top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

 

Rozdział III. ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
 
§19
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski,
4) Rada Rodziców.
1. Uprawnienia i zakres obowiązków reguluje ustawa.
2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców  uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem
 
§ 20
1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły powołany na to stanowisko przez organ prowadzący szkołę.
2. Dyrektor szkoły wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej i wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę,
6) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
10) powierza stanowisko wicedyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze w szkole, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady rodziców,
11) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
12) organizuje nauczanie indywidualne na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
13) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego,
14) dba o powierzone mienie,
15) dokonuje oceny pracy nauczyciela,
16) współpracuje z radą pedagogiczną, radą szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim,
17) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju kar i nagród stosowanych wobec uczniów,
18) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
19) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
20) Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku program nauczania zaproponowany przez nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
21) Dyrektor szkoły organizuje obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
22) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
23) Zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
a) Po każdorazowej przerwie w działalności oświatowej szkoły dyrektor przeprowadza kontrolę obiektów szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
b) Dyrektor na bieżąco analizuje przyczyny wypadków w szkole.
c) Raz w semestrze dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole.
d) Dyrektor odpowiada za właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
e) Zapewnia nowoprzyjętym nauczycielom przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
f) Organizuje szkolenia bhp i przeciwpożarowe dla pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami.
g) Zapewnia właściwą organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
3. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
4) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
5) objęcia ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi.

§ 21
W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go pracownik szkoły wyznaczony przez organ prowadzący szkołę
 
§22
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. Rada szkoły działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
4. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku i są zwoływane przez:
a) przewodniczącego rady pedagogicznej,
b) organ prowadzący szkołę,
c) na wniosek 1/3 jej członków.
5. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
b) przyjmowanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
c) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
d) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
e) uchwalenie warunkowej promocji ucznia,
f) ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III,
g) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
h) uchwalenie regulaminu swojej działalności,
i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach przenoszenie do równoległej klasy,
j) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
k) Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz uwzględniając jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
l) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.
m) Uchwala zmiany w statucie szkoły
n) Wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
o) Postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.
p) Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach i opiekuńczych,
e) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji w szkole,
f) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.
g) proponowane przez nauczyciela programy nauczania.
h) Przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV - VI.

§23
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu są:
a) na szczeblu klas: samorządy klasowe,
b) na szczeblu szkoły: rada uczniowska.
3. Do zadań samorządu szkolnego należy:
a) przygotowywanie projektu regulaminu samorządu,
b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,
c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu, wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
d) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.
4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.
6. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
 

§ 24
 1. W szkole działała rada rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania,realizacji celów i zadań szkoły,
b) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,
c) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,
d) zapewnienie rodzicom, we współpracy z nauczycielami szkoły prawa do:
e) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
f) uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności i znajomości
regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ,
g) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
h) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:
a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego.
b) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki.
4. Rada rodziców opiniuje: program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, projekt planu finansowego.
5. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 25
1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,
b) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,
c) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.
2. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.
5. Rada szkoły może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

§ 26
1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków.
2. Wszystkie sytuacje Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych. W przypadku braku porozumienia stron, po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do organu prowadzącego szkołę.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.