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela, czas trwania zajęć wynosi 45 minut w grupach:
a) grupy od 5 do 10 osób obejmują uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie ciała oraz przewlekle chorych,
b) grupy od 10 do 15 osób organizowane są dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną.
13. Jedną z organizacji działających na terenie szkoły jest Spółdzielnia Uczniowska „Hermes”.
14. Spółdzielnia uczniowska działa w oparciu o statut spółdzielni uczniowskiej.
 
§ 31
1. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe poprzez powołanie kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć sportowych ( UKS).
2. Koła te mogą być powołane w zależności od środków, jakimi szkoła dysponuje oraz za zgodą organu prowadzącego.
3. Organizację kół opiniuje rada pedagogiczna, zatwierdza ich typ, wymiar godzin i działanie.
4. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania.
5. Zajęcia sportowe powinny rozszerzać i uzupełniać treści programowe obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i pomagać w rozwijaniu uzdolnień sportowych.
6. Zajęcia dostosowane muszą być do wieku rozwojowego ucznia.
7. Zajęcia wymienione w pkt. 1 są dostępne dla każdego ucznia.
8. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w pkt. 1 są dokumentowane pod kątem treści, programu i stopnia realizacji.
9. W klasach I-III zajęcia sportowe mogą przyjąć formę gier i zabaw ogólnorozwojowych.
10. Dla uczniów z wadami postawy oraz ogólnie obniżonąsprawnością fizyczną dyrektor w miarę potrzeb może organizować w ramach zajęć nadobowiązkowych zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia te organizowane są po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej dotyczącej ramowego planu nauczania.
11. Gimnastyka, o której mowa w pkt. 10 obejmuje uczniów, którzy zostali do niej zakwalifikowani na podstawie badań lekarskich .
12. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela, czas trwania zajęć wynosi 45 minut w grupach;
a) grupy od 5 do 10 osób obejmują uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie ciała oraz przewlekle chorych,
b) grupy od 10 do 15 osób organizowane są dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną.
 
§ 32
1. Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zaopiniowanych przez związki zawodowe. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
b) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
c) liczbę nauczycieli, którzy będą składali wnioski o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz.
3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 
§ 33
1. Religia jako przedmiot szkolny nieobowiązkowyjest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie:
a) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona,
b) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, a na prośbę rodziców szkoła organizuje lekcję etyki.
c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,
d) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,
e) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,
f) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,
g) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego,
h) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,
i) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,
j)  ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,
k)  ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,
l) ocena z religii jest brana pod uwagę przy wystawianiu średniej ocen ze wszystkich przedmiotów,
m) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,
n) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.
 
§ 34
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki nauczycielskie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższą.

§ 35
1. W szkole działabiblioteka. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną, multimedialną pracownią ogólnoszkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców.
Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni, które są pracowniami służącymi do realizacji:
- zadań dydaktyczno-wychowawczych,
- potrzeb i zainteresowań uczniów,
- doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
- popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
- przygotowania uczniów do samokształcenia, korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji..
2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,
c) korzystanie ze środków audiowizualnych,
d) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni,
e) korzystanie z komputera .
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.
4. Biblioteka zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych w godzinach jej otwarcia. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek tylko w czytelni.
5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję (w przypadku lektur), albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
10. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:
a) kształcąco-wychowawczą poprzez:
- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
- kształcenie kultury czytelniczej,
- wdrażanie do poszanowania książki,
- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym
b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
- kształcenie kultury czytelniczej,
- wdrażanie do poszanowania książki,
- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
- współdziałanie z nauczycielami,
- wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
- kulturalno-rekreacyjną poprzez:
- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

§ 36
1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 II 1994 roku.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów klas I-III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły.
3. W szczególnych przypadkach w zajęciach mogą wziąć udział uczniowie klas starszych.
4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów).
5. Czas pracy świetlicy trwa od 7.00 do 16.30.
6. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach nie większych niż 25 osób.
7. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
9. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor .
10. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych.
11. Świetlica sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci.
12. Pracownikami świetlicy są wychowawcy, którzy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają semestralne sprawozdanie ze swojej działalności.
13. Dokumentacja świetlicy:
a) roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy,
b) dzienniki zajęć,
c) karty zgłoszeń dzieci,
d) regulamin świetlicy,
e) ramowy rozkład dnia.
 
§ 37
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Zasady korzystania ze stołówki ustala dyrektor szkoły.

§ 38
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych tylko na pisemna prośbę prawnego opiekuna umieszczoną w zeszycie do korespondencji z opiekunami lub prośbę bezpośrednia opiekuna.
2. Zwolnienia ucznia udziela dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
3. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w sekretariacie szkoły.
4. W sytuacji pogarszającego się zdrowia chory uczeń musi być odebrany przez rodziców lub opiekunów.
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z opiekunami dyrektor szkoły wyznacza pracownika szkoły, który odprowadza ucznia do domu.
 
§ 39
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel-wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zmiana wychowawcymoże nastąpić w przypadku gdy:
a) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,
b) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3/4 ilości uczniów).
5. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
6. Sytuacje konfliktowe miedzy nauczycielem i uczniem winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy.
7. Jeżeli zainteresowane strony nie osiągną porozumienia odwołują się pisemnie do dyrektora szkoły.
 
§ 40
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy:
a) Klasy lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem.
b) Gabinet pomocy przedlekarskiej.
c) Stołówkę szkolną wraz z kuchnią.
d) Pomieszczenia administracyjne.
e) Archiwum.
f) Świetlicę.
g) Bibliotekę z czytelnia.
h) Boiska szkolne.
i) Ogród szkolny.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.