top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY
 
§ 8
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności zapewnia uczniom:
1) W zakresie nauczania:
a) Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
e) rozwijanie zdolności myślenia, analitycznego i syntetycznego,
f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
2) W zakresie kształcenia nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów różnych ludzi,
c) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania się do publicznych wystąpień,
d) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,
e) podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
f) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
g) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
h) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
i) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
j) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
3) W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele, wspierając obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie międzyinnymi:
a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),
b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,
e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy do życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw
patriotycznych,
g) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych,
h) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
i) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 
§9
Celem szkolnego programu profilaktyki jest:
1. Wspomaganie rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych wychowawców.
2. Wspieranie zdrowego i bezpiecznego zachowania uczniów.
3. Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej w szkole integracyjnej.
 
§ 10
1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1) integrację wiedzy nauczanej przez:
a) kształcenie zintegrowane w klasach I-III,
b). ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską.
2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
a)  pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w społeczności,
c). wpajanie zasad kultury życia codziennego,
d). prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktycznych wyrównawczych, korekcyjnych,
e). prowadzenie lekcji religii w szkole,
f). pracę pedagoga wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach, współpraca z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pogotowiem Opiekuńczym, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Świetlicą Środowiskową, Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi.
 
§ 11
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku i na boisku szkolnym wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,
2) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
3) zapewnienie opieki medycznej w gabinecie pomocy przedlekarskiej,
4) przydzielenie jednego opiekuna na 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów - w razie wycieczki, na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,
5) zgłaszanie do Inspekcji Transportu Drogowego autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej,
6) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
7) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej wszystkim uczniom szkoły,
8) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
10) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,
11) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,
12) utrzymywanie kuchni, jadalni, urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stanie czystości,
13) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
14) równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
15) różnorodność zajęć w każdym dniu,
16) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
17) Zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowanie komputerowego zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznegouczniów.

§ 12
1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
2) Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
3) W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek  nauczyciela, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego
4) Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
5) Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
6) Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy i program profilaktyki szkoły tworzą spójną całość,
7) program wychowawczy i profilaktyki szkoły, o którym mowa w ust.1 pkt. 2 i pkt. 3 uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną
 
§ 13
1. Uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
1) pomoc pedagogiczno-psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,
2) pomoc opiekuńczą udzielaną przez wychowawców świetlicy,
3) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom klas I-III,
4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
5) nauczanie indywidualne,
6) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez MOPS,
7) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,
8) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego (w miarę możliwości i potrzeb).
2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze mogą być organizowane dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu obowiązkowych programów nauczania. Ilość godzin tych zajęć ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów i opinie rady pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych powinna wynosić od 4 do 8 uczniów.
3. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa od określonej w ust. 2.
4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą być organizowane dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 2-5.
5. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów).
 
§14
1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga, poradnie specjalistyczne w formie:
1) pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami rozwojowymi,
2) wydawania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji, nauczaniu trybem szkoły specjalnej,
3) spotkań terapeutycznych,
4) zajęć z preorientacji zawodowej.
 
§15
1. Szkoła wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych poprzez:
1) organizację kół zainteresowań,
2) przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach organizowanych poza szkołą i na terenie szkoły,
3) organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów i zawodów,
4) prowadzenie akcji „Uczeń miesiąca”,
5) prowadzenie galerii wyróżnionych absolwentów.
 
§16
1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymenty pedagogiczne.
2. Innowacje lub eksperyment może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział, grupa, ciąg klas lub grup).
3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych
 
§17
1. Formy współpracy szkoły z rodzicami:
1) udział rodziców w opiniowaniu statutu, regulaminu i planu pracy szkoły,
2) udział rodziców  w rozwiązywaniu bieżących problemów szkoły i opiniowaniu gospodarki finansowej  w zakresie wykorzystania pieniędzy rady rodziców
3) okresowe zebrania - wywiadówki poświęcone analizie wyników w nauce i zachowaniu, połączone z udziałem uczniów,
4) konsultacje indywidualne (wg ustalonego harmonogramu) umożliwiające bliższe poznanie nauczycieli i rodziców, wzajemnych oczekiwań i wymagań,
5) śródokresowe spotkania z rodzicami poświęcone omówieniu i rozwiązywaniu bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych,
6) udział rodziców w opiniowaniu rocznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczych w klasach, a nawet współtworzenie takich planów,
7) okolicznościowe spotkania rodziców z wychowawcą i zespołami klasowymi np. z okazji Dnia Matki, Wigilii, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka
8) lekcje otwarte dla rodziców,
9) udział rodziców w życiu kulturalnym i pozalekcyjnym klas (dyskoteki, mikołajki, andrzejki, festyn).
10) opieka rodziców nad zespołami klasowymi w czasie wyjść do kina, teatru,
11) opiniowanie przez rodziców realizowanych programów nauczania - uwzględnienie przez nauczyciela sugestii i propozycji rodziców,
12) wizyty domowe nauczycieli w domach uczniów wymagających szczególnej opieki - wychowawczo-opiekuńczej i na wyraźne życzenie rodziców,
13) udział rodziców w zagospodarowaniu klasopracowni (ukwiecenie klas, zakup materiałów dekoracyjnych),
14) organizowanie dla rodziców okresowych wystaw i przeglądów dorobku szkolnych kół zainteresowań
 
§18
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone są w formie załącznika nr 1 do niniejszego statutu.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.